دوره و شماره: دوره 12، شماره 17، زمستان 1392 
2. تدوین راهبردهای برندسازی ملی در ایران

صفحه 31-48

ابوالفضل معصوم‌زاده زواره؛ جعفر شمسی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


8. تحلیل محتوی و استنادی مقاله‌های علمی پژوهشی بازاریابی در ایران

صفحه 141-158

مهدی خادمی گراشی؛ سید محمدصادق اسحاقی؛ محمدابراهیم خسروی