شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر عشق به برند با استفاده از روش دلفی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، دانشکده مبتکران، دانشگاه آزاد ملایر، ایران

3 دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد

10.48308/jbmp.2023.232734.1536

چکیده

هدف: عشق و علاقه به برند، مفهوم اصلی در حوزه رابطه­­­­­ بین مشتری و برند به شمار می‌­­­­­­­آید. مدیران برند تمایل به ایجاد برندها و مارک­­­‌های دوست داشتنی‌­­­­­تر دارند. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر عشق به برند، می‌تواند به توسعه و تقویت ارتباط مشتری با برند کمک کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر عشق به برند انجام پذیرفت.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌­های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است و از نظر فلسفه پژوهش دارای رویکرد قیاسی استقرایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده، دارای رویکرد توصیفی-پیمایشی است. جامعه‌­­آماری پژوهش حاضر خبر‌گان هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آنان به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. به این صورت که، داده‌های بخش کیفی که عوامل موثر بر عشق به برند هستند، با نرم‌افزار اتلس‌تی و روش کد‌گذاری تحلیل شدند و سپس در بخش کمی، بااستفاده از روش دلفی فازی، تعیین اولویت این عوامل صورت گرفت. روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات بااستفاده از شاخص روایی محتوای نسبی و آزمون کاپا‌ی کو‌هن در بخش کیفی و روایی محتوایی و پایا‌یی آزمون مجدد در بخش کمی، تائید شد.  
یافته­‌ها: یافته­‌های پژوهش مبنی بر شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه­های مؤثر بر عشق به برند با استفاده از روش دلفی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فازی است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که 30 مؤلفه، به­عنوان مؤلفه­های مؤثر بر عشق به برند شناسایی شدند و از میان آن­ها رضایت مشتری از محصولات برند ورزشی، رضایت زیبایی نسبت به برند محصولات ورزشی، دلبستگی به محصولات ورزشی، دوست داشتن برند محصولات ورزشی، نام تجاری محصولات ورزشی، هزینه برای تبلیغات و تصویر خوب از فروشگاه­های عرضه­‌کننده محصولات ورزشی، ارتقاء فروش برند محصولات ورزشی، قیمت برند محصولات ورزشی، رنگ و موسیقی درون فروشگاه­‌های جذاب و متناسب محصولات ورزشی جزء مهم­ترین مؤلفه­‌های مؤثر بر عشق به برند هستند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors affecting brand love using the fuzzy Delphi method

نویسندگان [English]

  • Ali shariat Najade 1
  • Sayedh Nasim mousavi 2
  • mohsen Aref Najade 3
  • رضا سپهوند 4
1 Assistant professor,, Department of Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 .M.Sc. Graduate, Business Management - Electronic Commerce, Faculty of Innovators, Malayer Azad University, Iran
3 Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran
4 Professor, Department of Business Administration, Faculty of Economics and Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Purpose: love and affection for the brand is the main concept in the field of relationship between the customer and the brand. Brand managers tend to create more likable brands.
Methodology: The present study was conducted with the aim of identifying the factors affecting brand love. This research is a type of mixed research with a qualitative and quantitative approach, and it is a comparative inductive research, which is descriptive-survey in terms of practical purpose and in terms of data collection. The statistical population of the research is the experts, 30 of them were selected as sample members using the purposeful sampling method and based on the principle of theoretical adequacy.
Findings: The data collection tool was an interview in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part, the validity and reliability of which were confirmed using the relative content validity index and Cohen's kappa test, and content validity and retest reliability, respectively. Qualitative data was done with Atlesti software and coding method and quantitative data was done with Delphi phase method, as well as determining the priority of factors affecting the components affecting brand love and the most important factors were identified.
Conclusion: The results indicate that customer satisfaction with sports brand products, beauty satisfaction with sports brand, attachment to sports products, liking the brand of sports products, the brand name of sports products, the cost of advertising and the good image of the supply stores. The manufacturer of sports products,

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • Customer
  • Meroj brand
  • Delphi Fazi