اثر ارزش و محتوای پیام‌های تبلیغاتی شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر نگرش مصرف‌کننده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار دانشگاه تهران- پردیس فارابی

چکیده

امروزه شبکه­های اجتماعی موبایلی کاربران بسیاری را در سرتاسر دنیا جذب کرده­اند. هر یک از شبکه­های اجتماعی موبایلی با خدمات منحصر­به­فرد، زمینه مناسبی برای رشد و گسترش مشاغل و ارتباط بین شرکت­ها و متخصصان و کاربران در حوزه­های مختلف فراهم کرده است؛ بنابراین این شبکه‌ها می‌توانند فرصت خوبی برای برندهای تجاری ایجاد کرده تا نام خود را در ذهن کاربران حک کنند؛ از­این­رو شناسایی عوامل موثر بر پذیرش پیام تبلیغاتی در این شبکه­ها اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش سعی شده است به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تمایل به پذیرش مصرف­کنندگان نسبت به پیام­های تبلیغاتی از طریق شبکه­های اجتماعی موبایلی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی­-­پیمایشی است و برای این منظور نمونه 427 نفری از کاربران تلفن همراه در شهر زاهدان به روش قضاوتی انتخاب و داده­های مورد­نیاز با ابزار پرسشنامه گردآوری شد. برای تجزیه­و­تحلیل داده­ها از نرم­افزار معادلات ساختاری WarpPLS4 استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که ارزش و محتوای تبلیغاتی تأثیر بسیار مهمی بر نگرش و پذیرش پیام­های تبلیغاتی شبکه­های اجتماعی موبایلی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect The Value and Content of Mobile Social Networks Advertising Messages on Consumer Attitudes

نویسندگان [English]

 • hadi taghvi 1
 • ali hamidizadeh 2
1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
2 assistant professor
چکیده [English]

