طراحی الگوی ارتقاء عملکرد صادراتی برای صادرکنندگان کشور افغانستان از طریق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به‌واسطه مدیریت آمیزه بازاریابی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     هدف این مطالعه ارائه الگویی جهت ارتقاء عملکرد صادراتی از طریق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به واسطه مدیریت آمیخته بازاریابی است. در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته‌شده و سپس با استفاده از مطالعات و پژوهش پیشین شاخص‌های اندازه‌گیری هریک از مؤلفه‌ها و ابعاد مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است. نمونه آماری این پژوهش مدیران، روسا و کارشناسان 51 شرکت صادراتی فعال کشور افغانستان بوده است. داده‌های پژوهش با پرسشنامه گردآوری شد و درنهایت با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، الگوی عملیاتی به‌دست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب عملکرد اقتصادی و غیراقتصادی؛ از طریق بهره‌گیری درست از اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و  توجه به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی منجر به بهبود عملکرد صادراتی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. Amaravadi Chandra S., Subhashish Samaddar & Siddhartha Dutta, (1995). Intelligent Marketing Information Systems: Computerized Intelligence For Marketing Decision Making. Marketing Intelligence & Planning, 13) 2(, 4-13.
 3. Cavusgil, S.T. (1984). International Marketing Research: Insights into Company Practices. Research in Marketing, 7.
 4. Hassan Salah S., Craft, S. & Kortam, W. (2003). Understanding the new bases for global market segmentation. Journal of Consumer Marketing, 20 (5), 446-462.
 5. Koch, Adam j. (2000). Factors influencing market and entry mode selection: developing the MEMS model. Marketing and intelligence planning. 19(5), 351-361.
 6. Koch, Adam j. (2001). Selecting overseas markets and entry modes: two decision processes or one. Marketing and intelligence planning, 19(1), 65-75.
 7. Kaye G. Roland & Xian-Zhong. (1995). Building Market Intelligence Systems For Environment Scanning. Logistic Information Management, 8(2), 22-29.
 8. Li, Shuliang, (2000). Developing Strategy With Marstra: The Support System And The Real World Tests. Marketing Intelligence & Planning, 18(3), 135-143.
 9. Osland Gregory E., Taylor Charles R., & Zou Chaoming. (2001). Selecting international mode of entery and expansion. Marketing intelligence & planning, 19(3), 153-161.
 10. Osland Gregory E., Taylor Charles r., Zou Chaoming (2000). Foreign market entry strategies of japaness MNCs. International marketing review, 17(2), 146-163.
 11. Rahman, Seyd H. (2003). Modeling of international selection process: a qualitative study of successful Australian international business. Qualitative market research, 6(2), 119-132.
 12. Robertson Kim, R., Wood R. V. (2000). Evaluating International Markets: The Importance Of Information By Industry, By Country Of Destination, And By Type Of Export Transaction. International Marketing Review, 17(1), 34-55.
 13. Simkin, L., & Dibb, S. (1998). Prioritizing Target Markets. Marketing Intelligence & Planning, 16(7), 407-417.
 14. Sarabia Francisco, J. (1996). Model for market segments evaluation and selection. European Journal of Marketing, 30(4), 58-74.
 15. Schwartz David, G. (2000). Concurrent Marketing Analysis: A Multi-Agent Model For Product, Price, Place And Promotion. Marketing Intelligence & Planning, 18(1), 24-29..
 16. Tan Thomas Tsu Wee & Zafar U. Ahmed. (1999). Managing Market Intelligence: An Asian Marketing Research Perspective. Marketing Intelligence & Planning, 17(6), 298-306.
 17. Wee Thomas Tan Tsu, (2001). The Use Of Marketing Research And Intelligence In Strategic Planning: Key Issues And Future Trends. Marketing Intelligence & Planning, 19(4), 245-253.