شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پیاده‌سازی بانک‌بیمه در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

  تغییر رویکرد به‌وجودآمده در خصوص خدمات مالی و پدیدآمدن تفکر ارائه کلیه خدمات مالی به صورت یکپارچه، مفاهیم نوینی را در بازاریابی خدمات مالی و بانکی ایجاد نموده است، "بانک‌بیمه" مفهومی است که هر روز بیش از پیش مورد‌توجه هر دو صنعت بانکداری و بیمه قرار گرفته است تا بتوانند به واسطه هم‌افزایی که ایجاد می‌کنند، پاسخگوی فضای کسب‌و‌کار رقابتی در این حوزه باشند. برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی در این فضا از الزامات به شمار می‌آید، از این‌رو برای موفقیت در پیاده سازی این مفهوم، آشنایی با عوامل کلیدی موفقیت بانک‌بیمه به عنوان یکی از گام‌ها برای برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی، ضروری است. پژوهش پیش رو پژوهشی توصیفی- پیمایشی است که هدف اصلی آن شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت پیاده‌سازی بانک‌بیمه می‌باشد. چارچوب نظری این پژوهش، بر مبنای عوامل استخراج شده از ادبیات است، که در ابتدا و با استفاده از پرسشنامه، حیاتی بودن این عوامل بررسی شده و عواملی که حیاتی بودند با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی دسته‌بندی شده‌اند، برای اولویت‌بندی عوامل باقی‌مانده با توجه به دسته‌بندی‌های انجام‌شده در بخش قبلی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد برای پیاده‌سازی بانک‌بیمه در‌ایران 17 عامل کلیدی وجود دارد که در 5 دسته کلی قرار می‌گیرند و در میان آن‌ها دسته راهبرد دارای بالاترین اولویت و ساختار یکپارچه هم مهم‌ترین عامل کلیدی موفقیت برای پیاده‌سازی بانک‌بیمه است. Abstract     Change in approach came in Financial Services and created an integrated financial service provider thinking, new concepts in financial service and bank marketing has created. Bancassurance is a concept that every day more and more attention has been from both the insurance and banking industry, to be able create synergy, they are responsive to the business environment, competition in this field. Planning and strategic management in this space requirement is considered, Therefore, for successful implementation of this concept, Understanding the Critical success factors of bancassurance as one of the steps for planning and strategic management, it is essential. The present study is a survey-descriptive research that aims to identify and prioritize CSF of Bancassurance. The theoretical framework for this study is based on extracted from the literature is variable, is founded, Using a questionnaire at the beginning of process and the factors that were critical factors were investigated using exploratory factor analysis, they were classified, To prioritize the factors remaining factions were given in the previous section, Analytical Hierarchy Process method is used. The results showed to implementation of Bancassurance in Iran, There are 17 CSF that classify in 5 category, among them, those with the highest priority strategies and integrated structure is the most important key success factor for implementing Bancassurance Keywords: Bancassurance; Critical Success Factor; Exploratory Factor Analysis; Analytical Hierarchy Process.

کلیدواژه‌ها


 1. باشکوه‌ آجیرلو، محمد. خداداد حسینی، حمید؛ کرد نائیج، اسدالله. آذر، عادل (1391). بررسی عوامل موثر بر هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎‌کنندگان، فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 4(11)، 1-18.
 2. خاکی، غلامرضا (1378). روش پژوهش با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، تهران، مرکز پژوهشات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
 3. دانایی فرد، حسن، الوانی ، سید مهدی، آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران، انتشارات صفار اشراقی.
 4. صحت، سعید؛ رستمی، حمیده؛ کشکولی، محبوبه (1391). تاثیر آمیخته‌های بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین، فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،4(12)، 71-90.
 5. عزیزی شهریار؛ جمالی، شهرام؛ صناعی، ایمان (1391). ارائه الگوی عوامل موثربر عملکرد کارکنان در مورد برنددر صنعت بانکداری (مطالعه موردی:بانک کشاورزی). فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 4(12)، 104-89.
 6. Ali, L., & Chatley, P. (2013). Customer perception of Bancassurance: A Survey.European Journal of Business and Management, 5(22), 34-46.
 7. Bergendahl, G. (1995). The profitability of bancassurance for European banks.International Journal of Bank Marketing, 13(1), 17-28.
 8. Chang, P. R., Peng, J. L., & Fan, C. K. (2011). A Comparison of Bancassurance and Traditional Insurer Sales Channels. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 36(1), 76-93.
 9. Chen, Z., Li, D., Liao, L., Moshirian, F., & Szablocs, C. (2009). Expansion and consolidation of bancassurance in the 21st century. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(4), 633-644.conglomerates: evidence from the Citigroup merger”, The Financial Review, 35.
 10. Crandall, R. E., & Crandall, W. (2008). New methods of competing in the global marketplace: Critical success factors from service and manufacturing. CRC Press.
 11. Fan C, Lee L, Tang Y, Lee Y. (2011). Factors of cross-buying intention –
 12. Fan C, Cheng. (2011). An Examination of Key Factors influencing Bancassurance Success; Taiwan and Chaina Main land Evidence. The service industry Journal, 31(11), 1887-1902.
 13. Green, P. L. (2002). Non-stop growth in one-stop banking. Global
 14. Hamwela, A. (2014). A model framework for Bancassurance regulation in Zambia.
 15. Harrison, T. S. (1994). Mapping customer segments for personal fi nancial services. International Journal of Bank Marketing, 1(8), 17.
 16. Harrison, M.P. ) 2002( Factors preventing bancassurers from gaining competitive advantage in the life insurance market. MBA research report. University of
 17. Hoosen N (2006). Critical success factors in the sales and distribution of bancassurance in South Africa, degree of Master of Business Administration, Johannesburg business School
 18. Nigh, & Saunders (2003). Bancassurance Around the World: How did bancassurance gain acceptance in such different markets as Latin America and Asia? Common objectives and requirements for success provide the answer.
 19. Klein R. A. (2001). Bancassurance in practice, Munich Re, Yiannis Violaris, EuroLife, Nicosia (Cyprus).
 20. Kumar, M. (2001). Marketing and Distribution Channels in Bancassurance.CEO Summit of banks and insurance companies of Asia Pacific countries.
 21. Kumari, T. H., & Dorthy, B.C. (2014). Performance Evaluation of Bancassurance--A Study on SBI Life Insurance Company.
 22. Popli, G., & Rao, D. (2009). An Empirical Study of Bancassuarance: Prospects & Challenges for Selling Insurance Products through Banks in India. Available at SSRN 1339471. pp. 17-36.
 23. Results on the international background. Revista tinerilor economişti, (10), 36-44.
 24. Sarvanakumar, S., Punitha, U., Gunasekaran, S., & Sankar, S. (2012). Flourishing Bancassurance Business: an indian Perspective. International Journal of Multidisciplinary Research, 2.
 25. Sigma, Bancassurance: Emerging trends, opportunities and challenge (2007).
 26. Wong, C., Barnshaw, M.& Bevere, L. (2007). Bancassurance: Emerging trends,opportunities and challenge. Swiss Re, 5, Sigma Reports.