تدوین راهبردهای برندسازی ملی در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه شیراز

چکیده

     امروزه کشوری که خواهان حضور در بازارهای بین‌المللی است، اما به لحاظ اعتبار و وجهه جهانی وضعیت مناسبی ندارد، یا سریعاً از بازار و صحنه‌های حضور حذف می‌شود و یا به حاشیه رانده می‌شود. کشورهای مختلف سعی دارند با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهبردهای کارا دست به اقداماتی بزنند تا بتوانند در کوتاه­ترین زمان ممکن سیمای جهانی خود را بهبود بخشند؛ زیرا این سیمای کشورهاست که تا حدودی اطلاعات زیادی راجع به قوانین مالیاتی و تجاری، خصوصیات نیروی کار، امنیت، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بسیاری موارد دیگر را متجلی می‌سازد و از این تأثیرگذاری روی اذهان مردم دنیا، قدرت و نیروی پنهان در عبارت "Made in" را افزایش می‌دهد. این مطالعه، بر اساس مجموعه نظریه­ ها، مطالعه­ های تطبیقی و استفاده از نظر­های خبرگان بازاریابی کشور، به بررسی ابعاد شش‌گانه برندسازی ملی و راهکارهای لازم جهت تقویت و توسعه برند ملی ایران پرداخته و راهبردهایی را جهت تقویت برند ملی ایران ارائه نموده که تا حد امکان مطابق با وظایف نهادهای مختلف درگیر در برنامه برندسازی ملی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. خاکی، غ. (1382). روش پژوهش با رویکردی به پایان نامه نویسی (نسخه اول). تهران: انتشارات بازتاب.
 2. دلاور، ع. (1383). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (نسخه دوم). تهران: انتشارات رشد.
 3. دواس، د. ا. (1383). پیمایش در پژوهشات اجتماعی (نسخه پنجم). (هـ. نایبی, مترجم) تهران: نشر نی.
 4. سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (‏1384). روشهای پژوهش در علوم رفتاری (نسخه سیزدهم). تهران: انتشارات آگاه.
 5. Anholt, S. (2005). Brand New Justice:How branding places and products can help the developing world (2nd ed.). Elsevier Butterworth-Heinemann.
 6. Buckingham, I. P. (2008). Brand Engagement: How Employees Make or Break Brands (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan.
 7. Buttle, F. (2003). Customer Relationship Management: Concepts and Tools (1st ed.). Butterworth-Heinemann.
 8. Dinnie, K. (2008). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice (1st ed.). Butterworth-Heinemann.
 9. Domeisen, N. (2003). Is There a Case for National Branding? International Trade Forum (1).
 10. Fan, Y. (2010). Branding the nation: Towards a better understanding. London: Brunel Business School.
 11. GfK Roper Public Affair & Media. (2009). The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2009 Highlights Report. GfK Custom Research North America.
 12. Heding, T., Knudtzen, C. F., & Bjerre, M. (2009). Brand Management:Research, theory and practice (1st ed.). New York: Routledge.
 13. Kotler, P., & Haider, D. H., & Rein I. (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States And Nations (1st ed.). Free Press.
 14. Moilanen, T., & Rainisto, S. (2009). How to Brand Nations, Cities and Destinations: A Planning Book for Place Branding (1st ed.). Palgrave Macmillan.
 15. Temporal, P. (2002). Advanced Brand Management: From Vision to Valuation. John Wiley & Sons.
 16. Olins, W. (2002). Branding the Nation: the historical context. The Journal of Brand Management , 9.
 17. Porter, M. E. (1998). The Competitive Advantage of Nations (1st ed.). Free Press.
 18. Vicente, J. (2004). State Branding in the 21st Century. The Fletcher School.