الگوی ارزیابی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در هلدینگ‌ها بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: هلدینگ صنایع غذایی سینا

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه سمنان

چکیده

     استفاده از ساختار شرکت‌های مادر تخصصی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در کشور ما متداول شده است. تشکیل این شرکت‌ها باعث می‌شود که از قِبَل هم‌افزایی به‌وجود‌آمده میان شرکت‌های زیرمجموعه، ارزشی ویژه خلق گردد. هم‌اکنون، مدیریت سازمان‌های چند کسب‌و‌کاره اهمیت زیادی یافته است و در این میان آمار رو به افزایش شرکت‌هایی که تحت ساختار هلدینگی سازماندهی می‌شوند، بر اهمیت موضوع می‌افزاید. در این پژوهش برآنیم الگویی را به‌منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در هلدینگ‌ها ارائه دهیم. این الگوی می‌تواند به‌عنوان یک داشبورد در خدمت شرکت مادر، به رصد کردن شرکت‌های زیرمجموعه کمک شایانی کند. در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، یعنی انتخاب ابعاد عملکرد بر مبنای الگوی کارت امتیازی متوازن، بهترین روش را به‌کارگیری روش پژوهش کیفی یافتیم و شاید به‌کارگیری روش پژوهش کیفی بدین منظور، نوآوری این پژوهش باشد. نتیجه این پژوهش، استخراج کدها، مفاهیم و مقولات بوده است که در فرآیند پژوهش، نقشه راهبرد کارت امتیازی متوازن را ترسیم کردند. همچنین، در پایان، پیشنهاد‌هایی در خصوص اجرای کارت امتیازی متوازن در هلدینگ صنایع غذایی سینا ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


 1. حنفی‌زاده، پیام؛ رضایی، مهرداد (1386). تجارت الکترونیک (تعریف، موانع و راهکارها). تهران، نشر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف.
 2. دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع. تهران، نشر صفار.
 3. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ( 1381 ). نگاهی اجمالی به ارزیابی عملکرد. تهران، معاونت امور و مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 4. غلامی ، حسین، نور علیزاده ، حمیدرضا (1382) ؛ مقایسه ی روش های ارزیابی عملکرد ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
 5. کشوری فینی، مرضیه (1388). بهینه سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی الگوی تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. منتظری ، محمد (1390). طراحی الگویی برای ارتقا انگیزه خدمت عمومی مدیران در ایران، پایان نامه دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. نجفی، سید اسماعیل؛آریا نژاد، میر بهادر؛ حسن زاده لطفی، فرهاد و ابن الرسول، سید اصغر (1387). ارزیابی کارایی با تلفیق دو نظام ارزیابی BSC وDEA . فصلنامه مدیریت،11، 9-1
 8. هومن، حیدر علی (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
 9. Amaratunga, D., Baldry, D., & sarshar, M. (2001). Process improvement through performance measurement: the balanced scorecard methodology , work study , 50 (5) , 179 -188
 10. Charmaz, K. (2000). Grounded theory: objectivist & constructivist methods. sage publication
 11. Concise Oxford English Dictionary, 2004
 12. Figgie, fank. Hahn, Tobias .et al , (2002). The sustainability Balanced score card – theory and application of a tool for value – based sustainability management.Gothenburg. working paper, (available at http: www.sciencedirect.com).
 13. Goold, M. and et al. (1994). Corporate Level Strategy: Creating Value in the Multibusiness Company. USA: John Wiley & Sons, Inc.
 14. Hanafizade, P., Moayer. S, & Rezaei, M. (2008). Defining CSFs for Information system strategic planning in holding companies: A case study of an Iranian Managerial holding Company. Journal Of Information Technology Case and Application Research, 10(1). Pg. 7, ABI/INFORM Global.
 15. Hoberman, A.M & M.B Miles (2002) The qualitative researchers companion, sage publication.
 16. Hom, P.W., & Kinicki, A.J. (2001). Toward a greater understanding of how dissatisfaction Drives employee turnover. Academy of Management Journal.
 17. Horngren, Charles, T., George Foster, Srikant M. Datar. (2000). Cost Accounting, A Managerial Emphasis. Tenth Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 18. Kanj, G.K. (2002). process performance measurement system. Total quality.
 19. Kaplan, R.S., & Norton, D.P, (2005). The Balanced scorecard .Measures that drive performance. Harvard business Review.
 20. Kaplan, R.S., & Norton, D. (1992). The balanced scorecard measures that drive performance. Harvard business review, 70 (1), 71-79
 21. Kendra, K & L.J taplin (2004). Project success: a cultural framework, project management journal, No 35.
 22. Kuenj, P. (2000). Process performance measurement system. Total quality management, 11(1).
 23. Lamotte, G. & carter, G. (2000). Are the balanced scorecard and the EFQM Excellence model mutually Exclusive or do they work together or bring added value to a company, 2 .
 24. Marr, B. & Adams, C. (2004). The balanced scorecard and intangible assets; similar ideas, unaligned concept. measuring business Excellence, 8(3), 8-27.
 25. Pepenhausen, C. & Einstein, W. (2006). Insight from the balanced scorecard implementing the balanced scorecard at a college of business Excellence. 10(3), 15-22
 26. US Department of Energy, (1993). Public Utility holding Company Act of 1935: 1935-1992. US Department of Energy. Washington DC. 20585.
 27. Winter, G. (2000). A comparative discussion of the nation if validity in qualitative and quantitative research, The qualitative Report, 4 (3&4).