نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده‌فروشان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

بررسی نتایج ناشی از مدیریت ارزش ویژه نشان تجاری یکی از مهم‌ترین مسائل در اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود در اقتصاد جدید است. تأثیر ارزش ویژه نشان تجاری بر ارزش شرکت در پژوهش‌ها متعددی مورد تأیید قرار گرفته است. ارزش ویژه نشان تجاری یکی از دارایی‌هایی است که همارزش شرکت را حفظ می‌کند وهم وفاداری مشتریان را به‌دنبال خواهد داشت. نشان تجاری برای همه اعضای زنجیره ارزش شرکت ایجاد ارزش می‌کند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی این نکته است که آیا ابعاد ارزش ویژه نشان تجاری بر شاخص‌های عملکردی شرکت از قبیل فروش و سودآوری تأثیرگذار است؟ جامعه آماری در این پژوهش کلیه تعویض روغنی‌ها و نمایندگی‌های فروش در مناطق 22‌گانه شهر تهران که محصولات نفت سپاهان را هم عرضه می‌کنند، می‌باشند که از این میان نمونه‌ای 250‌تایی به‌صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از الگوی معادله‌های ساختاری (SEM) و نرم‌افزارهای SPSS، Lisrel و PLS فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج پژوهش پشتیبانی محکمی برای اندازه‌گیری کیفیت ادراکی، وفاداری به نشان تجاری و آگاهی مشتریان از نشان تجاری به‌عنوان سابقه عملکرد شرکت، ارزش مشتری و تمایل به خرید نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، عبدالحمید، صفرزاده، حسین، جاویدی حق، مریم (1390). بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده‌فروشی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای (رفاه، شهروند و هایپراستار) درسطح شهر تهران. مدیریت بازرگانی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، 3(9)، 34-19.
 2. دیواندری، علی، الهیاری، اشکان، براری، مجتبی (1390). شناسایی وارزیابی عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی با رویکرد پژوهش‌آمیخته. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 39، 52-33.
 3. عزیزی، شهریار، قره چه، منیژه، ستارف وحید. (1390). ارایه الگویی برای تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد نشان تجاری در صنعت مواد غذایی. مدیریت بازرگانی دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، 3(10)، 126-115.
 4. کریمی علویجه، محمدرضا، اسداله، هوشنگ، حمیدی زاده، محمدرضا، دری، بهروز (1388). توسعه الگوی ارتباطی بین ارزش ویژه نشان تجاری مبتنی بر مشتری با عملکرد نشان تجاری در بازار: مطالعه موردی نشان تجاری‌های لبنی در بازار تهران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. 15 و 16. 76-52.
 5. گیلانی‌ها، شهرام، موسویان، جواد (1389). تاثیر وفاداری به نشان تجاری بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک ازدیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. 14. 22-13.
 6. محمدیان، محمود؛ شفیع‌ها، راحیل. (1387). بررسی و عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف‌کننده (با استفاده از الگوی آکر). مجله بازاریابی، سال سوم، پیش شماره 4، 59 ـ 41.
 7. Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name: Free Pr.
 8. Atilgan, E., et al, (2005). Determinates of the brand equity, a verification approach in the beverage Industry in turkey. Marketing Intelligence and Planning, 23(3), 237-248.
 9. Atilgan, E., Akinci, S., Aksoy, S., & Kaynak, E. (2009). Customer-Based Brand Equity for Global Brands: A Multinational Approach. Journal of Euromarketing, 18(2), 115- 132.
 10. Baladuf، A., Cravens، K.& Binder، G. (2003). performance consequences of brand equity management: evidence from organization in the value chain. Journal of product & brand management. 12(4), 220-236.
 11. Baldauf, A., Cravens, K.S., Diamantopoulos, A.,& Zeugner-Roth, K.P. (2009).The Impact of Product-Country Image and Marketing Efforts on Retailer-Perceived Brand Equity: An Empirical Analysis. Journal of Retailing 85 (4), 437–452
 12. Barwise,P.,Higson,C.,Likierman,A. & Marsh, P. (1989).Accounting for Brands, London Business School and the Institute of Chartered Account antsin England and Wales, London.
 13. Bashar, S., Gammoh, Kevin E. Voss, Ryan S. (2011).Consumer evaluation of continuous and iscontinuous innovation: The effects of brand equity and product category knowledge. American Journal of Business, 26 (1), 65 – 79
 14. Berry, L. L. (2000). Cultivating Service Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 128–137.
 15. Bohrer, M.F. (2007). Discriminat Analysis of Aaker's Brand Equity Model on Top-Ot-Mind Awareness / Brand Prospective Hospital Patients. Anderson University.
 16. Chahal, H., & Bala, M., (2012). Significant components of service brand equity in healthcare sector. International Journal of Health Care Quality Assurance, 25(4), 343 – 362.
 17. Cobb-Walgren, C. J., Ruble, C. A., & Donthu, N. (1995). Brand equity, brand preference, and purchase intent. Journal of Advertising, 25-40.
 18. Davis, D. F., Golicic, S. L., & Marquartdt, A. J. (2008). Branding a B2B service: Does a brand ifferentiate a logistics service provider?. Industrial Marketing Management, 37(2), 218−227.
