بررسی نقش سبکهای تصمیم گیری مصرف کننده بر فرآیند خرید در میان بانوان شاغل

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش با الگوبرداری از یک الگوی ادراکی آزمون شده از سبک­های تصمیم­ گیری مصرف­ کنندگان، که اولین بار از سوی اسپرولز و کندال (1986) ارائه شد، سبک­ های تصمیم­گیری خرید مصرف­ کننده در میان بانوان شاغل مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه اصلاح شده­ای با50 گویه بود که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شد. با استفاده از روش نمونه­ گیری قضاوتی (غیر احتمالی)، 300 پرسشنامه به‌صورت حضوری در برخی فروشگاه­ های زنجیره­ای و مراکز خرید در مناطق مختلف تهران توزیع شد. در مرحله تجزیه‌وتحلیل داده­ها جهت استخراج متغیرهای مکنون (پنهان)، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، فرآیند خرید بانوان شاغل دارای10 ویژگی­ مشخص تحت عناوین کیفیت­ گرایان با دقت، قیمت­گرایان با دقت، حساسیت به محیط و سلامتی، توصیه­ پذیران، خریداران زمان و راحتی، مدگرایان تنوع‌طلب، سردرگم میان گزینه­های متعدد، برندگرایان، تبلیغ­گرایان و تفریح­ گرایان لذت­ جو می­ باشند

کلیدواژه‌ها


 1. آقاسی بیگ، سارا (1386). بررسی نقش سبک‌های تصمیم گیری خرید زنان و مردان ایرانی نسل Y در فرآیند تصمیم‌گیری خرید، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم پژوهشات تهران
 2. انصاری، فاطمه (1386). تاثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت بازرگانی)، پایان نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم پژوهشات تهران
 3. بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه (1386). روش پژوهش در علوم رفتاری. تهران: موسسه انتشارات آگاه ( چاپ چهاردهم)
 4. جواهری، فاطمه؛ سراج زاده، سید حسین و رحمانی، ریتا (1389). تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان. فصل‌نامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان- دوره 8، شماره 2). ص 143-162
 5. صفائیان، میترا (1379). شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم خرید مصرف‌کنندگان در خصوص انتخاب محصولات غذایی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران
 6. فیلیپ، کاتلر و آرمسترانگ، گری(1385). اصول بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده، تهران: نشر آموخته (چاپ ششم)
 7. قلی زاده، مهدی (1385). بررسی و تبیین سبک های خرید مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (مطالعه موردی شامپو)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 8. هاوکینز. دل؛ بست، راجر و کانی، کنت (1385). رفتار مصرف کننده. ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی. تهران: انتشارات سارگل (چاپ اول)
 9. Bae, Sungwon. (2004). Shopping pattern defferences of physically active Korean and American university consumers for athletic apparel. dissertation in The Florida State University,Ph.D, 111 pages.
 10. Barbara, S., Laroche, M., Sadd, G., Cleveland, M., & Browne, E. (2000). Gender differences in information search strategies for a Christmas gift. Journal of Consumer Marketing, 17(6), 500-524.
 11. Bakewell, C., Mitchell, V-W. (2003). Generation Y female consumer decision-making styles. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2), 95-106.
 12. Bakewell, C., Mitchell, V-W. (2006). Male versus female consumer decision making style. Journal of Business Research, 59(12), 1297-1300.
 13. Fan, J.X. & Xiao, J.J. (1998). Consumer decision-making styles of young adult Chinese. Journal of Consumer Affairs, 32 (2), 275-294.
 14. Hafstorm, J.L., Chae, J.S. & Chung, Y.S. (1992). Consumer decision making styles: comparison between United States and Koreanyoung consumers. Journal of Consumer Affairs, 26 (1), 146-158.
 15. Hung, C. (2008). A personalized word of mouth recommender model. Webology, 5(3), 61.
 16. Kim & Chung. (2011). Consumer purchase intention for organic personal care products. Journal of Consumer Marketing, 28(1), 40-47.
 17. Lee , Kaman. (2008). Opportunities for green marketing: young consumers. Marketing intelligence &planning, 26(6), 573-586.
 18. Sproles, G.B., Kendall, E.L. (1986). A methodology for profiling consumers’ decision-making style. Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279.
 19. Susan H.C Tai. (2005). Shopping styles of working Chinese females. Journal of Retailing and consumer service, 12(3), 191-203.
 20. Zeithaml, V. (1985). The new demographics and market fragmentation. Journal of Marketing, 49, 64-75.
 21. Zaltman. (2003). How Customers Think? Essential Insights into the Mind of the Market. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press