Today, mobile social networks attract many users around the world. Each of the mobile social networks with unique services, an appropriate field for the growth and expansion of business and the relationship between companies and professionals and users in different areas is provided. So these networks can provide a great opportunity for business brands to inscribe their name in the minds of users. Hence, The identification of factors affecting the acceptance of advertising messages in these networks is very important. In this research, we have tried to study the factors affecting the attitude and intention to accept towards advertising messages through mobile social networks. The purpose of this research is Practical and in terms of data collecting descriptive survey and for this purpose, 427 users of mobile phone users in Zahedan city were selected by judgment and data were collected using a questionnaire. WarpPLS4 structural equation software was used to analyze the data. The results show that the value and content of the advertising message have a very important impact on the attitude and acceptance of mobile social network advertising messages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mobile Advertising
 • Content of Advertising
 • Value of Advertising
 • Attitude to Advertising
 • Mobile Social Network
 1. Alalwan, A. A. (2018). Investigating the impact of social media advertising features on customer purchase intention. International Journal of Information Management, 42, 65-77.
 2. Barnes, S. J. (Ed.). (2005). Unwired Business: Cases in Mobile Business: Cases in Mobile Business. IGI Global.
 3. Chen, P., & Hsieh, H. (2012). Personalized mobile advertising: Its key attributes, trends, and social impact. Technological Forecasting and Social Change, 79(3), 543–557. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2011.08.011.
 4. Gao, S., & Zang, Z. (2016). An empirical examination of users’ adoption of mobile advertising in China. Information development, 32(2), 203-215.
 5. Haghirian, P., & Madlberger, M. (2005). Consumer attitude toward advertising via mobile devices-An empirical investigation among Austrian users. ECIS 2005 Proceedings, 44.
 6. Hajikarimi, A & Rahimi, M. (2015). Differences in attitudes of adolescents and adults towards fast food restaurants. International Journal of Management Perspective, 23(3), 13-27.
 7. Hamouda, M. (2018). Understanding social media advertising effect on consumers’ responses: An empirical investigation of tourism advertising on Facebook. Journal of Enterprise Information Management, 31(3), 426-445.
 8. Hanley M, Becker M, Martinsen J.(2006). Factors influencing mobile advertising acceptance: will incentives motivate college students to accept mobile advertisements? International Journal of Mobile Marketing, 1(1),50- 58.
 9. (Hashivar, R., Esmaeelpour, R & Moradi, M. (2015). The relationship between joke
 10. in advertising and buying intent. International Journal Of Management Perspective, 23(3), 177-194
 11. Kamboj, S., Sarmah, B., Gupta, S., & Dwivedi, Y. (2018). Examining branding co-creation in brand communities on social media: Applying the paradigm of Stimulus-organismresponse. International Journal of Information Management, 39, 169–185.
 12. Kamboj, S., Sarmah, B., Gupta, S., & Dwivedi, Y. (2018). Examining branding co-creation in brand communities on social media: Applying the paradigm of Stimulus-organismresponse. International Journal of Information Management, 39(April), 169–185.
 13. Kim, N., & Kim, W. (2018). Do your social media lead you to make social deal purchases? Consumer-generated social referrals for sales via social commerce. International Journal of Information Management, 39, 38–48.
 14. Kim, Y., & Han, J. (2014). Why smartphone advertising attracts customers: A model of web advertising, flow, and personalization. Computers in Human Behavior, 33, 256–269.
 15. Kotler P, Keller LK (2006). Marketing Management 12th Edition. New Delhi: Prentice Hall.
 16. Lin, T. T., & Bautista, J. R. (2018). Content-related factors influence perceived value of location-based mobile advertising. Journal of Computer Information Systems, 1-10.
 17. Maneesoonthorn, C., & Fortin, D. (2006). Texting Behaviour and Attitudes Toward Permission Mobile Advertising: An Empirical Study Of Mobile Users'acceptance Of Sms For Marketing Purposes. International Journal of Mobile Marketing, 1(1), 166-172.
 18. Mansour, I. H. F. (2012). Factors Affecting Consumers' intention to accept mobile Advertising in Sudan. Journal of Management Studies, 5(1), 1-18.
 19. Martins, J., Costa, C., Oliveira, T., Gonçalves, R., & Branco, F. (2018). How smartphone advertising influences consumers' purchase intention. Journal of Business Research, 94, 378-387.
 20. Muntinga, D.G., Moorman, M. and Smit, E.G. (2011), “Introducing COBRAs”, International Journal of Advertising, 30(1), 13-46.
 21. Oh, J., & Sundar, S. S. (2015). How does interactivity persuade? An experimental test of interactivity on cognitive absorption, elaboration, and attitudes. Journal of Communication, 65(2), 213–236.
 22. Okazaki, S., & Hirose, M. (2009). Does gender affect media choice in travel information search? On the use of mobile internet. Tourism Management, 30(6), 794–804.
 23. Pietz, M.Storbacka, R. & Muller (2007). Driving Advertising into Mobile Medium, Study of Consumer Attitudes towards Mobile Advertising and Factors Affecting on Them. Swedish University Essays, PP.12-31.
 24. Qin, L., Kim, Y., & Tan, X. (2018). Understanding the Intention of Using Mobile Social Networking Apps Across Cultures. International Journal of Human–Computer Interaction, 34(12), 1183-1193.‏
 25. Rathore, A. K., Ilavarasan, P. V., & Dwivedi, Y. K. (2016). Social media content and product co-creation: An emerging paradigm. Journal of Enterprise Information Management, 29(1), 7–18.
 26. Shareef, M. A., Mukerji, B., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., & Islam, R. (2017). Social media marketing: Comparative effect of advertisement sources. Journal of Retailing and Consumer Services. http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.11.001 (in press) Available at.
 27. Siau, K., & Shen, Z. (2003). Building customer trust in mobile commerce. Communications of the ACM, 46(4), 91-94.
 28. Sigurdsson, V., Menon, R. V., Hallgrimsson, A. G., Larsen, N. M., & Fagerstrøm, A. (2018). Factors Affecting Attitudes and Behavioral Intentions toward In-app Mobile Advertisements. Journal of Promotion Management, 24(5), 694-714.
 29. Statista (2017a). Global advertising spending from 2010 to 2017 (in billion U.S. dollars). Available at: https://www.statista.com/statistics/236943/global-advertisingspending/. (Accessed 25 January 2017).
 30. Sun, S. & Wang, Y. (2010). Examining the role of beliefs and attitudes in online advertising: a comparison between the USA and Romania. International Marketing Review, 27(1), 87-107.
 31. Sun, Y., Lim, K. H., Jiang,