 19. Dodds, W.B., Monroe, K.B., & Grewal, D. (1991).Effects of price, brand, and store information on buyers' product evaluation. Journal of Marketing Research, 28, 307-19.
 20. Farquhar, P. H., Han, J. Y., & Ijiri, Y. (1991). Recognizing and measuring brand assets. Report/Marketing Science Institute.
 21. Feldwick, P. (1996). What is brand equity anyway, and how do you measure it? Journal of the Market Research Society, 38(2), 85-104.
 22. Glynn, Mark S. (2010). The moderating effect of brand strength in manufacturer–reseller relationships. Industrial Marketing Management, 39, 1226–1233
 23. Hsu K.-T. (2011). The Advertising Effects of Corporate Social Responsibility on Corporate Reputation and Brand Equity: Evidence from the Life Insurance Industry in Taiwan. J Bus Ethics.
 24. Huang, R., & Sarigöllü, E. (2012). How brand awareness relates to market outcome, brand equity, and the marketing mix. Journal of Business Research, 65, 92–99.
 25. Jacobson, R. & Aaker, D.A. (1987). The strategic role of product quality. Journal of Marketing, 51, 31-44.
 26. Johansson, J.K., Dimofte, C.V.,& Mazvancheryl S.K. (2012). The performance of global brands in the 2008 financial crisis: A test of two brand value measures. Journal of Research in Marketing, 29, 235–245.
 27. Kartono. B., &Rao, V.R. (2005). Linking consumer-based brand equity to market performance: An integrated approach to brand equity management. Working paper, Cornel University (Zyman Institute of brand Science), ZIBS Technical Report.
 28. Kayaman, R., & Arasli, H. (2007). Customer based brand equity: evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, 17(1), 92-109.
 29. Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57 (1), 1-22.
 30. Keller, K. L. (2003). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity (Vol. 96): Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
 31. Keller, K.L., et al, (2005). Brands and Branding: Research Finding, and Managing Brand Equity. 3d ed, Prentice Hall, Upper saddle River, NJ.
 32. Keller, K.L & Lehmann, D.R. (2004). Brand and Branding: Research finding and future priorities. (Augest), 1-55.
 33. Kim, H.B, Kim, W.G. & An, J.A. (2003). The Effect of consumer-Based Brand Equity of Firms Financial Performance. Journal of Consumer Marketing, 20(4), 335-337.
 34. Kim, Ji-Hern, & Hyun, Yong J. (2011). Model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Journal of Industrial Marketing Management, 40, 424–438.
 35. Kim, A.J., Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research, 65,1480–1486.
 36. Lassar, W.M. (1998). Control systems in supplier retailer relationships and their impact on brand performance. Journal of Retailing and Consumer Services, 5(2), 65-75.
 37. Moisescu, Ovidiu I. (2006). A conceptual Analysis of Brand Loyalty as core Dimention of Brand Equity. Babes Bolyai University, Published in: Competitiveness and stability in the Knowledge-based Economy International conterence proceedings, Craiova, Romania, 1128-1136.
 38. Monroe, K.B. & Krishnan, R. (1985). The effect of price on subjective product evaluations. in Jacoby, J. and Olson J. (Eds) Perceived Quality, Lexington Books, Lexington, MA, 2-209.
 39. Netemeyer, R. G., Krishnan, B., Pullig, C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., Ricks, J., & Wirth, F. (2004). Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. Journal of Business Research, 57(2), 209−224.
 40. Phillips, L.W., Chang, D.R. & Buzzell, R.D. (1983). Product quality, cost position and business performance: a test of some key hypotheses. Journal of Marketing, 47, 26-43.
 41. Park, C.,& Srinivasan, V. (1994). A survey-based method for measuring and understanding brand equity and its extendibility. Journal of Marketing Research, 31, 288-271.
 42. Posavac, S. S., Herzenstein, M., Kardes, F. R. & Sundaram, S. (2010). Profits and halos: The role of firm profitability information in consumer inference. Journal of Consumer Psychology, 20, 327–337.
 43. Rios, R. E. Riquelme, H.E. (2010). Sources of brand equity for online companies. Journal of Research in Interactive Marketing, 4 (3), 214 – 240.
 44. Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (2007). Consumer Behavior, ninth ed. Prentice-Hall Inc, NJ.
 45. Simon, C. J., & Sullivan, M. W. (1993).The measurement and determinants of brand equity: a financial approach. Marketing science, 12(1), 28-52.
 46. Tong, X., & Hawley, J. M., (2009). Measuring customer-based brand equity: empirical evidence from the sportswear market in China. Journal of Product & Brand Management, 18(4), 262–27.
 47. Wang, Haizhong& Wei, Yujie& Yu, Chunling, (2008), “Global brand equity model: combining customer-based with product-market outcome Approaches”, Journal of Product & Brand Management 17/5, 305–316
 48. Washburn, J. H., & Plank, R. E. (2002). Measuring brand equity: An evaluation of a consumer-based brand equity scale. Journal of Marketing Theory and Practice, 46-62.
 49. Webster, F.E. (2000). Understanding the relationships among brands, consumers, and resellers. Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (1), 17-23.
 50. Wu, Paul C.S., Yeh, G.Yeong-Yuh, Hsiao, Chieh-Ru, (2011). The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands. Australasian Marketing Journal, 19, 30–39.
 51. Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195-211.
 52. Yoo, B., & Donthu, N. (2001).Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of business research, 52(1), 1-14.