طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.29252/jbmp.19.43.120

چکیده

هدف: رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک گزینه استراتژیک، توسعه سریع قابلیت‌های بازاریابی شرکت‌های استارت‌آپی را میسر ساخته‌اند، بنابراین ضروریست تا این قبیل شرکت‌ها‌، استراتژی‌های بازاریابی خود را به گونه‌ای توسعه دهند تا ابزارها و تاکتیک‌های متنوع بازاریابی رسانه‌های اجتماعی را با اهداف بازاریابی همراستا و خلق مزیت‌های رقابتی پایدار و تحقق اهداف را امکان پذیر نمایند. هدف این پژوهش برای پاسخ به این نیاز، ارائه مدل همراستایی ابزارهای بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در شرکت‌های استارت‌آپ است.
روش: با توجه به پیچیدگی همراستایی ابزارهای بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در سطح عملیاتی، طراحی مدل براساس روش‌شناسی سیستم‌نرم و نگاشت‌شناختی، در قالب یک مطالعه کیفی با رویکرد توصیفی- اکتشافی انجام شد. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته با 16نفر از مدیران 8 شرکت استارت‌آپی که به صورت غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند، جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: ساخت‌دهی به مساله‌ پژوهش در چهارچوب روش منجر به شناسایی سه الگوی متداخل همراستایی ابزارهای بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شامل همراستایی محتوا-محاوره، همراستایی ارتباطی و همراستایی واکنش منجر به مبادله شد که دستیابی به اهداف برنامه‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شامل افزایش آگاهی، افزایش تعاملات با مشتریان و جایگاه‌یابی را میسر می‌سازد.
نتیجه‌گیری: توسعه و پیاده‌سازی استراتژی‌های همراستایی در چهارچوب الگوی پیشنهادی پژوهش در قالب 47 اقدام هدفمند ارائه شد که می‌تواند خطوط راهنمای توسعه قابلیت‌های بازاریابی شرکت‌‌های استارت‌آپی در بستر رسانه‌های اجتماعی را شکل دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the alignment model of social media marketing tools and goals.

نویسندگان [English]

 • Moein Koloushani
 • Davod Feiz
 • Morteza Maleki Minbash Razgah
 • Azim zarei
Department of commercial management, Faculty of Economic, Management and Administrative science, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective:
Social media as a strategic choice leads startup companies to rapid marketing capabilities development. So it is essential for these business entities to develop and implement social media marketing strategies in a way that align a wide range of social media tools and tactics with marketing objectives to make sustainable competitive advantages and to meet business goals. To address this pivotal need, this article aims to present the alignment model of social media tools in startup companies.
Method:
Considering the complexity of aligning social media marketing tools with marketing objectives as the problematic situation, constructing the model was conducted through using soft system methodology and cognitive mapping. Data was gathered in collaborative way and throughout semi-structured deep interviews with 16 managers of 8 startup companies as an expert panel in heterogeneous industries that were selected according to non-random sampling method.
Results:
Findings implies that in congruence with triadic objectives of social media marketing plans within startups including increasing awareness, increasing interactions with customers and positioning, respectively three levels of interrelated alignment including content-conversation alignment, communication based alignment and conversion based alignment could be accomplished.
Conclusion:
47 goal oriented actions were suggested by participants that could be considered as the alignment strategies guidelines either in social media marketing strategy development or implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alignment
 • Social Media Marketing Tools
 • Startup Businesses
 • Soft System Methodology
 • Cognitive Mapping
 1.  

