دوره و شماره: دوره 13، شماره 21، اسفند 1393 
کاربرد نظریه روانشناسی سازه‏های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند

صفحه 13-29

محسن نظری؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده؛ اشکان الهیاری


تاثیر مسئولیت اجتماعی بر طنین برند داخلی سازمان

صفحه 107-122

نسرین جزنی؛ ابوالفضل براتی؛ وحید پارسامهر


تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی

صفحه 123-140

امیر کارگر سامانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ سید مسعود موسوی شفایی


نقش بازاریابی داخلی در کیفیت خدمات

صفحه 141-158

محمد حقیقی؛ مهدی یزدان‌شناس؛ جاوید باستانی‌پور مقدم