دوره و شماره: دوره 13، شماره 18، خرداد 1393 
بازاریابی حسی و توسعه خدمت جدید، مورد مطالعه: بانک رسالت

صفحه 107-122

مهران رضوانی؛ محمدحسن مبارکی؛ الهام ایران‌نژاد پاریزی