بررسی تأثیر بازارگرایی بیش‌فعالانه بر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با نقش میانجی بازارسازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

انتقال فناوری از آزمایشگاه به صنعت و بازار مسیری طولانی و زمانبر دارد و تجاری­سازی تکمیل­کننده­ی بخشی از فرآیند نوآوری است. فناوری­ها و محصولات بدون آن نمی­توانند با موفقیت وارد بازار ­شوند. بنابراین بخش مهمی از چالش سازمان­ها ارائه ایده­ها و نوآوری­ها به بازار و استفاده از آن­ها در جهت سودآوری و کسب مزیت رقابتی است.هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازارگرایی بیش­فعالانه و گرایش به کارآفرینی با نقش میانجی متغیر بازارسازی بر موفقیت تجاری­سازی در محصولات دانش­بنیان حوزه سلامت (دارو) انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران عامل یا بازاریابی و فروش تمام 179 شرکت­ تولید دارویی است. بدین منظور پرسشنامه­ای طراحی شد و پس از ارزیابی تست­های اطمینان ، برای نمونه آماری شامل 122 نفر از مدیران ارسال گردید. پژوهش از نظر هدف توسعه­ای و از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی-پیمایشی است. برای تست فرضیات از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازارگرایی بیش­فعالانه و گرایش به کارآفرینی تأثیر معنادار و مثبت بر موفقیت تجاری­سازی دارند. در این میان تنها بازارسازی / ترجیحات به عنوان میانجی میان بازارگرایی بیش­فعالانه و موفقیت تجاری­سازی مورد قبول واقع شده است.      

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Proactive Market Orientation and Entrepreneurial Orientation with the Mediating Role of Market Driving in Successful Commercialization of Knowledge-Based Health (Pharmaciotical) Products)

چکیده [English]

