روایت‎پژوهی تجربه پژوهش‎گران بازاریابی شناختی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: بازاریابی شناختی از مهم‎ترین حوزه‎های در حال رشد رشته بازاریابی است که با اقبال پژوهش‎گران بازاریابی در ایران مواجه شده‎است. هدف پژوهش حاضر روایت‎پژوهی تجربه پژوهش‎گران بازاریابی شناختی در ایران است.
روش‎شناسی: برای این منظور از روش روایت‎پژوهی استفاده شده‎است. جامعه آماری پژوهش افراد دارای سابقه فعالیت پژوهشی در حوزه بازاریابی شناختی، روش نمونه‎گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند و حجم نمونه پانزده است. مصاحبه عمیق راهکار گردآوری داده‎های پژوهش و تحلیل تم راهکار تحلیل داده‎های پژوهش است.
یافته‎ها: براساس یافته‎های پژوهش روایت تجربی پژوهش‎گران بازاریابی شناختی در ایران در پنج بعد اولین مواجه، جست‎وجوی اطلاعات، اولین اقدام عملی، محدودیت‎های پژوهشی و ارزیابی از وضعیت آینده بازاریابی شناختی در جمهوری اسلامی ایران تلخیص می‏شود.
نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج پژوهش توسعه مطالعات بازاریابی شناختی در جمهوری اسلامی ایران در گرو راه‎اندازه آزمایشگاه‎های تخصصی برای پژوهش‎های شناختی در رشته بازاریابی و ایجاد نهاد ناظر برای حوزه بازاریابی شناختی است.

یافته‎ها: براساس یافته‎های پژوهش روایت تجربی پژوهشگران بازاریابی شناختی در ایران در پنج بعد اولین مواجه، جست‎وجوی اطلاعات، اولین اقدام عملی، محدودیت‎های پژوهشی و ارزیابی از وضعیت آینده تلخیص می‏شود.
نتیجه‎گیری: بر اساس نتایج پژوهش توسعه مطالعات بازاریابی شناختی در جمهوری اسلامی ایران در گرو راه‎اندازه آزمایشگاه‎های تخصصی پژوهش‎های شناختی و ایجاد نهاد ناظر برای بازاریابی شناختی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative experience of cognitive marketing researchers in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • kobra bakhshizadeh borj 1
  • Mohamad Saleh Torkestani 2
  • pedram jahedi 3
1 Assistant Prof., Business management department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Faculty member and associate professor, Faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i University
3 Ph.D. Student, Business management department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University. Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Cognitive marketing is one of the most important growing areas of marketing that has been welcomed by marketing researchers in Iran. This study aims to narrate the experience of cognitive marketing researchers in Iran.
Methodology: In this study narrative method is used. The statistical population of the study is people with a history of research activities in the area of cognitive marketing, purposeful sampling method and the sample size is fifteen people. In-depth interview is used to research data collection and theme analysis is used to research data analysis.
Findings: Based on the research findings, the empirical narrative of cognitive marketing researchers in Iran is summarized in five dimensions including the first encounter, information search, first practical action, research limitations and evaluation of the future situation.
Conclusion: According to the research results, the development of cognitive marketing studies in the Islamic Republic of Iran depends on the establishment of specialized cognitive research laboratories and the establishment of a regulatory institution cognitive marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Marketing
  • Cognitive Marketing
  • Narrative Research and Thematic analysis