بررسی تأثیر مالکیت بر اتخاذ راهبرد تنوع بخشی بنگاه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط میان نوع مالیکت بنگاه و رفتار تنوع­بخشی فعالیت آن می­پردازد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رفتار تنوع­بخشی شرکت‌های دولتی، خصوصی و عمومی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. همچنین جهت تعیین نوع و میزان تنوع­بخشی فعالیت‌های بنگاه‌ها از الگوی وارداراجان و راماجوام[1](1987) استفاده شده است. نتیجه بررسی‌های انجام‌شده با استفاده از آزمون‌های آماری کرامر، تاو گودمن و کراسکال و نیز آزمون‌های آمار توصیفی نشان داد که رابطه معناداری بین نوع مالکیت بنگاه و نوع راهبرد تنوع آن وجود دارد. به گونه­ای که شرکت‌های دولتی بالاترین سطح تنوع­بخشی فعالیت را در میان سایر گروه‌ها داشته و معمولاً از راهبرد تنوع بسیار زیاد استفاده می­کنند. در میان این سه گروه، شرکت‌های خصوصی کمترین سطح تنوع را داشته و معمولاً از راهبرد تنوع مرتبط استفاده می­نمایند. علی­رغم آنکه میزان تنوع شرکت‌های عمومی اندکی بیشتر از شرکت‌های خصوصی می­باشد اما این شرکت‌ها نیز سعی می­نمایند تا بیشتر از راهبرد تنوع مرتبط استفاده نمایند.     

کلیدواژه‌ها


 1. Aaker, D.A. (1991), Managing brand equity, The Free Press, New York, NY.
 2. Abell, D. F, )1980(. Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning. Prentice-Hall, Inglewood, Cliffs, NJ,.
 3. Allen, J.W., & Phillips, G. M. (2000). Corporate equity ownership, strategic alliances, and product market relationships. Journal of Finance, 55(6), 2791—2815.
 4. Amihud Y, Lev B., )1981(,’ Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers’, Rand Journal of Economics, 12, 605-617.
 5. Amsden, A.H and Hikino T. (1994). Project execution capability, organizational know-how and Conglomerate corporate growth in late-industrialization, Industrial and CorporateChange, 3, 111-47.
 6. Andrews WA, Dowling MJ. )1998(. Explaining perfor mance changes in newly privatized firms. Journal of Management Studies, 35: 601-617.
 7. Baysinger, B., & Hoskisson, R. E. )1989(. Diversification strategy and R&D intensity in multiproduct firms .Academy of Management Journal, 32: 310–332.
 8. Bell, M. (2006), ‘‘Time and technological learning in industrializing countries: how long does it take? How fast is it moving? (If at all)’’, International Journal of Technology Management, 36,(1-3), 25-36.
 9. Berry, C. H. (1975), Corporate Growth and Diversification, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 10. Berry. C. H.) 1971(, corporate growth and industrial diversification, Journal of Law and Economics. 14, 371-383.
 11. Chandler, A. D. (1962) ,Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, MA,.
 12. Cuervo-cazurra, Alvaro, 2006, Business groups and their types, Asia Pacific Management, 23, 412-437
 13. David, P., Hitt, M.A. and Gimeno, J. (2001), ‘The influence of activism by institutional investors on R&D’’, Academy of Management Journal, 44, 144-57.
 14. Delios. Andrew, Zhou. Nan, Xu. Wei Wei,(2008)’ Ownership structure and the diversiï‌cation and performance of publicly-listed companies in China’, Business Horizons, 51, 473—483
 15. De Mente, B. L. (1989). Chinese etiquette and ethics in business. Lincolnwood, IL: NTC Business Books.
 16. Hall, Ernest H. Jr., and John, Caron H. St., (1994), "A Methodological Note on Diversity Measurement", Strategic Management Journal, 15 (2), 153-168
 17. Kim, Hicheon., Robert E. Hoskisson and William P. Wan, )2004(, Power dependence, diversification strategy, and performance in keiretsu member firms, Strategic Management Journal, 25, ) 7(, 613–636.
 18. Kock K.J. and Guillen, M. (2001), Strategy and structure in developing countries: business groups as an evolutionary response to opportunities for unrelated diversiï‌cation, Industrial and Corporate Change, 10(1), pp.77-113.
