الگوی عوامل مؤثر بر انگیزه گردشگران پزشکی برای ورود به ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     گردشگری پزشکی سهم عمده‌ای از درآمد کشورهای کمتر توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه گردشگری و منافع چشمگیر رشد این صنعت در ایران و از طرفی ضعف مطالعاتی در حوزه گردشگری پزشکی در کشور، هدف از این پژوهش شناسایی مهم‌ترین عوامل انگیزشی بیماران خارجی برای مسافرت به ایران در نظر گرفته شده است. از این رو جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران خارجی که برای درمان به تهران مسافرت می‌کنند در نظر گرفتیم. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه 38 سؤالی از 56 بیمار که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. جهت آزمون الگو نیز از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که هزینه درمان، زمان انتظار، تنوع درمانی، تجهیزات پزشکی و عوامل جامعه‌شناختی بر انگیزه ورود بیماران خارجی به ایران اثر مثبت معنادار داشته اما کیفیت خدمات، شرایط سیاسی و امنیتی، سهولت سفر و جاذبه‌های گردشگری اثر معناداری ندارند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی تمرکز بر روی 5 عامل اول قرار گیرد و از طرفی برای جلوگیری از اثر سوء سایر عوامل تدابیری اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. جباری، علیرضا ( 1387). طراحی الگوی گردشگری پزشکی ایران. پایان‌نامه دکتری دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 3. قلمی، ساقی (1388). بررسی راهکارهای ارتقاء موقعیت ایران در بازار صدور خدمات بهداشتی و درمانی و جذب توریسم درمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
 4. Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. Annual Review of Psychology, 52, 27-58.
 5. Awadzi, W., & Panda, D. (2006). Medical tourism: Globalization and the marketing of medical services. Consortium Journal of Hospitality and Tourism, 11(1), 75-81.
 6. Blyth, E., & Farrand, A. (2005). Reproductive tourism e a price worth paying for reproductive autonomy? Critical Social Policy, 25(1), 91-114.
 7. Bookman, M. Z., & Bookman, K. R. (2007). Medical tourism in developing countries. New York: Palgrave McMillan.
 8. Burkett, L. (2007). Medical tourism: Concerns, benefits and the American legal perspective. The Journal of Legal Medicine, 28, 223-245.
 9. Chinai, R., & Goswami, R. (2007). Medical visas mark growth of Indian medical tourism. Bulletin of the World Health Organization, 85(3), 164-165.
 10. Cohen, E., (2007). Medical tourism in Thailand. AU-GSB e-Journal, 1, 24-37.
 11. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and surgery. Tourism Management, 27(6), 1093-1100.
 12. Garcia-Altes, A. (2005). The development of health tourism services. Annals of Tourism Research, 32(1), 262-266.
 13. Garcia-Altes, A., & Besinga, C. A. (2006). Challenges and opportunites in Philippine medical tourism industry. 4, 43-55.
 14. Heung, C. S., Kucukusta, D., & Song, H. (2010). Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers. Tourism Management. 1-11.
 15. Hosay, S., Ekinci, Y., & Uysal, M. (2007). Destination image and destination personality. International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research, 1, 62-68.
 16. Howze, K. S. (2007). Medical tourism: Symptom or cure? Georgia Law Review, 41(3), 1013-1052.
 17. Mansfeld, Y. (1992). From motivation to actual travel. Annals of Tourism Research, 19, 399-419.
 18. Marlowe, J., & Sullivan, P. (2007). Medical tourism: the ultimate outsourcing. Human Resources Planning, 30(2), 8-10.
 19. Michelle, B., King, B., & Milner, L. (2004). The health resort sector in Australia: A positioning study. Journal of Vacation Marketing, 10, 122-131.
 20. Ng, S. I., Lee, J. A., & Soutar, G. N. (2007). Tourists' intention to visit a country: The impact of cultural distance. Tourism Management, 28, 1497-1506.
 21. Pennings, G. (2002), Reproductive tourism as moral pluralism in motion. Journal of Medical Ethics, 28, 337-341.
 22. Percivil, C. M., & Bridges, J. F. (2006). Globalization and healthcare: Understanding health and medical tourism expert. Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 6, 447-454.
 23. Seddighi, H. R., & Theocharous, A. L. (2002). A model of tourism destination choice: A theoretical and empirical analysis. Tourism Management, 23, 475-487.
 24. Sirakaya, E., Sheppard, A. G. & Mclellan, R. W. (1997). Assessment of the relationship between perceived safety at a vacation site and destination choice decisions: Extending the Behavioural Decision-Making Model. Journal of Hospitality and Tourism Research, 21, 1.
 25. Sonmez, S. F., & Sirikaya, E. (2002). A distorted destination image? The case of turkey. Journal of Travel Research, 41, 185-196.
 26. Tasci, A. D., & Gartner, W. C. (2007). Destination image and its functional relationship. Journal of Travel Research, 45, 413-425.
 27. Tatti, K., Janthapho, P., & Unluechai, S. (2009). International tourist’ motivation and satisfaction with medical products and services at bumrungrad hospital. Bangkok: Neresuan University.
 28. Tourani, S., Tabibi, S. J., Tofighi, S. & Shaarbafchi Zadeh, N. (2010). Medical tourism in Iran: Analysis of opportunities and challenges with MADM approach. Research Journal of Biological Sciences, 251-257.
 29. Turner, L. (2007). First world health care at third world prices. globalization, bioethics and medical tourism, 2(3), 303-325.
 30. Zargham, H. (2000). Spa and mineral water, tourism development and role of endemic population. Tourism Journal, 4, 69-84.