الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسطه‌ای تبادل دانش

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

با وجود آنکه درباره اهمیت نقش مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی و کارآفرینی راهبردی توافق کلی وجود دارد، اما شواهد تجربی کمی در این خصوص وجود دارد و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. در این راستا، به منظور ارائه یک الگوی جامع، در این مقاله رابطه مدیریت منابع انسانی با کارآفرینی راهبردی را بررسی می‌کنیم. داده‌ها از 251 مدیر ارشد و مدیر منابع انسانی فعال در صنعت فولاد گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مسیر آزمون شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که چهار جنبه از اقدام‌های منابع انسانی شامل ارزیابی عملکرد و جبران خدمت، طراحی شغل، ساختار تیمی وظیفه‌ای و آموزش تیم محور با کارآفرینی راهبردی رابطه مثبت دارند. همچنین تبادل اطلاعات و دانش و مخاطره‌پذیری سازمانی، در الگو نقش متغیر میانجی را ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. امیری، مجتبی.، و نائیجی، محمدجواد (1389). شاخص‌های مدیریت راهبردی، راهبرد رقابتی و کارآفرینی شرکتی. توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره دهم، زمستان، 171-155.
 2. رضائیان، علی.، و نائیجی، محمدجواد (1391). هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی راهبردی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره نهم، بهار، 34-15.
 3. Balkin, D.B., Markman, G. D., & Gomez-Mejia, L.R. (2000). Is CEO pay in high technology firms related to innovation? Academy of Management Journal, 43(6), 1118–1129.
 4. Barrett, R.,&Mayson, S. (2006). and entrepreneurship. Human Resource Management Review, 16(4), 443-446.
 5. Barringer B. R., & Bluedorn, A. C. (1999). The Relationship Between Corporate, Entrepreneurship and Strategic Management. Strategic Management Journal, 20, 421–444.
 6. Bojica A. M., & Fuentes M. M. (2012). Knowledge acquisition and corporate entrepreneurship: Insights from Spanish SMEs in the ICT sector, Journal of World Business, 47(3), 397-440.
 7. Borch, O. J., & Madsen, E. (2005). Adaptive Capability and Strategic Entrepreneurship: An Empirical Study of Innovative SMEs, in Frontiers of Entrepreneurship Research, eds. Zahra, S.A.,Brush, C.G.,Davidsson, P.,Fiet, J.O.,Greene, P.G., Harrison, R.T. Lerner, M.,Mason, C.,Shepherd,D. J.,WiklundS. J.,&Braintree M., MA: Babson, 225.
 8. Companys, Y. E., &McMullen, J. S. (2007). Strategic entrepreneurs at work: The nature, discovery, and exploitation of entrepreneurial opportunities. Small Business Economics, 28, 301-322.
 9. Covin, J.G., &Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10 (1), 75-87.
 10. Economist Intelligence Unit. (2009). Country Profile 2009: Iran.
 11. Entrialgo, M., Ferna´ndez, E., Va´zquez, C. J. (2000). Linking entrepreneurship and strategic management: evidence from Spanish SMEs. Technovation, 20, 427-436.
 12. Hayton, J. C. (2004). Strategic human capital management in SMEs: An empirical study of entrepreneurial performance. Human Resource Management Journal, 42(4), 375-391.
 13. Hayton, J. C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Review, 15(1), 21-41.
 14. Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., & Sexton, D. L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic Management Journal, 22, 479–491.
 15. International Iron and Steel Institute. (2009).Major importers and exporters of steel.Retrieved fromhttp://www.worldsteel.org.
 16. Ireland, R. D., (2007). Strategy vs. entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1), 7-10.
 17. Ireland, R. D., Covin, J. G., &Kuratko, D. F. (2009). Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 19-46.
 18. Ireland, R. D., Hitt, M.A., and Sirmon, D. G. (2003). A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions. Journal of Management, 29(6), 963-989.
 19. Ireland, R. D., &Webb, J. W. (2007). Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation. Business Horizons, 50(1), 49-59.
 20. Ireland, R.D., &Webb, J. W. (2009). Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation. Business Horizons, 52, 469-479.
