الگوی گزینش راهبرد عملیاتی در بازار بین‌الملل برای کسب‌وکارهای کارآفرینانه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     انتخاب و گزینش راهبرد عملیاتی در بازارهای جهانی به سبب شرایط حاکم بر محیط بین‌الملل با پیچیدگی‌های فراوانی روبروست. پژوهش حاضر درصدد است تا گزینش راهبرد عملیاتی در عرصه بین‌الملل را برای کسب‌وکارهای کارآفرینانه از طریق یک الگوی فرایندی تبیین کند. به منظور دستیابی بدین هدف پس از مطالعه پیشینه نظری، مولفه‌های پارادایم بین‌المللی، شبکه کسب‌وکار، هوشمندی رقابتی، توانمندی کسب‌وکار، گرایش راهبردی، نحوه ورود به بازار بین‌الملل، آگاهی از محیط بین‌الملل، جایگاه محصول در چرخه عمر و الزامات محیطی به عنوان عناصر چارچوب نظری برگزیده شدند و تعاملات درونی میان این مولفه‌ها و ارتباط آنها با گزینش راهبرد بین‌الملل از طریق اخذ نظرات 18 تن از خبرگان دانشگاه و صنعت که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده برگزیده شده‌اند، به واسطه بهره‌گیری از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد ارزیابی قرار گرفت. الگوی نهایی پژوهش ضمن تبیین فرایند گزینش راهبرد بین‌الملل، بیانگر ارتباط مستقیم میان گزینش راهبرد و سه مولفه گرایش راهبردی، توانمندی کسب‌وکار و هوشمندی رقابتی، و همچنین گویای چگونگی رابطه غیرمستقیم دیگر مولفه‌ها با گزینش راهبرد بین‌الملل است. AbstractOperational strategy selection in the global markets is facing numerous complexities due to the conditions governing the international business environment. Current study tries to explain the strategy selection in international business environment through a process pattern. In order to achieve this goal, international paradigm, business network, competitive intelligence, business capabilities, strategic orientation, entry mode to international markets, knowledge and awareness of international business environment, products life cycle and environmental obligations were chosen through literature review, and then their interaction, and also relationship of them with strategy selection were assessed by ISM. The data gathered from eighteen experts of university and industry that was chosen by goal oriented sampling method. The final pattern of study is explaining the process and content of international strategy selection; show the direct relationship between strategy selection and strategic orientation, business capabilities and competitive intelligence; as well as indirect relationship between strategy selection and other remaining parameters.

کلیدواژه‌ها


 1. آراستی، محمدرضا.، و پاک‌نیت، محمد (1389). طبقه‌بندی مدل‌های تدوین راهبرد فناوری مبتنی بر رویکرد فرایندی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، 1، 1-13.
 2. چاوشی، کاظم.، و جوادی پورفر، مهنوش (1391). بررسی رابطه هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 9، (پیاپی 42)، 97-81.
 3. خداداد حسینی، سید حمید.، حمیدی زاده، محمد رضا.، حسینی، سید محمود.، کسایی، مسعود.، و لشکر بلوکی، مجتبی (1390) طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 5، 109-83.
 4. رضائیان، علی.، و لشکربلوکی، مجتبی (1387). هوشمندی رقابتی و تصمیم‌گیری راهبردی. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 2، (پیاپی 35)، 65-43.
 5. رضوانی، مهران.، و کلابی، امیرمحمد (1391). مفهوم پردازی راهبردهای کارآفرینانه در بازاریابی بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین صنایع غذایی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 10، (پیاپی 43)، 158-137.
 6. فقیهی، ابوالحسن.، تاج‌الدین، مهدی.، و تاج‌الدین، مهران (1389). بین‌المللی شدن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی: ارائه یک مدل علّی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 17، 22-1.
 7. میرزایی‌رابر، فاطمه.، زعفریان، رضا.، و صفری، حسین (1392). مدل‌سازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علّی و شبکه‌های بیزین در صنعت بیمه. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 13، (پیاپی 46)، 78-61.
 8. هانگر، دیوید جی.، و ویلن، توماس ال (1386). مبانی مدیریت راهبردی. (ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 9. Armario, J.M., Ruiz, D.M., & Armario, E.M. (2008). Market orientation and internationalization in small and medium-sized enterprises. Journal of Small Business Management, 46(4), 485-511.
