تبیین و شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چابکی سازمانی از زمره موضوعاتی به‌شمار می­رود که تبیین ابعاد و زوایای مختلف آن در صنایع مختلف، جایگاه مطلوبی را برای رشد و ارتقاء عملکرد آن‌ها در سطوح مختلف فراهم می­سازد. حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز در همین ارتباط و در راستای تطابق با سطح تغییرپذیری محیط پیرامون، بر خود الزام می­دارد تا ضمن تبیین جایگاه هر یک از ذینفعان در الگوی کلان چابکی سازمانی، عوامل توانمند ساز را شناسایی نموده و نظام فرآیندی دستیابی به این حوزه را فراهم سازد. در این پژوهش ضمن بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر نظام چابکی سازمانی، مکانیزم دستیابی به این الگو در حوزه­های مختلف تدوین‌یافته و در نهایت راهبُردهای عمومی مربوطه نیز عنوان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


  1. شهائی، بهنام؛ رجب زاده، علی (1384). بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسفندماه، ایران.
  2. فتحیان، محمد و همکاران (1384). نقش فناوری اطلاعات در چابکی بنگاههای کوچک و متوسط ایران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه، تهران- ایران.
  3. Arteta, B; Giachetti (2004). A measure of agility as the complexity of the enterprise system. Journal of Robotics and computer Integrated Manufacturing, 20, 495-503.
  4. Dove, R et.al (1996). An agile enterprise reference model, US agility forum, Bethlehem University.
  5. Goldman, S; Nagel, R; & Preiss, K (1995). Agile competitors and virtual organizations, Kenneth: van No strand Reinhold.
  6. Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: a framework for research and development. International Journal of Production Economics, 62 (1-2), 87-105.
  7. Li Jin-Hai et.al (2003). The evolution of agile manufacturing. Business process Management Journal, 9(2), 170-189.
  8. Meredith, S; & Francis, D. (2000), Journey towards agility: the agile wheel explored. The TQM Magazine, 12(2), 137-143.
  9. Souder, W; & Moenart, R (1992). Integrating marketing and R & D projects. Journal of management studies, 29, 485-512.