دوره و شماره: دوره 12، شماره 15، شهریور 1392 
بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

ایمان صناعی؛ فرناز هارونی؛ ملیکا گماریان؛ نسرین جزنی


بررسی شناسه‌سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

نسرین جزنی؛ ایمان صناعی؛ فرناز هارونی؛ ملیکا گماریان