دوره و شماره: دوره 12، شماره 15، تابستان 1392 
1. بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

ایمان صناعی؛ فرناز هارونی؛ ملیکا گماریان؛ نسرین جزنی


2. بررسی شناسه‌سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

نسرین جزنی؛ ایمان صناعی؛ فرناز هارونی؛ ملیکا گماریان