طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه (نویسنده مسئول)

3 استادیار، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

چکیده

 امروزه در محیط های کسب و کار که به طور روز افزون در حال پویایی، پیچیدگی و پیش بینی ناپذیری هستند همواره فرصت ها و تهدیدهایی برای سازمان ها از جمله بانکها و موسسات مالی وجود دارد، در چنین وضعیتی، سازمان هایی موفق خواهند بود که خود را از رقبا متمایز کنند و جایگاهی مطلوب و منحصر به فرد را در ذهن مشتریان خود ایجاد نمایند که برند به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان نقش بسیار مهمی در این میان دارد. در بسیاری از مدلهای رایج برای برندسازی، یکی از نقاط اصلی شروع فرایند، تعریف و ایجاد هویت برند است. هویت برند، وسیلۀ اصلی شناخت توسط مشتری و بیانگر نقاط تفاوت و تمایز است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری کشور است. به این منظور از نظریه داده بنیاد به عنوان یک از روش های کیفی جهت طراحی مدل استفاده می گردد. با استفاده از این روش به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر هویت برند و تاثیرپذیر از هویت برند پرداخته می شود. روش نمونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی است که داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و با حضور 18 نفر از خبرگان و اساتید بازاریابی و فعالان عرصه بانکداری که آشنا به مباحث برندسازی می باشند جمع آوری می گردد. در طراحی مدل نهایی، عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از هویت برند در قالب شرایط علی،شرایط مداخله گر،راهبردها،زمینه و پیامدها شناسایی می گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brand Identity and the factors influencing it: a case study in internet providers industry

نویسندگان [English]

  • zahra barzegar teremi 1
  • Seyed Mehdi Jalali 2
  • friz taherikia 3
1 Islamic Azad university
2 assistant professor at the Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
3 assistant professor
چکیده [English]

It has been introduced several frameworks on brand identity in marketing literature. These frameworks have less investigated service marketing and we note lack of consensus among them. In this paper brand identity model and the factors influencing the brand identity in the data communication (internet providers) industry in Iran are investigated by case study method. Two of nine active companies were selected and information about brand identity and its’ influencing factors for these two were gathered. Company website, company documents and Procedures, company strategy manual and reports and interview with the managers of both companies are the sources of information for the research. Interviews were recorded and the transcription were analyzed by open coding, axial coding and selective coding with the Help of MAXQDA software.Findings prove that, visual identity, integrated marketing communication, employees, mission, vision and values, companies’ destination and strategy, quality, internal consistency, brand personality and companies’ agent are brand identity dimensions. Also creativity and innovation, time factor, ownership structure, governmental policies, governmental supporting role and the lobbying power of the company, dependency to TCI[1], company financial power and company size are variables influencing the brand identity construct in the industry under investigation.
  


It has been introduced several frameworks on brand identity in marketing literature. These frameworks have less investigated service marketing and we note lack of consensus among them. In this paper brand identity model and the factors influencing the brand identity in the data communication (internet providers) industry in Iran are investigated by case study method. Two of nine active companies were selected and information about brand identity and its’ influencing factors for these two were gathered. Company website, company documents and Procedures, company strategy manual and reports and interview with the managers of both companies are the sources of information for the research. Interviews were recorded and the transcription were analyzed by open coding, axial coding and selective coding with the Help of MAXQDA software.Findings prove that, visual identity, integrated marketing communication, employees, mission, vision and values, companies’ destination and strategy, quality, internal consistency, brand personality and companies’ agent are brand identity dimensions. Also creativity and innovation, time factor, ownership structure, governmental policies, governmental supporting role and the lobbying power of the company, dependency to TCI[1], company financial power and company size are variables influencing the brand identity construct in the industry under investigation.
 Received:2018.July12, Accepted:2018.December.31.
1.Associate Professor, Tehran University .
2. PhD, Tehran University, Kish Campus(Corresponding Author). E mail:a.haji@ut.ac.ir
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand
  • branding
  • brand identity
  • granded theory