نقش قابلیت‌های پویا در خلق مزیت رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانشجوی ارشد دانشگاه گیلان

10.29252/jbmp.12.16.107

چکیده

محیط رقابتی امروز به دلیل اینکه به شدت در حال تغییر بوده و نوع تغییرات نیز بسیار متنوع شده است، نیازمند قابلیت‌هایی هستند که بتوانند برای بنگاه‌ها مزیت رقابتی پایدار را به‌وجود آورند. بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که اگر با‌توجه به‌شرایط تغییر‌یافته کنونی بنگاه‌ها بخواهند که از مزیت‌های رقابتی گذشته استفاده کنند، نمی‌توانند با بنگاه‌های پیشرو رقابت کنند، لذا باید به سمت کسب و حفظ قابلیت‌های رقابتی پویا حرکت نمایند. هدف این مقاله بررسی قابلیت‌های پویا و تأثیرات آن بر ایجاد مزیت‌هایی رقابتی است. در این مقاله، ابتدا مزیت‌های رقابتی و رویکرد های تدوین راهبرد به صورت اختصار تشریح شد. در ادامه، قابلیت‌های پویا به تفصیل بحث شد. به منظور بررسی فرضیه پژوهش به صورت میدانی اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از 142 مدیر از مدیران بنگاه‌های صنعتی شهرک صنعتی سلفچگان شد. با توجه به تحلیل‌های انجام گرفته، سه قابلیت یکپارچگی، یادگیری و پیکره‌بندی به‌عنوان قابلیت‌های پویا شناسایی شدند و مشخص گردید که همه آن‌ها بر روی مزیت‌های رقابتی تأثیرگذارند و اینکه بعد یادگیری از ابعاد قابلیت‌های پویا بیش‌ترین تأثیرگذاری را بر روی مزیت‌هایی رقابتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dynamic Capabilities in Creation of Competitive Advantage

نویسندگان [English]

 • Mohsen Akbari 1
 • mohammad esmailzadeh 2
1 assistant professor University of Guilan
2 Master Student, Guilan University
چکیده [English]

     Competitive environment of today businesses has changed in a way that many scholars suggest that managers should invest more on dynamic capabilities. Gaining dynamic capabilities is a vital for corporate managers in such an environment. This paper is to investigate the effect of dynamic capabilities on competitive advantages. At first we reviewed the competitive advantage and strategy formulation approaches briefly and then we reviewed the dynamic capabilities in the literature. With this review, we hypothesized the effect of dynamic capabilities on competitive advantages. In order to examine this hypothesize, 142 managers of firms in Salafchagan industrial complex were asked to fill in the questionnaire. Results show that each of the dimensions of dynamic capabilities has an effect on competitive advantages, while learning capability has the strongest effect

کلیدواژه‌ها [English]

 • dynamic Capabilities
 • Competitive Advantage
 • Dynamic Capabilities of Industrial firms
 1. الفت، لعیا؛ اعرابی، سید محمد؛ امیری، مقصود؛ قاضی نوری، سید سروش (1390). بررسی تجربی ارتباط راهبرد فناوری با راهبرد و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، شماره 3، سال سوم، صفحه 1-18.
 2. محمدی الیاسی، قنبر؛ چیت‌ساز، احسان؛ گرامی، عباس (1389). شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد شرکت نوپا. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 21 و 22، صفحه 27-48.
 3. حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ حسین زاده شهری، معصومه (1385). طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت‌های راهبردی: پژوهشی در شرکت ایران‌خودرو. فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره اول، شماره 4، صفحه 1-28.
 4. انصاری، رضا؛ سلطان زاده، جواد (1391). ارائه چارچوبی برای پیاده‌سازی مدیریت فناوری در بنگاه‌های فناوری محور. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 32، صفحه 22-31.
 5. Aulakh, P. S., Kotabe, M., & Teegen, H. (2000). Export strategies and performance of firms from emerging economies: Evidence from Brazil, Chile, and Mexico. Academy of ManagementJournal, 43(3), 342–361.
 6. Barney, J., (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Managemen, 17 (1), 99-120.
 7. D'Aveni, R. A., Dagnino, G. B., & Smith, K. G. (2010). The age of temporary advantage. Strategic Management Journal, 31(13), 1371–1385.
 8. Day, G. S., & Wensley, R. (1988). Assessing advantage: A framework for diagnosing competitive superiority. Journal of Marketing, 52(2), 1–20.
 9. Di Stefano, G., Peteraf, M., & Verona, G. (2010). Dynamic capabilities deconstructed: A bibliographic investigation into the origins, development, and future directions of the research domain. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1187–1204.
 10. Eisenhardt, K. M., and Martin, J. A., (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic Management Journal, 21, 1105-1121.
 11. Grant, R., (2001), The resource based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation, California Management Rewiew, 114-135.
 12. Griffiths, G. H., and Finlay, P. N., (2004). IS-enabled sustainable competitive advantage in financial services, retailing and manufacturing, Journal of Strategic Information Systems, 29, 13 – 59.
 13. Hair, J. F., Anaderson. R. E., Tatham. R. L., & Black. W. C., (1998). Multivariate data analysis. Prentice Hall, London.
 14. Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2009). Understanding dynamic capabilities: Progress along a developmental path. Strategic Organization, 7, 91–102.
 15. Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2009). Understanding dynamic capabilities: Progress along a developmental path. Strategic Organization, 7, 91–102.
 16. Hitt, M. A., Ireland, R. D, and Hoskisson, R., (2005), Strategic management: Competitiveness and Glonalization. 6th ed., Versailles, KY: South-Western.
 17. Jiao, H., Alon, I., Chun. K., and Cui, Y., (2013). When should organizational change be implemented? The moderating effect of environmental dynamism between dynamic capabilities and new venture performance. Journal of Engineering and Technology Management 30, 188-205.
 18. Kaleka, A., (2002). Resources and capabilities driving competitive advantage in export markets: guidelines for industrial exporters. Industrial Marketing Management, 31, 273-283.
 19. Li, D., and Liu, J., (2012). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Evidence from China, Journal of Business Research, doi: 10,1016/j.jbusres.2012.08,007.
 20. Lin, Y., and Wu, L., (2013). Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework. Journal of Business Research, 1-7.
 21. Makkonen, H., Pohjola, M., Olkkonen, R., and Koponen, A., (2013). Dynamic capabilities and firm performance in a financial crisis. Journal of Business Research, http://dx.doi.org/10,1016/j.jbusres.2013,03,020.
 22. Molina, M. A., Pino, I. B., and Rodriguez, A. C., (2004). Industry, management, capabilities and firms' competitiveness: an empirical contribution, Managerial and Decision Economics, 25, 265-281.
 23. Morgan, N. A., Kaleka, A., and Katsikeas, C. S., (2004). Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of Marketing, 68 (1), 90-108.
 24. Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E., and Ez, J., (2010). Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on exportperformance. Journal of World Business, 45, 49-58.
 25. Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. Strategic Management Journal, 14(3), 179–191.
 26. Priem, R. L., & Butler, J. E. (2001). Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic management research? Academy of Management Review, 26(1), 22–40.
 27. Teece, D. J., Pisano, G., and Shuen, A., (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18 (7), 509-533.
 28. Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 9(1), 31–51.
 29. Wernerfelt, B., (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
 30. Wu, L., (2010). Applicability of the resource-based and dynamic-capability views under environmental volatility. Journal of Business Research, 63, 27-31.
 31. Zahra, S. A., Sapienza, H. J., and Davidsson, P., (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. Journal of Management Studies, 43 (4), 917-955.