شناسایی عوامل موثر بر تمایل مصرف‌کنندگان به مشارکت در سیستم تبلیغات پیامکی مبتنی بر پایگاه داده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

     مطالعات مختلف نشان داده‌اند هنگامی که پیامک‌های تبلیغاتی، مرتبط با خواسته‌های مشترک باشند؛ احتمال پذیرش آن‌ها بیشتر است. با توجه به دسترسی اپراتورهای تلفن‌ همراه به بخشی از اطلاعات مشترکان، بهترین گزینه برای ایجاد یک پایگاه داده از اطلاعات آنها و استفاده از آن جهت متناسب‌سازی پیامک‌های تبلیغاتی با نیازها و علائق مشترکان هستند. با درنظرگرفتن این مساله، پژوهش حاضر به دنبال شناخت عواملی است که بر تمایل مشترک تلفن‌همراه به ارائه‌ اطلاعات شخصی جهت تشکیل این پایگاه داده تاثیرگذارند. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های حاصل از یک نمونه 392 نفری از مشترکان تلفن همراه، که با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از معادلات ساختاری و آنالیز واریانس مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرارگرفت، نشان می‌دهد نگرش، هنجار ذهنی، اعتماد متصوّر و کنترل روی ارائه اطلاعات، بر تمایل مشترکان به ارائه اطلاعات تاثیرگذارند. همچنین نگرش، تحت تاثیر ریسک و فایده متصور از ارائه اطلاعات است؛ و اعتماد متصور، تحت تاثیر اعتمادی است که مشترک تلفن همراه به محیط نهادی این رسانه و قوانین ناظر بر آن دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تاثیر ارائه مشوق‌هایی مثل تخفیف در هزینه‌های مکالمات، بر تمایل مشترک، به‌وسیله‌ حساسیت اطلاعات درخواستی و میزان کنترل فراهم‌شده روی ارائه‌ اطلاعات، تعدیل می‌شود. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند به اپراتورهای تلفن همراه در پیاده‌سازی طرح پیامک‌دهی مبتنی بر پایگاه داده کمک کند.

کلیدواژه‌ها


 1. حسینی‌خواه، علی (1387). بررسی نظریه انتشار نوآوری در حوزه آموزش. نشریه علوم انسانی نوآوری‌های آموزشی، شماره 26، 180-151.
 2. حنفی‌زاده، پیام؛ و زارع رواسان، احد (1391). روش تحلیل ساختارهای چندسطحی با استفاده از نرم افزار SmartPLS، تهران: انتشارات ترمه.
 3. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(1390). ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی مستلزم کسب اجازه قبلی از مشترک است، بازیابی شده در 20 فروردین 1391 از: http://old.cra.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=9547f74f-7f82-4e40-a90a-4aecae25d7dc
 4. Barwise, P., & Strong, C. (2002). Permission- based mobile advertising. Journal of Interactive Marketing, 16(1), 14-24.
 5. Bauer, H.H., Barnes, S.J., Reichardt, T. & Neumann, M.M. (2005). Driving consumer acceptance of mobile marketing: A theoretical framework and empirical study. Journal of Electronic Commerce Research, 6(3), 181-192.
 6. Bamba, F., & Barnes, S.J. (2007). SMS advertising permission and the consumer: a study. Business process management Journal, 13(6), 815-829.
 7. Bhatti, T. (2007). Exploring factors influencing the adoption of mobile commerce. Journal of Internet Banking and Commerce, 12(3), 1-13.
 8. Davis, R., Sajtos, L. & Chaudhri, A.A. (2011). Do consumers trust mobile service advertising?. Contemporary Management Research, 7(4), 245-270.
 9. Gartner, Inc. (2013). Forecast: Mobile Advertising, Worldwide, 2009-2016. Retrieved Aprill 17, 2013 from http://www.gartner.com/resId=2247015.
 10. Hong, S.J., Thong, J.Y.L., Moon, J.Y., Tam, K.Y., (2008). Understanding the behavior of mobile data services consumers. Information Systems Frontiers, 10,431-445.
 11. Hui, K.L., Teo, H.H. & Lee, S.Y.T. (2007). The value of privacy assurance: An exploratory field experiment. MIS Quarterterly,31(1), 19-33.
 12. Ismail, M. & Razak, R.C., (2011). The determinant factors influencing young consumer's acceptance of mobile marketing in Malaysia. African Journal of Business Management, 5(53), 12531-12542.
 13. Jayawardhena, C.; Kuckertz, A.; Karjaluoto, H. & Kautonen, T. (2009). Antecedents to permission based mobile marketing: an initial examination. European Journal of Marketing, 43(3/4), 473-499.
 14. Kautonen, T., Karjaluoto, H., Jayawardhena, C. & Kuchertz, A., (2007). Permission-based mobile marketing and sources of trust in selected European markets. Journal of Systems and Information Technology, 9(2), 104-123.
 15. Leppäniemi, M. & Karjaluoto, H. (2005). Factors influencing consumers’ willingness to accept mobile advertising: a conceptual model. International Journal of Mobile Communications, 3(3), 197-213.
 16. Malhotra, N.k., Kim, S.S & Agarwal, J. (2004). Internet user's information privacy concerns (IUIPC): The construct, the scale, and a causal model. Information System Research, 15(4), 336-355.
 17. McKnight, D.H., Choudhury, V. & Kacmar, C. (2002). The impact of initial consumer trust on intentions to transact with a web site: a trust building model. Journal of Strategic Information Systems, 11, 297-323.
 18. Milne, G.R, Gordon, M.E., (1993). Direct mail privacy – efficiency trade-offs within an implied social contract framework. Journal of Public Policy & marketing, 12(2), 206-215.
 19. Mothersbaugh, D.L., Foxx II, W.K., Beatty, S.E. And Wang, S., (2011). Disclosure antecedents in an online service context: The role of sensitivity of information. Journal of service research, 000(00), 1-23, doi: 10.1177/1094670511424924
 20. Phelps, J., Nowak, G. & Ferrell, E. (2000). Privacy concerns and consumer willingness to provide personal information. Journal of Public Policy & Marketing, 19 (1), 27-41.
 21. Schoenbachler, D.D., Gordon, G.L. (2002). Trust and customer willingness to provide information in database- driven relationship marketing. Journal of Interactive marketing, 16(3), 2-16.
 22. Sheng, H., Nah, F.F.h. & Siau, K. (2008). An experimental study on ubiquitous commerce adoption: Impact of personalization and privacy concerns. Journal of the Association for information systems, 9(6), 344-376.
 23. Westerlund, M., Rajala, R., Tuunanen, T., & Salo, J. (2009). The influence of content and trust on consumers' intention to accept mobile advertisements. International Journal of E-Services and Mobile Applications, 1(4), 1-15.
 24. Xu, H., Teo, H.H. and Tan, C.Y. (2005). Predicting the adoption of location- based services: the role of trust and perceived privacy risk. Paper presented at Twenty-Sixth International Conference on Informatiom Systems. Retrieved April 11,2013, from http://aisel.aisnet.org/icis2005/71
 25. Zhou, T. (2011). The impact of privacy concern on user adoption of location-based services. Industrial Management & Data Systems, 111 (2), 212-226.