Transfer of technology from the laboratory to industry and market is a long way and time-consuming and commercialization is completmentary part of the innovation process. Technologies and products cannot successfully entered to the market without it. So an important part of the organizations' challenges is to present ideas and innovations to the market and using them in profitability and gaining competitive advantage.
The aim of This study is investigation of the effect of proactive market orientation and entrepreneurial orientation with the mediating role of market driving in successful commercialization of knowledge-based health (pharmaciotical) products. The statistical population contains of CEOs or marketing and sales managements of all 179 Iranian pharmaceutical companies. For this purpose, a questionnaire designed and after the validity tests, sent to the sample of 122 managers. Current study is developmental, data collecting is descriptive- survey. For test of hypothesis, structural equation modeling was used. Results show that proactive market orientation and entrepreneurial orientation have positive and significant effect on the successful commercialization. The only has been accepted market driving/ preferences as a mediator between proactive market orientation and successful commercialization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword: Proactive Market Orientation
 • entrepreneurial orientation
 • Market Driving / Preferences
 • Market Driving / Structure
 • Successful Commercialization
 1. Atuahene-Gima, Kwaku & Anthony Ko (2001), “An Empirical Investigation of the Effect of Market Orientation and Entrepreneurship Orientation Alignment on Product Innovation,” Organization Science, 12, 1, 54-74.
 2. Blocker, C. P., Flint, D. J., Myers, M. B., & Slater, S. F. (2011). Proactive Customer Orientation and Its Role for Creating Customer Value in Global Markets. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(2), 216-233.
 3. Cooper, Robert G. (2001), Winning at New Products. Cambridge, MA: Perseus Books.
 4. Datta, A., Reed, R., & Jessup, L. (2013). Commercialization of innovations: an overarching framework and research agenda. American Journal of Business,28(2), 147-191.
 5. Deshpande, R., Farley, J. U., & Webster, F. E. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1), 23-27.
 6. Golestan, A. N., & Mashhadi, H. T. H. Performance Effects of Market Orientation and the Mediating Role of Innovation of Service Process in Insurance Industry: Case Study of Dana Insurance Company, 3.
 7. Hamel, Gary and C.K. Prahalad (1994), Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press.
 8. Hills, Stacey Barlow and Shikhar Sarin (2003), “From Market Driven to Market Driving: An Alternate Paradigm for Marketing in High Technology Industries,” Journal o f Marketing Theory and Practice, Summer, 13-24.
 9. Hills, S. B., Sarin, S., & Kohli, A. K. (2006). Driving Markets: A Scale for Measuring Market-Driving Behavior. Journal of Marketing Research, 1-34.
 10. Jaworski, Bernard, Ajay K. Kohli, & Arvind Sahay (2000), “Market-Driven Versus Driving Markets,” Journal o f the Academy o f Marketing Science, 28, 1, 45-54.
 11. Johanson J, Vahlne JE (2006) Commitment and Opportunity Development in the Internationalization Process: A Note on the Uppsala Internationalization Process Model. Management International Review 46, 165-178.
 12. Jolly, V. K. (1997). Commercializing new technologies: Getting from mind to market. Boston, MA: Harvard Business School Press, 3.
 13. Knight GA, Cavusgil ST (2004) Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. Journal of International Business Studies 35, 124-141.
 14. Kohli, Ajay K. and Bernard Jaworski (1990), “Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications,” Journal o f Marketing, 54 (April), 1-18.
 15. Kumar, Nirmalya, Lisa Scheer, and Philip Kotler (2000), “From Market Driven to Market Driving,” European Management Journal, 18, 2, 129-142.
 16. Levinthal, D. A. & March, J. G. (1993). The Myopia of Learning. Strategic Management Journal, 14(S2), 95-112.
 17. Limakrisna, N., Sudarso, A., & Daryus, C. (2015). Entrepreneurship Orientation for Building Business Performance: An Empirical Study Distro SME's Bandung City. International Journal of Economics and Financial Issues, 5.
 18. Messersmith JG, Wales WJ (2013) Entrepreneurial orientation and performance in young firms: The role of human resource management. International Small Business Journal 31(2), 115-136.
 19. Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
 20. Narver, John C., Stanley F. Slater and Douglas L. MacLachlan (2000), “Total Market Orientation, Business Performance, and Innovation,” Marketing Science Institute Working Paper Series, Report No. 00-116.
 21. Narver, John C., Stanley F. Slater and Douglas L. MacLachlan (2004), “Responsive and Proactive Market Orientation and New-Product Success,” Journal o f Product Innovation Management, 21, 334-347.
 22. Ngansathil, W. (2001). "Market Orientation and Business Performance: Empirical Evidence from Thailand", The university of Melbourn.
 23. Prahalad, C. K. (1995). "Weak Signals versus Strong Paradigms " Journal of Marketing Research 32(August 1995): iii-viii.
 24. Radmanesh, R., & Kebriaeezadeh, A. (2015). Factors affecting technology commercialization in Iranian knowledge based pharmaceutical companies. Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management, 1(2), 65-68.
 25. Slater, Stanley F. and John C. Narver (1994), “Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation-Performance Relationship,” Journal o f Marketing, 58, 46-55.
 26. Slater, Stanley F. and John C. Narver (1998), “Customer-Led and Market-Oriented: Let’s Not Confuse the Two,” Strategic Management Journal, 19, 1001-1006.
 27. Sebastiao, Helder J. (2006), “The Relationships Between Proactive Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, and Market Driving in Successful Innovation,”2006 UIC Research Symposium on Marketing and Entrepreneurship Conference Proceedings, University of Illinois,
 28. Chicago.
 29. Waitz, A., & Bokhari, W. (2003). Nanotechnology commercialization best practices. White Paper, Quantum Insight, Menlo Park, CA. available at http://www. quantuminsight. com/papers/030915_commercialization. pdf, last accessed, 8(11), 2004.
 30. Zahra SA, Garvis DM (2000) International corporate entrepreneurship and firm performance: The moderating effect of international environmental hostility. Journal of Business Venturing 15, 469-492.
 31. Zenovia, C.P.O.P. (2011), Entrepreneurship versus intrapreneurship. Journal Review of International Comparative Management, 12, 971-980.
 32. https://fa.wikipedia.org/
 33. http://www.ilna.ir