طراحی الگوی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد رفتاری مدیران در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی (مدیریت و حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی (مدیریت و حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی صادرات شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد رفتاری مدیران در ایران می باشد. برای آزمون الگوی مفهومی نیز از دو رویکرد روش­شناختی کیفی و کمّی بهره گرفته شد. به طوری که در رویکرد کیفی از روش دلفی توسط گروه خبره با ترکیبی از کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش­های بازرگانی و دانشگاهی و در رویکرد کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان منتخب استانی کشور که در سال 1395 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب 3 گروه کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و محصولات با فناوری بالا برگزیده شده اند. تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق از روش نمونه گیری طبقه­ای از مدیران صادرات شرکت­های فوق­الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری، نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که رویکرد مدیریت بین­الملل باعث تقویت رفتارهای کارآفرینی مدیران (کنش­گرایی و ریسک­پذیری) می­گردد. در نتیجه شرکت­های کوچک و متوسط با وجود بهره­مندی از مدیرانی با ویژگی­های کارآفرینی قادر به افزایش صادرات می­گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Export Model of Small and Medium Companies Based on Managers’ Behavioral Approach in Iran

نویسندگان [English]

  • Hajar Moayery Fard 1
  • seyed mahdi jalali 2
  • Samad Karimzadeh 3
1 Doctor of Business Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rodehen Branch
2 Firouzkouh Azad University
3 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences (Management and Accounting), Islamic Azad University, Roudhen Branch

کلیدواژه‌ها [English]

  • International market perspective
  • entrepreneurial orientation
  • small and medium enterprises
  • export performance