بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در صنعت خدمات درمانی با توجه به اهمیت منابع انسانی برای اعتلای نام یک مرکز درمانی ابتدا باید بر روی ایجاد و تقویت شناسه سازی داخلی آن برنامه ریزی نمود.در این مطالعه به بررسی ابعاد شناسه سازی داخلی و اثر آن بر روی عملکرد کارکنان نسبت به شناسه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بوده،جامعه آماری آن کارکنان بیمارستان های سه شهر اهواز، اصفهان و همدان بوده که از طریق نمونه گیری خوشه ای،نمونه ای به اندازه 390 نفر انتخاب شد که از طریق آزمون های همبستگی، رگرسیون خطی ساده و چندگانه،آزمون کروسکال-والیس و آزمون فریدمن به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شناسه سازی داخلی با هویت شناسه(β=0.421 , t=8.623) و با تعهد کارکنان نسبت به شناسه(β=0.355 , t=7.022)، همچنین هویت شناسه با تعهد کارکنان نسبت به شناسه(β=0.230 , t=4.434) و دانش کارکنان نسبت به شناسه و تعهد کارکنان نسبت به شناسه(β=0.167, t=3.037) و نیز تعهد کارکنان نسبت به شناسه و عملکرد کارکنان نسبت به شناسه(β=0.454 , t=9.461)، تمایزات بیمارستان ها و تعهد کارکنان نسبت به شناسه ( =17.097 , df=2).دارای رابطه مثبت و معنادار بوده.

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

Internal Branding doesn't have a long research background in Iran. In health care industry with regard to importance of human resource in development of brand of a medical center, creation and development of internal branding must be planned first. In this paper the dimensions of internal branding and their effects on the brand employees' performance are investigated. The authors conduct a descriptive and correlation research using a sample of 390 employees of hospitals in Isfahan, Ahwaz and Hamadan by cluster sampling and data has analyzed through correlation, simple linear Regression, multiple Regression, Kruskal-Wallis and Freedman tests. The results indicate that there is a positive significant relationship between Internal Branding and both Brand Identity (β=0.421 , t=8.623), and Employees` Brand Commitment (β=0.355 , t=7.022); Brand Identity and Employees` Brand Commitment (β=0.230 , t=4.434); Employees` Brand Knowledge and Employees' Brand Commitment (β=0.167, t=3.037); Employees` Brand Commitment and Employees` Brand Performance (β=0.454 , t=9.461) and Hospital's Differentiations and Employees` Brand Commitment ( X2=17.097 , df=2).