  1. Al-Asmakh, S.(2017).The alignment of strategy and structure and its effect on financial performance. International Journal of Commerce and Management Research, 3(11).54-64.
  2. Al-Surmi, A., Cao, G,. Duan, Y.(2020).The impact of aligning business, IT and marketing strategies on firm performance, Journal of Industrial Marketing Management, 84.39-49.
  3. Azar, A., Vaezi, R. & Mohammadpour Saraiy, V.(2017).Designing a model of policy making of commercialization of nanotechnology using soft systems methodology. Journal of Public Organization Management, 5(2).89-106.(in Persian)
  4. Barua, A., Konana, P., Whinston, A. B., & Yin, F.(2004).An empirical investigation of net-enabled business value. MIS Quarterly, 28(4).585–620.
  5. Bharadwaj, S., Bharadwaj, A., & BEndoly, E.(2007).The performance effects of complementarities between information systems, marketing, manufacturing, and supply chain processes. Journal of Information Systems Research, 18(4).437–453.
  6. Bottles, K., & Sherlock, T.(2011).Who should manage your social media strategy? Physician Executive, 37(2).68-72.
  7. Carley, K. M.(1997).Extracting team mental models through textual analysis. Journal of Organizational Behavior, 18.533-558.
  8. Castronovo, C. & Huang, L.(2012).Social Media in an Alternative Marketing Communication Model. Journal of Marketing Development & Competitiveness, 6.117-136.
  9. Checkland, P., Holwell, S.(1998).Information system and information system – making sense of the field. Wiley, 20(4), 100-120.
  10. Checkland, P. & Polter, J.(2014).Learning for action. Translated by Mehregan, M.R. Dehghan, M. Akhavan, M.R. & Raissifar, K. Tehran: Mehraban Nashr.(in Persian).
  11. Checkland, P. & Winter, M.(2006).Process and content: Two ways of using SSM. Journal of the Operational Research Society, 57.1435-1441.
  12. Dutta, S. (2010).What’s Your Personal Social Media Strategy. Harvard Business Review, 88(11).127–130.
  13. Effing, R., & Spil, T. A.(2016). The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies. International Journal of Information Management, 36(1), 1–8.
  14. Gallaugher, J. & Ransbotham, S.(2010). Social media and customer dialog management at Starbucks.MIS Quarterly Executive, 9(4).197–212.
  15. Ghezzi, A., Gastaldi, L., Lettieri, E., Martini, A., & Corso, M.(2016).A role for startups in unleashing the disruptive power of social media. International Journal of Information Management, 36.1152–1159.
  16. Golshahi, B., Rastegar, A.A., Feiz, D. & Zarei, A.(2019).The architecture of developing and supporting processes at elite’s community in the field of students. Journal of New Thoughts on Education, 15(1).135-160.(in Persian).
  17. Hajikarimi, A. & Shakbi, H.(2020).The effect of startup accelerators on product performance with the role of creative leadership moderator. Journal of Business Management, 12(45).92-110.(in Persian)
  18. Hajli, N.(2015).Social commerce constructs and consumer’s intention to buy. International Journal of Information Management, 35.183-191.
  19. Hassan Zadeh, A. & Jeyaraj, A.(2019). Alignment of business and social media strategies: insights from a text mining analysis, Journal of Business Analytics, 1(2).117-134.
  20. Henderson, J. C., & Venkatraman, H.(1999).Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. IBM Systems Journal, 38(2/3).472–484.
  21. Kaplan, A.M. & Haenlein M.(2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1).59-68.
  22. Kearns, G. S., & Lederer, A. L.(2000).The effect of strategic alignment on the use of IS-based resources for competitive advantage. The Journal of Strategic Information Systems, 9(4).265–293.
  23. Luo, X., Zhang, J. & Duan, W.(2013).Social media and firm equity value. Information Systems Research, 24(1).146–163.
  24. Lupo, C.(2018).Social media marketing strategies in landscape industry small businesses. Doctoral dissertation, Walden University. ProQuest Dissertations and Theses Global.
  25. Lupo, C. & Storman, J. R.(2020).social media marketing adoption strategies: an expletory multiple case study of landscape industry small businesses. Journal of social behavior and health sciences, 14(1).211-220.
  26. Mangold, W. G. & Faulds, D., J.(2009).Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Journal of Business Horizons,52(4).357-365.
  27. Mingers, J. (2011). Soft OR comes of age-but not everywhere! Omega, 39(6).729- 741.
  28. Misirlis, M. & Vlachopoulou M. (2018), social media and analytics in marketing- S3M: mapping literature review. International Journal of Information Management, 38(1).270-
  29. Moran, E., & Gossieaux, F.(2010).Marketing in hyper social world, the tribalization of business study and characteristics of successful online communities. Journal of Advertising Researches, 50(3).232-239.
  30. Morales, V.,J., G., Rojas, R., M. & Lopez, M., E,. L.(2018).Influence of social media technologies on organizational performance through knowledge and innovation. Baltic Journal of Management,13(3).345-376.
  31. Nistor, C., Yalcin, T. & Pehlivan, E.(2018).Duplicity in Alternative Marketing Communications. Markets, Globalization & Development Review, 3(2).Article 4.
  32. Rouhani Rad, S. & Tayebi Abolhasain, A.(2020).The requirement of successful market entry for startup Knowledge-based companies(case study: ICT companies in Tehran). Journal of Technology Development management, 8(1). 185-220.(in Persian)
  33. Rosenhead, J. & Mingers, J.(2014). Rational Analysis for a Problematic World Revisited: Problem Structuring Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict, Translated by Azar, A. & Anvari, A., Tehran.: Negah Danesh,
  34. Sabherwal, R., & Chan, Y. E.(2001).Alignment between business and IS strategies:A study of prospectors, analyzers, and defenders. Information Systems Research, 12(1).11–33.
  35. Sepehrirad, R., Rajabzadeh, A., Azar, A. & Zarei, B.(2015).A Soft System Methodology Approach for Structuring Surveillance against Occupational Carcinogenic Exposures Problem (Case Study: Petroleum Industries). Journal of Management Research in Iran, 19(3).167-190.(in Persian).
  36. Tavalaee R., BamdadSufi J., Rashidi, M. M, Rezaeian, A., & SalehiSadaghiani, J.(2014).Designing a model for development of knowledge networks in research and technology hub of oil industry using soft-thinking approach and cognitive mapping model. Human Resource Management in Oil Industry, 5(20).181-200.(in Persian).
  37. Venkatraman, N.(1990).Performance implications of strategic co-alignment:A methodological perspective. Journal of management studies, 26.19-41.
  38. Zolkepli, I. A. & Kamarulzaman, Y.(2015).Social media adoption: the role of media needs and innovation characteristics. Journal of Computer in Human Behavior, 43.189-209.