بررسی و تحلیل تأثیر گرایش به بازار از دیدگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانک‌های دولتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه با روند توسعه بانک های خصوصی، صنعت بانکداری در کشور، به سمت رقابتی‌تر شدن درحرکت است. لذا کلیه بانک‌ها خصوصاً بانک‌های دولتی می‌بایست رویکردهای کسب‌وکار خود را متحول سازند تا بتوانند در عرصه رقابتی، رشدی سریع‌تر از رقبا داشته و ارزش بیشتری برای مشتری خلق نمایند. در این عرصه رقابتی عاملی که می‌تواند به‌عنوان مزیت رقابتی بانک‌ها عمل کند و آن‌ها را از هم متمایز سازد و درنتیجه آن‌ها را به اهدافشان نزدیک‌تر کرده و سبب بهبود عملکرد آن‌ها شوند، گرایش به بازار است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر گرایش به بازار از دیدگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد مدیران بانک‌های دولتی است. جامعه آماری در این پژوهش روسای شعب بانک‌های دولتی ملی، سپه و مسکن در شهرستان مشهد. نمونه موردبررسی از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و به تعداد 150 مورد انتخاب گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین گرایش به بازار از دیدگاه فرهنگی و رفتاری و عملکرد بانک‌های دولتی و جود دارد. Abstract     Today, while developing private banks, Iran’s banking industry is becoming more competitive. So, all banks especially governmental banks should transform their business approaches to grow faster than competitors and make more values for customers. In this competitive domain, market orientation can be a factor of a competitive advantage and differentiate banks from others, makes them closer to their goals, and improve their performance. This article surveys the impact of market orientation from behavioral and cultural approaches on the performance of governmental banks managers. The statistical population of this article includes the managers of governmental banks’ branches such as Melli, Sepah, and Maskan in Mashhad. The sample size was determined through stratified-random sampling and was150. The results indicated that market orientation from behavioral and cultural approaches is positively associated with performance of governmental banks. Keywords: Market Orientation; Market Intelligence Generation; Market Intelligence Dissemination; Market Intelligence Responsiveness; Customer Orientation; Inter-Functional Cooperation

کلیدواژه‌ها


 1. دعائی،حبیب‌الله؛ بختیاری، علی (1386) تأثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو مشهد، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 42،ص 53-82
 2. کاتلر، فلیپ؛ آرمسترانگ (1381). اصول بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده. چاپ چهارم،تهران نشر آتروپات
 3. کفاش پور، آذر؛ نجفی (1388). تأثیر پژوهش‌های بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازاگرایی در آژانس‌های مسافرتی شهر مشهد، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال اول، شماره 2.
 4. Davis, D. I., M. H. Morris, and J. W. Allen. (1991). Perceived Environmental Turbulence and its Effect on selected Entrepreneurship, Marketing and Organizational Characteristics in Industrial Firms. Academy of Marketing Science Journal, 19: 43-51.
 5. Dawes, J. (2000). Market orientation and market profitability: further evidence incorporating longitudinal data. Australian Journal of Management, 25 (2):173-200.
 6. Deshpande, R., Farley, J. U., & Webster, F. E., Jr. (1993). Corporate culture customer orientation and innovativeness in Japanese firms: A quadrad analysis. Journal of Marketing, 57(1), 23-37.
 7. Dwairi, M., Bhuian, S., & Jurkus, A. (2007). Revisiting the pioneering marketing orientation model in an emerging economy. European Journal of Marketing, 41(7/8), 713–721.
 8. Dwairi, Musa. (2004). The moderating roles of national culture and the country institutional profiles on the effect of market orientation and entrepreneurial orientation on the performance of banks in Jordan: An empirical investigation. theses. College of administration and business Louisiana Tech. University.
 9. Farrell, M. (2000). Developing a Market-Oriented Learning Organization. Australian Journal of Management, 25 (2), 201-222.
 10. Gerbing, D. W. and J. C. Anderson. (1988). An Updating Paradigm for Scale Development Incorporating Unidimensionality and its Assessment. Journal of Marketing Research, 25,186-192.
 11. Gokus, O. (2008). Configuration of market oriented culture, organization structure and business strategy types and their performance implication in service organization. (Unpublished doctoral dissertation). Old Dominion University
 12. Hofstede, G. (1997). Culture and Organizations: Software of the Mind Intercultural
 13. Homburg, C. and C. Pflesser. (2000). A Multiple-Layer Model of Marketing­ Oriented Organizational Culture: Measurement Issues and Performance Outcomes. Journal of Marketing Research, 37(4): 449-462.
 14. Hunt, S. and R. Morgan. (1995). The comparative advantage Theory of Capitalism. Journal of Marketing, 59, 1-15.
 15. Huseman, Ch. (2010). Market orientation the markor scaile: a quantities study measuring the degree of market orientation of Illinois banks 500$ million in assets and less. (Unpublished doctoral dissertation). Capella University
 16. Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1996). Market orientation: Review, refinement, and roadmap. Journal of Market - Focused Management, 1, 119-135.
 17. Kara, A., Spillan, J., & DeShields, O. (2005). The effect of a market orientation on business performance: A study of small-sized service retailers using MARKOR scale. Journal of Small Business Management, 43(2), 105–118.
 18. Kirca, A. H., Jayachandran, S., & Bearden, W. O. (2005). Market orientation: A meta- analytic review and assessment of its antecedents and impact on performance. Journal of Marketing, 69(2), 24-41.
 19. Kohli, A. and B. Jaworski. (1990). Market orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Application. Journal of Marketing, 54 1-18.
 20. Kohli, A., B. Jaworski, and A. Kumar. (1993).MARKOR: A Measure of Market orientation. Journal of Marketing Research, 30:467-477.
 21. Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Principles of marketing. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 22. Micheels.t. (2010). Market orientation in production agriculture: measurement, relationshipsم, and implication. (Unpublished doctoral dissertation). University of Illinois at Urbana-Champaign.
 23. Morris, M. H. and G. W. Paul. (1987). The Relationship Between Entrepreneurship And Marketing In Established Firms. Journal of Business Venturing, 2, 247-259.
 24. Narver, J. C., Slater, S. F., & MacLachlan, D. L. (2004). Responsive and proactive
 25. Market orientation and new-product success. Journal of Product Innovation Management, 21, 334-347.
 26. Narver, J. C. and S. F. Slater. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 20-35.
 27. Narver, J. C., S. F. Slater, and B. Tietje. (1998). Creating a Market Orientation. Journal of Market Focused Management, 2: 241-25
 28. Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: Harperand Row
 29. Pallant, j. (2009). SPSS survival manual, a step by step guide to data analysis using SPSS for windows (version15), Aleen Xuniwn, third edition
 30. Schilling, L. R. (1994). Service orientation, market orientation, and performance: An organizational culture perspective. (Unpublished doctoral dissertation). Arizona State University
 31. Shapiro, B. P. (1988). What the hell is `market oriented?' Harvard Business Review, 66(6), 119-125.
 32. Tse, A. B. (1998). Market Orientation and Performance of Large Property Companies in Hong-Kong," International Journal of Commerce and Management, 8(1), 57-69.
 33. Vytlacil.l.l. (2010). Market orientation and business performance: the role of positional advantage. (Unpublished doctoral dissertation). Capella University
 34. Walker, 0. G. Churchill and N. Ford. (1977). Motivation and Performance in Industrial Selling: Present Knowledge and Needed Research. Journal of Marketing Research, 14, 156-168.
 35. Webster, F. E. (1988). The rediscovery of the marketing concept. Business Horizons, 31(3), 29-39.