ارتباط بین اثربخشی تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری: مورد مطالعه تبلیغات لوازم خانگی سامسونگ

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

     شرکت‌های تجاری هزینه قابل‌توجهی را صرف تبلیغات می‌کنند تا بتوانند توجه مشتریان را به خود جلب کنند و آنان را متقاعد سازند تا هنگام خرید، نام تجاری آن‌ها را بر سایر نام‌های تجاری ترجیح دهند. اما آیا صرف هزینه‌های هنگفت برای این منظور، نتایج مطلوب به دنبال خواهد داشت و یا خواهد توانست موجبات دستیابی بنگاه‌های تجاری را به اهداف فراهم سازد؟ هدف از انجام این مطالعه،دستیابی به مبنایی تجربی است که اثربخشی تبلیغات را اثبات کند و رابطه آن را باارزش ویژه نام تجاری مورد ارزیابی قرار دهد. بدین منظور، تبلیغات شرکت سامسونگ به‌عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفت و شهروندان اصفهانی نیز که مخاطبان تبلیغات هدف بودند به‌عنوان جامعه‌ آماری پژوهش انتخاب شدند. برای ‌جمع‌آوری داده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی ساده استفاده شده است. برای آنکه میزان اثربخشی تبلیغات و رابطه آن با ابعاد ارزشمند نام تجاری مورد نظر اندازه‌گیری شود، از روش آزمون میانگین یک جامعه با آماره آزمون t و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اثربخش بودن تبلیغات شرکت سامسونگ است و ارتباط مثبت بین تبلیغات اثربخش و اعتبار نام تجاری را نشان می‌دهد.

 1. دیواندری علی، حقیقی محمد، الهیاری اشکان، باقری تینا (1388). بهبود ارزش ویژه نام تجاری مبتنی پرمشتری توسط ایجاد تصور از مزیت‌های کارکردی و غیرکارکردی (مطالعه موردی: بانک ملّت). چشم‌انداز مدیریت، شماره 30، 29-48.
 2. سلیمانی بشلی، علی؛ طالبی، وجیهه (1388). اثرسنجی تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه نام تجاری: مطالعه مورد بانک اقتصاد نوین. اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی.
 3. مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از spss. ،تهران، انتشارات منصور مومنی، 125-133.
 4. Aaker , D. A .( 1991). Managing Brand Equity. New York. The Free Press.4-10.
 5. Baldinger, A. L. & Rubinson, J. (1996). Brand loyalty: The link between attitude and behavior. Journal of Advertising Research, 36(1), 22–34.
 6. Ballester, E, & D.Aleman, J. L. M. (2005). Does brand trust matter to brand equity? . Journal of Product & Brand Management, 14(3), 187–196.
 7. Bollen A&Kenneth ,A.(1989). Social sciences; Latent variables; Statistical methods. Newyork.willey. 514.
 8. Buil, I .Chernatony, L D & Martinez, E . (2011). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation. Journal of Business Research .JBR-07321, 66(1) .p8.
 9. Chan, L , Su, M & Huang, CH. (2010). Research on TV advertising effectiveness of the Taiwan Super Basketball League. The International Journal of Organizational Innovation. 3.(2), 199-213.
 10. Clark,C R.Doraszelski , U &Draganska , M . (2009).The effect of advertising on brand awareness and perceived quality: An empirical investigation using panel data. Quant Mark Econ. 7 (2). 207–236.
 11. Gonza´lez, M.E.A. Comesana, L.R& Brea, J.A.F. (2007). Assessing tourist behavioral intentions through perceived service quality and customer satisfaction. Journal of Business Research. 60(2), 153–160.
 12. Ha, H. Janda, S . & Muthaly, S. (2010). Development of brand equity: evaluation of four alternative models. The Service Industries Journal, 30 (6), 911–928.
 13. Huang, R&Sarigollu ,H . (2011). How brand awareness relates to market outcome, brand equity and the marketing mix. Journal of Business Research.JBR-07136. 65(1), 92-99.
 14. Keller, K .L.) 2008(. Strategic Branding Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Upper Saddle River. New Jersey: Prentice Hall .3rd ed.07458. 14-16.
 15. Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 16. Kim, D. Y . Hwang, Y. H &Fesenmaier, D. R. (2005). Modeling tourism advertising effectiveness. Journal of Travel Research, 44(1), 42-49.
 17. Kim, K. H . Kim, K. S. Kim, D. U. Kim, J. H & Kang, S. H, (2008). Brand equity in hospital marketing. Journal of Business Research, 61(1), 75–82.
 18. Mustafa Khan, B. Shahid, S. A &Akhtar, A. (2009). Role of trust: brand equity. Journal of Indian Management, 6 (2), 12 - 22,
 19. Netemeyer, R.G. Krishnan, B.Pullig, C. Wang, G.Yagci, M. Dean, D, et al. (2004). Developingand validating measures of facets of customer-based brand equity. Journal of BusinessResearch, 57(2), 209–224
 20. Petit, C,. Dubois, C. Harand., A. & Quazzotti, S. (2011). A new, innovative and marketable IP diagnosis to evaluate, qualify and find insights for the development of SMEs IP practices and use, based on the AIDA approach. World Patent Information, 33(1), 42-50.
 21. Punj, G. N., &Hillyer, C. L. (2004). A cognitive model of customer-based brand equity for frequently purchased products: Conceptual framework and empirical results. Journal of Consumer Psychology, 14(1/2), 124–131.
 22. Ramalingam,V.Palaniappan, B. Panchanatham&N .Palanivel, S. (2006). Measuring advertisement effectiveness;a neural network approach. Expert Systems with Applications, 31(1), 159–163.
 23. SeyedGhorban, Z. (2012). Advertising and Brand Equity Creation: Examination of Product Market in Iran. International Journal of Business and Management Tomorrow, 2 (7), 1-6
 24. Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected advertising and marketing mix elements and brand equity. Journal of Academic Marketing Science, 28, 195-211.