طراحی و تبیین مدل تبلیغات توصیه ای الکترونیک (eWOM) با رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استادیار ، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

از آنجا که بازاریابی توصیه ای یکی از موثرترین و کم هزینه ترین ابزارهای ارتباطی تبلیغاتی است، تاثیر این تبلیغات موضوعی است که مورد توجه پژوهشگران و فعالان بازار قرار داشته و دارد. از طرف دیگر، گسترش و استفاده از فضای دیجیتال، تمایل به این تبلیغات توصیه الکترونیک را به شدت مورد توجه قرار داده است. همچنین تبلیغات توصیه ای الکترونیک چگونه تصمیم گیری برای خرید الکترونیک را متاثر می سازد، بسیار مورد توجه و ارزشمند بوده است (لی و ژان، 2011). هدف این پژوهش، ارائه عوامل تعیین کننده ای برای اطلاعات تبلیغات توصیه ای الکترونیکی است که بر قصد خرید الکترونیک مشتریان اثرگذار است. برای انجام این کار، با استفاده از بررسی تحقیقات گذشته، ابتدا فاکتورهای اصلی در رابطه با اطلاعات تبلیغات توصیه ای الکترونیک استخراج شد و سپس با استفاده از روش دلفی فاکتورهای مورد تایید تیم خبرگان تعیین شد و به منظور کاهش تعداد عوامل، با استفاده از روش نگاشت مفهومی، شاخص ها دسته بندی و نامگذاری شدند. پس از آن با استفاده از روش مدلسازی تفسیری ساختاری که مبتنی بر نظر تیم خبرگان می باشد، ارتباط بین متغیرها برای ارائه مدل مورد تایید گروه خبرگان، مورد بررسی و مدل نهایی ارائه گردید.نتایج این پژوهش چارچوبی برای بازاریابان و سایر مدیران فعال در این زمینه فراهم می کند تا نسبت به عوامل موثر بر قصد خرید الکترونیک مصرف کنندگان در تبلیغات توصیه ای الکترونیک، آگاهی پیدا کرده و اقدامات لازم و اثرگذار را به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی و تبیین مدل تبلیغات توصیه ای الکترونیک (eWOM) با رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM)

نویسندگان [English]

  • علی پروین 1
  • لطف الله فروزنده دهکردی 2
  • اوژن کریمی 2
  • بهروز لاری سمنانی 2
1 دانشچوی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی
2 استاد یار دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور
چکیده [English]

از آنجا که بازاریابی توصیه ای یکی از موثرترین و کم هزینه ترین ابزارهای ارتباطی تبلیغاتی است، تاثیر این تبلیغات موضوعی است که مورد توجه پژوهشگران و فعالان بازار قرار داشته و دارد. از طرف دیگر، گسترش و استفاده از فضای دیجیتال، تمایل به این تبلیغات توصیه الکترونیک را به شدت مورد توجه قرار داده است. همچنین تبلیغات توصیه ای الکترونیک چگونه تصمیم گیری برای خرید الکترونیک را متاثر می سازد، بسیار مورد توجه و ارزشمند بوده است (لی و ژان، 2011). هدف این پژوهش، ارائه عوامل تعیین کننده ای برای اطلاعات تبلیغات توصیه ای الکترونیکی است که بر قصد خرید الکترونیک مشتریان اثرگذار است. برای انجام این کار، با استفاده از بررسی تحقیقات گذشته، ابتدا فاکتورهای اصلی در رابطه با اطلاعات تبلیغات توصیه ای الکترونیک استخراج شد و سپس با استفاده از روش دلفی فاکتورهای مورد تایید تیم خبرگان تعیین شد و به منظور کاهش تعداد عوامل، با استفاده از روش نگاشت مفهومی، شاخص ها دسته بندی و نامگذاری شدند. پس از آن با استفاده از روش مدلسازی تفسیری ساختاری که مبتنی بر نظر تیم خبرگان می باشد، ارتباط بین متغیرها برای ارائه مدل مورد تایید گروه خبرگان، مورد بررسی و مدل نهایی ارائه گردید.
نتایج این پژوهش چارچوبی برای بازاریابان و سایر مدیران فعال در این زمینه فراهم می کند تا نسبت به عوامل موثر بر قصد خرید الکترونیک مصرف کنندگان در تبلیغات توصیه ای الکترونیک، آگاهی پیدا کرده و اقدامات لازم و اثرگذار را به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تبلیغات توصیه ای
  • تبلیغات توصیه ای الکترونیک
  • وب سایت های خرید
  • شبکه های اجتماعی
  • قصد خرید الکترونیک
  • بازاریابی ویروسی