شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی (مطالعه نظری و تجربی در شرکت های منتخب ایرانی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناسایی‌رویکرد کارآمد خلق استراتژی از زمانی که موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک مطرح شده است از مسایل مهم مدیریت بشمار می رود. این مقاله نتیجه یک مطالعه گسترده در خصوص شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی در سازمانهای ایرانی است. ابتدا با بکارگیری روش  آماری تاکسونومی تلاش شده است تا در بین گروه های  بورسی ، 4 شرکت موفق که در بیشتر سالهای 1382 تا 1392 رتبه های نخست گروه خود را بدست آورده اند شناسایی شود. سپس از میان شرکت های بخش خصوصی یا کارآفرین محور، دو شرکت موفق انتخاب شد.برای دستیابی به نتایج قابل اتکا تلاش گردید تا یک سازمان که دارای تجربه برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت رسمی است، انتخاب شود. روند تحولات بررسی و مهمترین استراتژی ‌های آنها  شناسایی شد. در نهایت با استفاده از مطالعه‌ای پرسشنامه‌ای رویکردهای  خلق استراتژی هر یک از  شرکت ها تعیین گردید. در این مطالعه چهار رویکرد کارآفرینانه،  تیم استراتژیک، برنامه‌ریزی استراتژیک و تلفیقی، شناسایی و تشریح شده است.

عنوان مقاله [English]

Explaining the Approaches of Creating Strategies (Comparison of Theoretical and Experimental Studies in Selected Iranian Companies)

نویسندگان [English]

 • Seyedmahmood Hoseini 1
 • Bahman Hajipour 1
 • Manizheh Ghareh cheh 1
 • Hooshang Nezamivand CHegini 2
1 Associate professor of Management and Accounting Faculty of shahid beheshti university
2 PHD student of Management and Accounting Faculty of shahid beheshti university
 1. Arasti, Z., Zandi, F. &Bahmani, N. (2014). Business failure factors in Iranian SMEs: Do successful and unsuccessful entrepreneurs have different viewpoints? Journal of Global Entrepreneurship Research, 4(10), pp. 1-14.
 2. Barnes, D. (2002). The complexities of the manufacturing strategy formation process in practice. International Journal of Operations & Production Management, 22(10) pp. 1090- 1111.
 3. Bidabad, B. (1983). Taxonomy Analysis (Classification of Homogeneous Groups, Plan and Budget Organization. Markazi Province, (in Persian).
 4. Falshaw, R. J., Glaister, K. W. &Tatoglu, M. E. (2006). Evidence on formal strategic planning and company performance. Management Decision, 44(1), pp. 9-30.
 5. Grant, R. M. (2005). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications. Fifth edition, Blackwell Publishing. Australia.
 6. Helms, M. & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis –where are we now? A review of academic research from the last decade. Journal of Strategy and Management, 3(3), pp. 215-251.
 7. Hosseini, Seyed Mahmoud., Hajipour, Bahman. Nezamivand Chegini, Hooshang. (2016). Entrepreneurial approach, the dominant approach to creating strategies In Iranian Successful companies. Journal of Modiriat Frda, No. 49, pp. 41-62(in Persian).
 8. Jennings, D., J. Disney, J. (2006). Designing the strategic planning process: does psychological type matter? Nottingham Business School, Nottingham Trent University, Nottingham, UK.
 9. Jenster, P. & Solberg, K. (2013). The Relationship between Strategic Planning and Company Performances-A Chinese perspective. Journal of Intelligence Studies in Business, 3(1), pp. 15-30.
 10. Linch, Richard, (2000). Corporate Strategy. Prentice Hall
 11. Mert, I., Bas, T., &Yildiz, G. (2013). The Evaluation of strategic management approaches through cultural fitness. Journal of academic research in economics, 5(2) pp. 100-121.
 12. Miller, D. (2001). Successful change leaders: What makes them? What do they do that is different? Journal of Change Management, 2(4), pp. 359-368.
 13. Mintzberg, H. (1973). Strategy-making in three modes. California Management Review, 16(2), pp. 44-53.
 14. Mintzberg, H. (1987). Crafting strategy. Harvard Business Review, 65(4), pp. 66-75.
 15. Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard business review, 25 pp. 1-8.
 16. Mintzberg, H. (2013). Tracking Strategies. Translated by Ali Babaei &Mehdi Haq Ba Ali, Industrial Management Institute, Tehran.
 17. Mintzberg, H. Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2005). Jungle of Strategy Entrepreneurship as a School. Translated by Mahmoud Ahmadpour Dariani, Pardis Pub., and Tehran.
 18. Ndambiri, S. (2015). Barriers of Effective Strategy Execution: Organization’s Challenge. The International Journal of Business & Management. 3(9), pp. 121-136.
 19. Nekoezadeh, M., Hossieni, S.M., GHarechi, M. & Hajikarimi, A (2015). Relationship between dynamic capabilities and dynamic environment. Journal of business management, 21, 85-103(in Persian)
 20. Pindelski, M. &Marowka, R. (2011).Barriers of making business strategy work. Business Systems and Economics, 1(1), pp. 85-102.
 21. O’Kane, J. (2004). Simulating production performance: cross case analysis and policy implications. Industrial Management & Data Systems, 104(4), pp. 309-321.
 22. Schaefer, T. & Guenther, T. (2016). Exploring strategic planning outcomes: the influential role of top versus middle management participation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Online 01 April 2016.
 23. Venkat, R. &Kerimcan, O. (2013). Strategy and co-creation thinking. Strategy & Leadership, 41(6), pp.5-10.
 24. Whittington, R. (2002). What Is Strategy, and Does It Matter? An Introduction to Strategy Development Models. translated by Bahman Hajipour& Majed Naji, Samt Pub., Tehran
 25. Yin, R. (2013). Case Study Research: Design and Methods. Fifth edition. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 26. Zonozi, J. (2015). Defining Strategizing Process Model in Complex Environment: Study of Successful Iranian Companies. Strategic Management Thinking, 9 (2), 87-112.