ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیخته تبلیغات: بررسی نقش میانجی دانش، وفاداری و ارتباط با برند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

     مطالعات گذشته نشان می‌دهد که هر یک از فعالیت‌های بازاریابی می‌تواند بر روی ارزش ویژه یک برند تأثیرگذار باشد. یکی از اهداف این مقاله بررسی تأثیر آمیخته تبلیغات بر ارزش ویژه برند از طریق دانش، وفاداری و ارتباط با برند محصولات یک شرکت تولید‌کننده مواد شوینده و بهداشتی معروف در تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نحوه گردآوری اطلاعات و تجزیه‌و‌تحلیل داده‎ها، توصیفی از نوع همبستگی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای استفاده و نمونه‌ای با حجم 384 نفر انتخاب گردید و در نهایت تعداد 325 پرسشنامه بازگشت و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که آمیخته تبلیغات توانسته است از طریق دانش برند بر روی رابطه با برند و وفاداری به برند اثر داشته باشد و رابطه با برند و وفاداری به برند نیز بر روی ارزش ویژه برند نیز تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1. الهیاری، اشکان (1388). بررسی رابطه بین تصور از عناصر معنا بخش برند و شناخت برند، بر اساس الگو ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت).
 2. شمس، راحیل (1386). بررسی ارتباط میان عناصر آمیخته بازاریابی منتخب و ارزش ویژه برند تلفن‌های همراه در میان گروه سنی جوانان در شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت).
 3. ضربی، سیف علی (1386). ارزیابی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند، پایان‌نامه کارشناسی ارشدگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم پژوهشها.
 4. Aaker, D.A. )1991(. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of Brand Name. New York The Free Press.
 5. Rijamampianina, R., Abratt., R. & February, Y. (2003). A framework for concentric diversification through sustainable competitive advantage. Management Decisions, 41(4), 362-371.
 6. Atilgan, E., Aksoy, S & Akinci, S. (2005). Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing Intelligence & Planning, 23 (3), 237 – 248.
 7. Blackston, M. (1992). Observations: Building brand equity by managing the brand's relationships. Journal of Advertising Research, (3), 79–83.
 8. Cheng, P-L. & Chieng, M-H. (2006). Building consumer–brand relationship: A cross cultural experiential view. Psychology & Marketing, 23 (11), 927–959.
 9. Dacko, S. G. (2008). The advanced dictionary of marketing: Putting theory to use. New York: Oxford University Press.
 10. Erenkol, A, D. & Duygun, A. (2010). Customers perceived brand equity and a research on the customers of Bellona which is a Turkish furniture brand. The Journal of American Academy of Business, 16(1).
 11. Esch, F.R., Tobias, L., Bernd, S.H., & Patrick, G. (2006). Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases. J. Prod. Brand Manage, 15(2), 27-49.
 12. Feldwick, P. (1996). Do we really need brand equity?. The Journal of Brand Management, 4(1), 9-28.
 13. He, H., Li, Y. & Harris, L. (2012). Social identity perspective on brand loyalty. Journal of Business Research, 65, 648–657.
 14. Kapferer, J. N. (2008). The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term.London, England: Kogan Page.
 15. Keller, K.L. (2008). Strategic Brand Management. NJ: Pearson Prentice-Hall.
 16. Keller, K.L. & Lehmann, D.R. (2006). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25 ( 6), 740-759.
 17. Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing consumer-based brand equity. Journal of Marketing, 57, 1-22.
 18. Kim, D., & Cavusgil, E. (2009). The impact of supply chain integration on brand equity. Journal of Business & Industrial Marketing, 24, 7, 496 – 505.
 19. Lau, K.C. & Phau, I. (2007). Extending symbolic brands using their personality: examining antecedents and implications towards brand image fit and brand dilution. Psychology & Marketing, 24 (5), 421-444.
 20. Lee, J-S., & Back, K-J. (2008). Attendee-based brand equity. Tourism Management, 29(2), 331-344.
 21. Lemon, K.N. Rust, R.T. & Zeithaml, V.A. (2001). What drives customer equity?. Marketing Management, 10(1), 20-5.
 22. Lisa, W. (2000). Brands and brand equity: definition and management. Management Decision, 38(9), 662 – 669.
 23. Oliver, R. (1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of marketing, 63, 33-44.
 24. Rauyruen, P. Miller, K.E. & Groth, M. (2009). B2B services: linking service loyalty and brand equity. Journal of Services Marketing, 23 (3), 175-186.
 25. Sedaghat, N. Sedaghat, M. & Koohkan Moakher, A. (2012). The Impact of Promotional Mix Elements on Brand Equity. American Journal of Scientific Research, 43, 5-15.
 26. Styles, C. & Ambler, T. (1995). Brand Management. In Crainer, S. (Ed.), Financial Times Handbook of Management, Pitman, London, pp. 581-93.
 27. Tong, X., & Hawley, J.M. (2009). Measuring customer-based brand equity: empirical evidence from the sportswear market in China. Journal of Product & Brand Management, 18(4), 262 – 271.
 28. Tran, QHM. (2006). Retailers, Perceptions of Product Brand quity: An Empirical Study of Vietnamese Independent Grocers.DBA Thesis, Southern Cross University, N.S.W., Australia.
 29. Reichheld, F.F. (2003).The one number you need to grow. Harvard Business Review, 81(12), 46-54.