تحلیل محتوی و استنادی مقاله‌های علمی پژوهشی بازاریابی در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

      مقاله­ های علمی پژوهشی، بازتاب و ماحصل فعالیت جامعه دانشگاهی در یک حوزه خاص است. از زمان طرح و رشد تدریجی دانش بازاریابی در ایران بیش از دو دهه می‌گذرد. بررسی سمت‌وسو و جهت‌گیری کیفی مقاله­ های علمی تدوین‌شده و مقایسه آن با کشورهای پیشرو، از یک‌سو نشان‌دهنده میزان غنای این دانش در ایران و از سوی دیگر معرف توان پاسخگویی دانش بازاریابی در ایران به نیازهای جدید صنعت خواهد بود. این پژوهش تمامی مقاله های با محوریت بازاریابی (247 مقاله) که در طول دهه 80 در مجله­ های علمی پژوهشی کشور منتشرشده را با دو رویکرد تحلیل محتوی و تحلیل استنادی مطالعه می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد علیرغم رشد کمّی قابل‌توجه از زوایای مختلف جهت‌گیری توسعه علمیِ این رشته ناموزون است. بازتولید مکانیکی دانش ، فقدان نوآوری در روش و چارچوب نظری ، عدم انباشت مؤثر یافته‌ها و دور ماندن از پرسش‌های نوین بازاریابی از دیگر یافته‌های این پژوهش در تحلیل محتوای مقاله­ های این دوره است. 

کلیدواژه‌ها


 1. ایزدی، ریحانه (1389). تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال‌های 1379-1386، فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، دوره 3، شماره 9، 11-24.
 2. خواستار، حمزه ؛ غفاری، رحمان؛ پور عزت، علی‌اصغر ؛ حیدری، الهام (1390). پژوهشی درباره‌ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش : مورد مطالعه دانشگاه تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم مدیریت ایران، دوره 6، شماره 21، 105-122.
 3. رضوانی، روح‌الله (1389). تحلیل محتوا. فصلنامه پژوهش، دوره 2، شماره 3، 137-156.
 4. ریحانی‌نیا، نصرت؛ نوابی‌نژاد، شکوه (1388). تحلیل موضوعی و استنادی مقاله‌های نشریه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره در 4 سال اخیر (1383 - 1387). مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، دوره 8، شماره 32، 61-71.
 5. زکی، محمدعلی (1385). بررسی تحلیل محتوای گرایش‌های پژوهشی در مجله های علمی و تخصصی مدیریت، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش مدیریت، دوره 19، شماره 75، 43-74.
 6. محمد نژاد شورکایی، مجتبی؛ جشنی آرانی، مجتبی؛ یزدانی، حمیدرضا (1390). فرا روش پژوهش‌هایی انجام‌شده در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت مشتری: تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های دولتی تهران، فصلنامه علمی پژوهشی چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دوره 11، شماره 9، 141-164.
 7. صدیقی، مهری (1380). تحلیل استنادی مأخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه اطلاع‌رسانی، دوره 17، شماره 1 و 230-41.
 8. عصاره، فریده (1377). مقاله تحلیل استنادی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 9، شماره 3، 34-48.
 9. Anil Kumar, H., Dora, M. (2011). Citation analysis of doctoral dissertations at IIMA: A review of the local use of journals, Library Collections, Acquisition & Technical Services, 35, 32-39.
 10. Bakir, A., Vitell, S.J., and Rose, G.M. (2000). Publications in major marketing journals: an analysis of scholars and marketing departments, Journal of Marketing Education, 22, 99-107.
 11. Chan, K.C., and Fok, R.C.W.(2003). Membership on editorial boards department rankings, Journal of Financial Research, 26, 405-420.
 12. Davis, Paul., and Papanek, Gustav F.(1984). Faculty ratings of major economics departments bycitations, American Economic Review, 74, 225-230.
 13. Guidry, J.A., Hollier, B.N.G., Johnson, L., Tanner, J.R., and Veltsos, C. (2004). Surveying the cites: a ranking of marketing journal using citation analysis, Marketing Education Review, 14, 45-59.
 14. Walters William H, (2014). Do Article Influence scores overestimate the citation impact of social science journals in subfields that are related to higher-impact natural science disciplines? Journal of Informetrics, vol. 8, no. 2 pp. 421–430
 15. William H. Walters
 16. Nasir, S. (2005). The development, change, and transformation of Management Information Systems (MIS): A content analysis of articles published in business and marketing journals, International Journal of Information Management, 25, 442-457.
 17. Stremersch, S., Verniers, I., and Verhoef, P. C. (2007). The quest for citations: drivers of article impact, Journal of Marketing, 71, 171-193.
 18. Svensson, G. (2010), SSCI and its impact factors: a “prisoner’s dilemma”?, European Journal of Marketing, 44, 23-33.
 19. Tellis, G., Chandy, R., and Ackerman, D. (1999). In Search Of Diversity: The Record Of Major Marketing Journals, Journal of Marketing Research, 36, 120-131.
 20. Theoharakis, V., and Hirst, A.(2002). Perceptual differences of marketing journals: a worldwide perspective, Marketing Letters, 13, 389-402.
 21. Wiid, R., Preez, R., and Wallstrom, A.(2012), Coming of ag: a 21 year analysis of Marketing Intelligence & Planning from 1990 to 2010, Marketing Intelligence & Planning, 30, 4-17.
 22. Yadav, M. (2010). The Decline of Conceptual Articles and Implications for Knowledge Development, Journal of Marketing, 74, 1–19.