یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     در طول دو دهه گذشته، دیدگاه­های مختلفی از منظر پژوهشگران مختلف در زمینه مدیریت زنجیره تأمین مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از مباحث مهم در این زمینه، مفهوم یکپارچگی زنجیره تأمین است. در واقع، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصت­های عمده­ای برای شرکت فراهم می‌سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکت­ها قرار گرفته است و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیت­های داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین­کنندگان و مشتریان خود هستند. این پژوهش درصدد است تا مبحث یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دهد. انجام این مورد از طریق شناسایی روابط سه جانبه میان سطح یکپارچگی زنجیره تأمین، بهره­گیری از عملیات مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت حاصل می­شود. بدین ترتیب، راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین می­تواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و بنابراین، مجموعه­ای از راهبرد­های مفید فراهم شود. با توجه با نتایج حاصل از تجزیه‌و‌تحلیل داده­ها از طریق نرم‌افزار لیزرل در بررسی شرکت­های تولیدی مواد غذایی در ایران، می­توان عنوان نمود که یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت نیست، بلکه این اثرگذاری به طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی عملیات مدیریت زنجیره تأمین، صورت می­پذیرد؛ به عبارت دیگر، یکپارچگی زنجیره تأمین، در ابتدا، عملیات مدیریت زنجیره تأمین –شامل عملیات تدارکات، تولید و توزیع- را بهبود می­دهد و از طریق این عوامل، عملکرد شرکت را ارتقا می­بخشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Bagozzi, R.P., Yi, Y., & Phillips, L.W. )1991(. Assessing construct validity in organizational research. Admin. Sci. Quart, 36(3), 421–458.
 2. Carter, J.R., & Narasimhan, R. (1996). Is purchasing really strategic? International Journal of Purchasing and Materials Management, 32 (1), 20–28.
 3. Chang, H.H. (2009). An empirical study of evaluating supply chain management integration using the balanced scorecard in Taiwan. The Service Industries Journal, 29 (2), 185-202.
 4. Chen, I.J., & Paulraj, A. (2004). Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of operations management, 22(2), 119-150.
 5. Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., Popp, A., & Towil, D.R. (2003). Information Flow in Automotive Supply Chains: Identifying and Learning to Overcome Barriers to Change. Industrial Management and Data Systems. 103 (7), 491-502.
 6. Chin, W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295 (2), 295-336.
 7. Cousins, P.D. & Menguc, B. (2006). The implications of socialization and integration in supply chain management. Journal of Operations Management, 24 (5), 604-620.
 8. Coviello, N. & McAuley, A. (1999). Internationalisation and the smaller firm: a review of contemporary empirical research. Management International Review, 39 (3), 223-247.
 9. Das, A., Narasimhan, R., & Talluri, S. (2006). Supplier integration-finding an optimal configuration. Journal of Operations Management, 24 (5), 563–582.
 10. Daugherty, P., Ellinger, A., & Gustin, C. (1996). Integrated logistics: Achieving logistics performance improvements. Supply Chain Managent: An International Journal, 1(3), 25–33.
 11. Feng, T., Sun, L & Zhang, Y. (2010). The effects of customer and supplier involvement on competitive advantage: An empirical study in China. Industrial Marketing Management, 39 (8), 1384–1394.
 12. Flynn, B.B., Huo, B. & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. Journal of Operations Management, 28 (1), 58–71.
 13. Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
 14. Frohlich, M.T., & Westbrook, R. (2001). Arcs of integration: an international study of supply chain strategies. Journal of Operations Management, 19 (2), 185–200.
 15. Fulconis, F., & Pache, G. (2005). Exploiting SCM as source of competitive advantage: the importance of cooperative goals revisited. Competitiveness Review: An International Business Journal, 15 (2). 92-100.
 16. Handfield, R.B., & Nichols, E.L. (1999). Introduction to Supply Chain Management. Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall.
 17. Homburg, C., & Stock, R.M. (2004). The link between salespeople’s job satisfaction and customer satisfaction in a business-to-business context: a dyadic analysis. Journal of Academy of Marketing Science, 32 (2), 144–158.
 18. Hosseini Baharanchi, S.R. (2009). Investigation of the Impact of Supply Chain Integration on Product Innovation and Quality. Transaction E: Industrial Engineering, 16 (1), 81-89.
 19. Hosseini, S.M., Azizi, SH, Sheikhi, N. (2012). An investigation on the effect of supply chain integration on competitive capability: An empirical analysis of Iranian food industry. International Journal of Business and Management, 7 (5): 73-90.
