ارزیابی اعتماد مصرف‌کننده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای (مورد مطالعه: فروشگاه شهروند)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد

چکیده

     به علت تقلب‌هایی که در حوزه ایمنی مواد غذایی در سال‌های اخیر روی داد نگرانی مصرف‌کنندگان در مورد سلامت مواد غذایی که خریداری می‌کنند افزایش یافت .که  این عامل  می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان در انتخاب فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد . لذا هدف این پژوهش شناسایی متغیرهای مربوط به اعتماد مصرف‌کننده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی می‌باشد که در سایه شناسایی این متغیرها می‌توان راهبردها را در جهت موفقیت بلند‌مدت سازمان تدوین کرد. پرسشنامه این پژوهش براساس الگو اعتماد طراحی شده است که براساس آن محرک‌های اعتماد ( توانایی ، حسن نیت ، صداقت ، تمایل به اعتماد کردن ) و برونداده های اعتماد (ریسک‌پذیری ، وفاداری ) و متغیر میانجی (ریسک درک‌شده) براساس الگو معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت . داده‌های این پرسشنامه  از 385 نفر از خریداران فروشگاه زنجیره‌ای شهروند واقع در شهر تهران جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توانایی و صداقت فروشگاه زنجیره‌ای بطور مثبت بر روی اعتماد خاص مصرف‌کننده اثر‌گذار است و همین‌طور اعتماد خاص مصرف‌کننده متغیر پیش‌بین خوبی برای ریسک‌پذیری و به دنبال آن وفاداری مصرف‌کننده  می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. طباطبایی، م (1381). فرآیند تدوین و اجرا و تفسیر ستاده‌های یک الگو لیزرل، یک مثال عینی. دانشگاه تبریز: سالنامه پژوهشی ، شماره یکم.
 2. قاسمیان پور، ن. (1388) .آشنایی با تقلبات مواد غذایی و راه‌های تشخیص آن. قابل دسترسی در آدرس www.persiindid.com
 3. هومن، ح (1387). الگو یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل )چاپ دوم).تهران: سمت .
 4. Berg, L., Kjaernes , U. , Ganskau, E., Minina, V., Voltchkova, L., Halkier, B. and Holm, L. (2005) .Trust in food safety in Russia, Denmark and Norway. European Societies, Vol. 7 No. 1, pp. 103-29
 5. Chen, J. , & Dibb , S. (2010) . Consumer trust in the online retail context: exploring the antecedents and consequences. Psychology & Marketing, Vol. 27 No. 4, pp. 323-46.
 6. Chen, M. F. (2008). Consumer trust in food safety – a multidisciplinary approach and empirical evidence from Taiwan. Risk Analysis, Vol. 28 No. 6, pp. 1553-69.
 7. Dapiran, G.P. , & Hogarth-Scott, S. (2003) . Are co-operation and trust being confused with power? An analysis of food retailing in Australia and the UK . International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 31 No. 5, pp. 256-67.
 8. De Jonge, J., Van Trijp, J., Van Der Lans, I., Renes, R. & Frewer, L. (2008) . how trust in institution and organizations builds general consumer confidence in the safety of food: a decomposition of effects . Appetite, Vol. 51 No. 2, pp. 311-7.
 9. Dick, A.S . , & Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 22 No. 2, pp. 99-133.
 10. Kjaernes, U., Harvey, M. and Warde, A. (2007) . Trust in Food, Palgrave Macmillan:New York, NY.
 11. Linn Viktoria, R., Tim, E., Reinhard, S., & Peter, K. (2012). Consumer trust in food retailers: conceptual framework and empirical evidence. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(4), 254-272.
 12. Lobb, A.E., Mazzocchi, M. and Traill, W.B. (2007) . Modelling risk perception and trust in food safety information within the theory of planned behavior . Food Quality and Preference, Vol. 18 No. 2, pp. 384-95.
 13. Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D. (1995) . An integrative model of organizational trust . The Academy of Management Review, Vol. 20 No. 3, pp. 709-34.
 14. Morgan, R.M. and Hunt, S. (1994) . The commitment-trust theory of relationship marketing. The Journal of Marketing, Vol. 58 No. 3, pp. 20-38.
 15. Oliver, R.L. (1997), Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, McGraw-Hill, NewYork, NY.
 16. Wales, C., Harvey, M., & Warde, A. (2006) . Recuperating from BSE: the shifting UK institutional basis for trust in food . Appetite, Vol. 47 No. 2, pp. 187-95.