ارائه الگوی مفهومی تصویر قیمتی فروشگاهی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دکتری دانشگاه تهران

چکیده

برداشت ذهنی خریداران در ارتباط با قیمت کلی فروشگاه تحت عنوان تصویر قیمتی فروشگاهی شناخته می شود. تصویر قیمتی یکی از مهمترین عوامل موثر بر قضاوت خریداران در ارتباط با فروشگاه می باشد و برتمایل به خرید و معرفی فروشگاه موثر می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی مدل مفهومی تصویر قیمتی فروشگاهی در ایران می باشد. بدین منظور ضمن استفاده از نتایج تحلیل فراترکیب پژوهش قبلی نویسندگان، به منظور شناسایی عوامل موقعیتی و بومی از تحلیل تم استفاده شد. خروجی تحلیل تم شامل 21 کد و 9 تم جدید بود. پس از شناسایی عوامل اثرگذار موقعیتی و بومی و تلفیق این نتایج با نتایج تحلیل فراترکیب، در نهایت مدل اولیه پژوهش در سطح مقوله ها و با گسترش در سطح تم ها ترسیم شد. به منظور تائید مدل پژوهش و اطمینان از برازش و پایداری مدل، تحلیل عاملی تائیدی مرحله دوم با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد. بدین منظور پرسشنامه ای محقق ساخته با 41 گویه مطابق با تعداد تم های نهایی تدوین و اطلاعات مربوط به 300 نفر از خریداران فروشگاههای خرده فروشی بزرگ و زنجیره ای شهر شیراز جمع آوری و تحلیل شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل عاملی مرتبه دوم مدل نهایی پژوهش را مورد تائید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Model of Overall Store Price Image in IRAN

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Hosien Dastar 2
1 University of Tehran,faculty of Management
2 University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overall Store price Image
  • theme analusis
  • pricing
  • Iran