نوسازی راهبُردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

     با توجه به شدت روزافزون تغییرات، مدیران باید برای حفظ مزیت‌های رقابتی سازمان خود با ایجاد انعطاف‌پذیری و پویایی در محیط درون سازمانی به بهترین وجه به ایجاد تغییرات مناسب در راهبُردها و عوامل درون سازمان همت گمارده و سازمان را با شرایط و خواسته‌های متغیر محیطی انطباق دهند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای پژوهش این امر نوسازی راهبُردی است. ایجاد و پیاده‌سازی نوسازی راهبُردی در سازمان متاثر از عوامل مختلفی است. یکی از این عوامل موثر و تسهیل‌کننده نوسازی راهبُردی، یادگیری سازمانی است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی  نقش یادگیری سازمانی در نوسازی راهبُردی می‌باشد. بدین منظور پس از شناسایی و بومی‌سازی مؤلفه‌های نوسازی راهبُردی و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه‌ پژوهش در قالب دو دسته سوال‌های نوسازی راهبُردی و یادگیری سازمانی تدوین و در جامعه آماری پژوهش (گروه صنعتی سایپا) توزیع گردید. داده‌های این پژوهش پس از جمع‌آوری توسط نرم افزار‌های SPSS  و Visual pls تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از آن است یادگیری سازمانی تأثیر بسزایی در نوسازی راهبُردی دارد. از میان هفت فرضیه فرعی، تأثیر چهار فرضیه فرعی چشم‌انداز مشترک، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعه شایستگی‌های کارکنان بر نوسازی راهبُردی مورد تأیید قرار گرفت؛ و تأثیر سه فرضیه فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی و اشتراک دانش بر نوسازی راهبُردی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. خانعلیزاده، ر. کردنائیج، ا. فانی، ع. مشبکی، ا (1389). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). پژوهش‌نامه مدیریت تحول،2(3).
 3. دانایی‌فرد، ح؛ الوانی، م؛ آذر؛ ع (1388). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران؛ انتشارات صفار- اشراقی. چاپ دوم.
 4. زالی, م (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. مؤمنی, م و فعال قیومی, ع. (1386). تحلیل داده‌های آماری با استفاده از spss. تهران: کتاب نو.
 6. لگزیان، م. ملک‌زاده، غ (1389). بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده. چشم‌انداز مدیریت دولتی. 10(4). صص 118-101
 7. قلی پور، آ. سیاوشی، ز (1390). بررسی اثر یادگیری سازمانی بر کاهش نارضایتی مشتریان. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 10(8)، صص 77-65.
 8. Akin, m., Bloemhof-ruwaard, j., & wynstra, f. (2009). The impact of supply chainrelated factors on environmental performance of manufacturing firms in turkey. 18th IPSERA conference.
 9. Basu, S. (2007). Corporate Venture Capital: Towards Understanding Who Does It, Why and How. Doctoral Dissertation, University of Washington Business School.
 10. Basu, S., & Wadhwa, A. (2011). External venturing and discontinuous strategic renewal: an options perspective. Product Innovation Management, 1-45.
 11. Bennet. Alex & Bennet. David, (2008). The partnership between organizational learning based on knowledge management.
 12. Burgelman, R. A. (1983). Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights from a process study. Management Science.
 13. Chin, w. (1998). issues and option on structural equation modeling. management information systems quarterly.
 14. Covin, J. G., & Kuratko, D. F. (2010). The concept of corporate entrepreneurship. Encyclopedia of Technology and Innovation Management, 207.
 15. Crossan, M. m., & Berdrow, I. (2003). Organizational learning and starategic renewal. Strategic Management Journal, 1087–1105.
 16. De Wit, B., & Myer, R. (2005). Strategy Process,Content, Context. thomson learning.
 17. Espinosa, M. d., & Suanes, A. M. (2011). Corporate entrepreneurship through joint venture. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-18.
 18. Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2000). Strategizing throughout the organization: Management role conflict in strategic renewal. The Academy of Management Review, 154-177.
 19. Floyd, S. W., Roos, J., Jacobs, C. D., & Kellermanns, F. W. (2005). Innovating Strategy Process. Blackwell publishing.
 20. Girod, S., Ramirez, R., & Ruddle, K. (2005). Links between Innovation and Strategic Renewal: An Exploratory Study in Europe. Academy of Management Conference.
 21. o. Hitt, W. (1995). The learning organization: some reflections on organization renewal. leadership and organization development journal, 16.
 22. Huang, Y.-F. (2009). Strategic renewal within an information technology firm:Exploration, exploitation and corporate venturing. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 436-452.
 23. hulland, j. (1999). use of partial least squares (pls) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 195- 204.
 24. Marquardt, M. J. (2002). Building the Learning Organization: Mastering the Five Elements for Corporate Learning. Palo Alto: Davies-Black Press.
 25. Mische, M. (20000). Strategic Renewal: Becoming a High-Performance Organization. Prentice Hall.
 26. Neefe, D. O. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic Quality Improvement Project) accreditation processes. unpublished thesis, university of wisconsin.
 27. Romero-Martinez, A. M., Ferna´ndez-Rodrı´guez, Z., & zquez-Inchausti, E. V. (2010). Exploring corporate entrepreneurship in privatized firms. Journal of World Business, 2-8.
 28. Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The art and practice of learning organization. New York: Doubleday Dell.
 29. Simsek, Z., & Heavey, C. (2011). The Mediating role of knowledge-based capital for corporate entrepreneurship effects on preformance: A Study of small to medium-size firms. Strategic Entrepreneurship Journal, 81–100.
 30. Stienstra, M. (2008). Strategic Renewal in Regulatory Environments: How inter- and intra-organisational institutional forces influence European incumbent energy firms. Erasmus Universiteit Rotterdam.
 31. Verbeke, A., Chrisman, J. J., & Yuan, W. (2007). A Note on Strategic Renewal and Corporate Venturing in the Subsidiaries of Multinational Enterprises. Entrepreneurship theory and practice, 585-600.
 32. Worch, H., Kabinga, M., Eberhard, A., & Truffer, B. (2012). Strategic renewal and the change of capabilities in utility firms. European Business Review, 24(5), 444-464.
 33. Yiu, D. W., Lau, C., & Bruton, G. D. (2007). International venturing by emerging economy firms: the effects of firm capabilities, home country networks, and corporate entrepreneurship. Journal of International Business Studies, 519–540.