 10. Chuang, F. M., Morgan, R. E., & Robson, M. J. (2012). Clan culture, strategic orientation and new product performance in Chinese marketing ventures: an exploration of main and moderating effects. Journal of Strategic Marketing, 20(3), 267-286.
 11. Cui, A. P., Walsh, M. F., & Zou, S. (2014). The importance of strategic fit between host-home country similarity and exploration exploitation strategies on small and medium-sized enterprises' performance: A contingency perspective. Journal of International Marketing. In Press.
 12. Ghauri, P., Lutz, C., & Tesfom, G. (2003). Using networks to solve export marketing problems of small and medium-sized firms from developing countries. European Journal of Marketing, 37(5/6), 728-752.
 13. Hagen, B., & Zucchella, A. (2014). Born global or born to run? The long-term growth of born global firms. Management International Review, 54(4), 497-525.
 14. Javalgi, R.G., Griffith, D.A., & White, D.S. (2003). An empirical examination of factors influencing the internationalization of service firms. Journal of Services Marketing, 17(2), 185-201.
 15. Koch, A.J. (2001). Selecting overseas markets and entry modes: Two decision processes or one?. Marketing Intelligence and Planning, 19(1), 65-75.
 16. Lee, H., Kelley, D., Lee, J., & Lee, S. (2012). SME survival: The impact of internationalization, technology resources, and alliances. Journal of Small Business Management, 50(1), 1-19.
 17. Li, W., Veliyath, R., & Tan, J. (2013). Network characteristics and firm performance: An examination of the relationships in the context of a cluster. Journal of Small Business Management, 51(1), 1-22.
 18. Li, Y., Wei, Z., & Liu, Y. (2010). Strategic orientations, knowledge acquisition, and firm performance: The perspective of the vendor in cross-border outsourcing. Journal of Management Studies, 47(8), 1457-1482.
 19. Miocevic, D., & Crnjak-Karanovic, B. (2011). Cognitive and information-based capabilities in the internationalization of small and medium-sized enterprises: The case of Croatian exporters. Journal of Small Business Management, 49(4), 537-557.
 20. Peng, M.W., Wang, D.Y.L., & Jiang, Y. (2008). An institution based view of international business strategy: A focus on emerging economies. Journal of International Business Studies, 39, 920-936.
 21. Ranjbar, M. S., Shirazi, M. A., & Lashkar Blooki, M. (2014). Interaction among intra-organizational factors effective in successful strategy execution: An analytical view. Journal of Strategy and Management, 7(2), 127-154.
 22. Razmi, J., Seifoory, M., & Pishvaee, S. (2011). A Fuzzy multi-attribute decision making model for selecting the best supply chain strategy: Lean, agile or leagile. Journal of Industrial Engineering, 45(Special Issue), 127-142.
 23. Rouach, D., & Santi, P. (2001). Competitive intelligence adds value: Five intelligence attitudes. European Management Journal, 19(5), 552-559.
 24. Ruzzier, M., Hisrich, R., & Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: Past, present, and future. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(4), 476-497.
 25. Tang, Z., & Hull, C. (2012). An investigation of entrepreneurial orientation, perceived environmental hostility, and strategy application among Chinese SMEs. Journal of Small Business Management, 50(1), 132-158.
 26. Wang, G.H., Wang, Y.X., & Zhao, T. (2008). Analysis of interaction among the barriers to energy saving in China. Energy Policy, 36(6), 1879-1889.
 27. Wasilewski, N. (2002). An Empirical study of the desirability and challenges of implementing transnational marketing strategies. Advances in Competitiveness Research, 10(1), 123-150.
 28. Yadav, N. (2014). Total interpretive structural modeling (TISM) of strategic performance management for Indian telecom service providers. International Journal of Productivity and Performance Management, 63(4), 421-445.
 29. Zizah, C.S., Isa, R.M., Scott ladd, B., & Entrekin, L. (2010) Influential factors for SME internationalization: Evidence from Malaysia. International Journal of Economics and Management, 4(2), 285-304.
 30. Zucchella, A., Palamara, G., & Denicolai, S. (2007). The drivers of the early internationalization of the firm. Journal of World Business, 42(3), 268-28