 20. Kim, S.W. (2006). The effect of supply chain integration on the alignment between corporate competitive capability and supply chain operational capability. International Journal of Operations & Production Management, 26(10), 1084-107.
 21. Kim, S.W. (2009). An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance. The International Journal of Production Economics, 119 (2), 328-346.
 22. Koh, S.C.L., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2007). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial Management & Data Systems, 107 (1), 103-124.
 23. Lalonde, B.J. (1997). Supply Chain Management: Myth or Reality? Supply Chain Management Review, 1 (1), 6-7.
 24. Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W. (1986). Organization and environment: Managing differentiation and integration. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 25. Lee, H.L., Padmanabhan, V., & Whang, S. (1997). The bullwhip effect in supply chains. Sloan Management Review, 38(3), 93–102.
 26. Li, S., Rao, S.S., Ragu-Nathan, T.S., & Ragu-Nathan, B. (2005). Development and validation of a measurement instrument for studying supply chain management practices. Journal of Operations Management, 23 (6), 618–641.
 27. Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T.S., & Rao, S.S. (2006). The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. The International Journal of Management Science, 34 (2), 107-124.
 28. Maloni, M.J., & Benton, W.C. (1997). Supply chain partnerships: Opportunities for operations research. European Journal of Operational Research, 101(3), 419–429.
 29. Mzoughi, N., Bahri, N., & Ghachem, M.S. (2008). Impact of supply chain management and ERP on organizational performance and competitive advantages: Case of Tunisian companies. Journal of Global Information Technology Management, 11(3), 24-46.
 30. Narasimhan, R. (1997). Strategic supply management: a total quality management imperative. Advances in the Management of Organizational Quality, 2, 39-86.
 31. Netemeyer, R.G., Bearden, W.O., & Sharma, S. (2003). Scaling procedures: issues and applications. London: Sage Publications.
 32. Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
 33. Oghazi, P. (2009). An empirical study of Swedish manufacturing firms’ enterprise systems adoption, supply chain integration, competition capability and performance. (Doctoral Thesis). Lulea University of Technology, Swedish, 1-203.
 34. Pagell, M. (2004). Understanding the factors that enable and inhibit the integration of operations, purchasing and logistics. Journal of Operations Management, 22 (5), 459–487.
 35. Rosenzweig, E.D., Roth, A.V., & Dean J.W. (2003). The influence of an integration strategy on competitive capabilities and business performance: An exploratory study of consumer products manufacturers. Journal of Operations Management, 21 (4), 437–456.
 36. Scanell, T.V., Vickery, S.K., & Droge, C.L. (2000). Upstream Supply Chain Management and Competitive Performance in the Automotive Supply Chain Industry. Journal of Business Logistics, 21 (1), 23-48.
 37. Simchi-Levi, D., Kaminsky P., & Simchi-Levi, E. (2003). Designing and Managing Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies (2 ed.). New York, NY: Irwin/McGraw-Hill.
 38. Stank, T.P., Crum, M., & Arango, M. (1999). Benefits of Inter-firm Coordination in Food Industry Supply Chain. Journal of Business Logistics. 20 (2), 21-41.
 39. Stock, J., & Lambert, D. (2001). Strategic Logistics Management, (4th Ed), Irwin McGraw- Hill: Chicago, IL.
 40. Swink, M., Narasimhan, R., & Wang, C. (2007). Managing beyond the factory walls: Effects of four types of strategic integration on manufacturing plant performance. Journal of Operations Management, 25 (1), 148-164.
 41. Thomas, D.J., & Griffin, P.M. (1996). Coordinated supply chain management. European Journal of Operational Research, 94(1), 1-15.
 42. Tracey, M., Lim, J.S., & Vonderembse, M.A. (2005). The impact of supply-chain management capabilities on business performance. Supply Chain Management: An international journal, 10(3), 179-191.
 43. Vickery, S.K., Jayaram, J., Droge, C., & Calantone, R. (2003). The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: an analysis of direct versus indirect relationships. Journal of Operations Management, 21 (5), 523-539.
 44. Wong, C.Y., & Boon-itt, S. (2008). The influence of institutional norms and environmental uncertainty on supply chain integration in the Thai automotive industry. The International Journal of Production Economics, 115 (2), 400– 410.
 45. Zailani, S., & Rajagopal, P. (2005). Supply chain integration and performance: US versus East Asian companies. Supply Chain Management: An International Journal, 10 (5), 379–393.