 19. Li, Ji., Lam, Kevin., Moy, Jane, W.,(2005), ’ Ownership reform among state firms in China and its implications,’ Management Decision; 43, 4;.568-588
 20. Lindsay, Cotton M., 1976,’ A Theory of Government Enterprise’, The Journal of Political Economy, 84, ) 5( , 1061-1078
 21. Ma, X. and Lu, J.W. (2005), ‘‘The critical role of business groups in China’’, Ivey Business Journal Online, 69 , (2), May/June.
 22. MacDonald, J.M., (1985), R & D and the Directions of Diversification, The Review of Economics and Statistics, 67 (4), 583-590.
 23. Markides C. C. & P. J. Williamson, (1996), diversification and organizational structure: a resource-based view, The Academy of Management Journal, 39 (2), 340-367.
 24. Mascarenhas, Briance, (1989),’ Domains of State-Owned, Privately Held, and Publicly Traded Firms in International Competition’, Administrative Science Quarterly, 34, (4) , 582-597
 25. Mehta A, Trivedi S. (1996). Reshaping the economy: impli cations of privatization in India, Indian Economic Journal, 44(2): 104-116.
 26. Montgomery Cynthia A, (1982), "The Measurement of Firm Diversification: Some New Empirical Evidence", the Academy of Management Journal, 25 (2), 299-307
 27. Montgomery, Cynthia A., and Birger Wernerfelt, (1988) "Diversification, Ricardian Rents, and Tobin's q," RAND Journal of Economics, 19, 623-32.
 28. Nee, V. (1992). Organizational dynamics of market transition:Hybrid forms, property rights, and mixed economy in China. Administrative Science Quarterly, 37(1), 1—27.
 29. Newbery DM.,) 1992(, ‘The role of public enterprises in the national economy’, Asian Development Review, 10(2), pp: 1-34.
 30. Palepu, K. (1985), Diversification Strategy, Profit Performance and the Entropy Measure, Strategic Management Journal, 6, 239-255.
 31. Peng, M. (2001). How entrepreneurs create wealth in transition economies. Academy of Management Executive, 15(1), 95—108.
 32. Pitts, Robert A., and Hopkins, H. Donald, (1982), "Firm Diversity: Conceptualization and Measurement", the Academy of Management Review, 7 (4), 620-629
 33. Porter, M.E. (1991), "Towards a dynamic theory of strategy", Strategic Management Journal, 12 (Special Issue), pp. 95-117
 34. Portter, M. E. (1980), Competitive strategy, The Free Press, New York, NY
 35. Prahalad, C. K. & Hamel G. )1990(, The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 78, no. 3: 79-91
 36. Ramaswamy. Kannan, Li. Mingfang, Veliyath. Rajaram, (2002), ‘Variations in Ownership Behavior and Propensity to Diversify: A Study of the Indian Corporate Context’, Strategic Management Journal,23,( 4), 345-358
 37. Rumelt, R. P. (1974). Strategy, structure, and economic performance. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 38. Shleifer, A., & Vishny, R. (1994). Politicians and firms. Quarterly Journal of Economics, 109(4), 995—1025.
 39. Shieh, S. (1999). Is bigger better? China Business Review, 26(3), 50—54.
 40. Shleifer, Andrei and R. Vishny, 1994, Politicians and Firms”. Quarterly Journal of Economics, November.
 41. Teece, D. J, (1982). 'Towards an economic theory of the multi-product firm', Journal of Economic Behavior and Organization, 3, 39-63.
 42. Varadarajan P.( 1986). Product diversity and firm performance: an empirical investigation. Journal of Marketing, 50(3): 43–57.
 43. Vardarajan, Rajan.P. Ramanujam,Vasudevan,(1987),’ Diversification and Performance: A Reexamination Using A New Two-Dimensional Conceptualization of Diversity in Firms , Academy of Management Journal, 30. (2), 380-393.
 44. Wolf, B. M. (1997), Industrial diversification and internationalization: Some empirical evidence. The Journal of Industrial Economics, 26, 177-191.
 45. Wood, A. (1971). `Diversification, merger and research expenditures: a review of empirical studies’. In R. Morris and A. Wood (eds.), The corporate economy: growth, competition, and innovation potential. Harvard University Press, Cambridge (MA).
 46. Zhao, Jun,.( 2009), Diversified business groups and corporate restructuring in China, Management Research News, 32 ( 9), 874-887
 47. Zhao, Jun,.( 2010), Ownership structure and corporate diversification strategies of Chinese business groups, Management Research Review, 33 (12), 1101 – 1112.