دوره و شماره: دوره 12، شماره 16، پاییز 1392 
1. بررسی تأثیر مالکیت بر اتخاذ راهبرد تنوع بخشی بنگاه

صفحه 13-30

منیره پناهی؛ سید محمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده


2. نوسازی راهبُردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی

صفحه 31-48

اسدا... کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه؛ مهدی آقازیارتی


3. الگوی عوامل مؤثر بر انگیزه گردشگران پزشکی برای ورود به ایران

صفحه 49-66

اکرم هادیزاده مقدم؛ محمدحسین زاهدیان نژاد؛ رضا قنبرزاده میاندهی؛ سینا فخارمنش


9. تبیین الگوی پویای رفتار مصرف‌کننده آنلاین: ترکیبی از پدیدارشناسی و نگاشت‌های شناختی فازی

صفحه 159-177

امیر مانیان؛ بابک سهرابی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سیدمحمدرضا ناصرزاده؛ بابک اخگر