 21. Ketchen, D., Ireland, R. D., & Snow, C. (2007). Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation. Strategic. Entrepreneurship Journal, 1(1), 371-385.
 22. Klein, P. G., Mahoney, J. T., Mcgahan, A. M., &Pitelis, C. N. (2013). Capabilities and strategic entrepreneurship in public organizations. Strategic Entrepreneurship Journal, 7, 70-91.
 23. Kuratko, D. F., & Audretsch, D. B. (2009). Strategic entrepreneurship: Exploring different perspectives on an emerging concept. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 1-17.
 24. Kyrgidou, L.P., & Petridou, E. (2011). The effect of competence exploration and competence exploitation on strategic entrepreneurship. Technology Analysis & Strategic Management, 23, 697-713.
 25. Mathews J. A. (2010). Lachmannian Insights into Strategic Entrepreneurship: Resources, Activities and Routines in a Disequilibrium World. Organization Studies, 31, 219-244.
 26. Morris, M. H., & Jones, F. F. (1993). Human resource management practices and corporate entrepreneurship: An empirical assessment from the USA. International Journal of Human Resource Management, 4(4), 873-896.
 27. Morris, M. H., van Vuuren, J., Cornwall, J. R., Scheepers, R. (2009). corporate entrepreneurship. Business Horizons, 52(5), 429-440.
 28. Naeiji, M. J., &Abbasalizadeh, M. (2010). Emotional Intelligence, Cultural Intelligence, Affectivity and Entrepreneurial Behaviors: Evidence from Iran SMEs. First International Conference on Entrepreneurship (ICE-2010), university of Tehran, Iran.
 29. Narayan, D., & Cassidy, M. (2001). A dimensional approach to measuring social capital: Development and validation of social capital inventory. Current Sociology, 49(2), 49-93.
 30. Newbert, S. L.,Gopalakrishnan, S., & Kirchhoff, B. A. (2008). Looking beyondresources: Exploring the importance of entrepreneurship to firm-level competitive advantage in technologically intensive industries.Technovation, 28(1-2), 6-19.
 31. Rezaian, A. & Naeiji, M. J. (2011). Intellectual Capital and Strategic Entrepreneurship as Determinants of Organizational Performance: Empirical evidence from Iran steel industry, Journal of Global Entrepreneurship Research, 1(2), 3-19
 32. Romero-Martinez, A. M., Fernandez-Rodriguez, Z., &Vazquez-Inchausti, E. (2010). Exploring corporate entrepreneurship in privatized firms. Journal of World Business, 45(1), 2-8.
 33. Schulze, W. (2007). Networks and Strategic Entrepreneurship: Comments on Comparing Alliance Network Structure Across Industries: Observations and Explanation and Strategic Networks and Entrepreneurial Ventures. Strategic Entrepreneurship Journal, 1, 229-231.
 34. Shirokova, G., Vega, G., & Sokolova, L. (2013). Performance of Russian SMEs: exploration, exploitation and strategic entrepreneurship. Critical perspectives on international business, 9(1/2), 173-203.
 35. Twomey, D. F., & Harris, D. L. (2000). From strategy to corporate outcomes: Aligning human resource management systems with entrepreneurial intent. International Journal of Competitiveness, 10(3-4), 43-55.
 36. Villiers-Scheepers, M. J. (2012). Antecedents of strategic corporate entrepreneurship. European Business Review, 24(5), 400-424.
 37. Wang Z. M., &Wang, S. (2008). Modeling regional HRM strategies in China: An entrepreneurship Perspective. The International Journal of Human Resource Management, 19(5), 945-963
 38. Wang, Z. M., & Zang, Z. (2005). Strategic Human Resources, Innovation and Entrepreneurship Fit: A Cross-regional Comparative Model. International Journal of Manpower, 26(6), 544-559.
 39. Webb, J. W., Ketchen, D., &Ireland, R. D. (2010). Strategic entrepreneurship within family-controlled firms: Opportunities and challenges. Journal of Family Business Strategy, 1, 67-77.
 40. Zhang, Z., Wan, D., & Jia, M. (2008). Do high-performance human resource practices help corporate entrepreneurship? The mediating role of organizational citizenship behavior. The Journal of High Technology Management Research, 19(2), 128-138.