تأثیر آینده گرایی بر کارآفرینی و نقش تعدیل کننده شدت رقابت در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 عضو هیأت علمی، استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، ایران،تهران

10.29252/jbmp.2021.217463.0

چکیده

هدف: پژوهش های گوناگون نشان داده اند که جهت گیری کارآفرینانه تأثیر معناداری بر عملکرد بنگاه ها دارد. به همین سبب طی چند دهۀ اخیر توجه محققان به این موضوع جلب شده و تحقیقاتی درخصوص پیشایندهای جهت گیری کارآفرینانه انجام شده است. انواع جهت گیری های استراتژیک سازمانی از جمله متغیرهایی هستند که می توانند به عنوان پیشایند جهت گیری کارآفرینانه بررسی شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان آینده گرایی سازمانی و جهت گیری کارآفرینانه است. نقش تعدیل گر شدت رقابت نیز در این رابطه بررسی شده است.
روش: جامعۀ آماری تحقیق شامل شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران بود. به این منظور پرسشنامه ای میان مدیران ارشد این شرکت ها توزیع شد که نهایتاً 124 پرسشنامه بازگردانده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور استفاده شد. به این منظور نرم افزار Smart PLS3 به کار گرفته شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که آینده گرایی بر جهت گیری کارآفرینانه اثر مثبت دارد. نقش تعدیل کنندۀ شدت رقابت نیز در این رابطه تأیید شد.
نتایج: هر چه شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، آینده نگرتر باشند میل به کارآفرینی در آن ها افزایش می یابد. به علاوه، هرچه شدت رقابتی که این شرکت ها در زیرصنایع گوناگون این صنعت ادراک می کنند بیشتر باشد، میزان تأثیر آینده گرایی بر کارآفرینی شدت می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Future Orientation on Entrepreneurship and the Moderating Role of Competitive Intensity in ICT Industry

نویسندگان [English]

  • nader seyed kalali 1
  • elham heydari 2
1 - Assistant Professor of Strategic Management, Institue for Humanities and Cultural Studies, Corresponding author
2 Assistant professor, Faculty of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

Purpose: Several studies have shown that entrepreneurial orientation has a significant effect on firms’ performance. Therefore, during the past decades, business scholars have paid more attention to this subject, and several studies have been done on the antecedents of entrepreneurial orientation. The various dimensions of strategic orientations are among the variables that can be investigated as the antecedents of entrepreneurial orientation. The purpose of the present study was to investigate the relationship between futurity and entrepreneurial orientation. The effect of the competitive intensity in moderating this relationship was also studied.
Methodology: The population consisted of the companies which were active in the information and communication technology sector. A questionnaire was distributed among the executives of these firms. Finally, 124 questionnaires were collected. The variance-based structural equation modeling technique was used to analyze data. Smart PLS3 was the software through which the analysis was done.
Findings: The results showed that futurity has a positive effect on entrepreneurial orientation. The effect of competitive intensity in moderating this relationship was also confirmed.
Results: The more future-oriented the ICT companies are, the more entrepreneurial they will be. Moreover, the more the companies in various ICT sub-industries perceive competitive intensity, the more the effect of future-orientation on entrepreneurship will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Orientation
  • Future Orientation
  • entrepreneurial orientation
  • Competitive Intensity
  • Information and Communication Technology