بررسی نقش، شدت و نوع تعدیل گری صفات اخلاقی روی رابطه شخصیت و رابطه مشتری- برند به منظور خلق تعهدعاطفی در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     امروزه بانک ­ها باید برای حفظ و نگهداری و ایجاد یک رابطه بلند مدت با مشتریان خود همت بیشتری نمایند. زیرا شواهد نشان می ­دهند که مشتریان راضی نیز ممکن است کسب­ وکار را رها نموده و به کسب ­وکار رقیب بپیوندند. علت این امر می­ تواند عدم توجه کسب­ وکارها به خواسته­ های ارزش‌محور و برگرفته شده از ویژگی­ های شخصیتی آن­ها باشد. لذا، پژوهش دارای دو هدف می­باشد: یکی، بررسی رابطه شخصیت­ برند و رابطه مشتری-برند و خلق تعهدعاطفی در مشتریان؛ دومی، بررسی نقش، شدت و نوع متغیر تعدیل­ گری صفات اخلاقی روی رابطه بین شخصیت ومتغیر رابطه مشتری-برند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک­ ملت در محدوده شهر گرگان می­باشد. در نمونه‌گیری، موفق به جمع­ آوری 389 پرسشنامه شده و داده­ های آن­ ها مبنای کار قرارگرفتند. به منظور تحلیل داده­ های پرسشنامه و آزمون فرضیه­ ها، از آزمون­های توصیفی، آزمون تغییر ضریب تعیین (R2 ) با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و نیز معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می­ دهند که علاوه بر وجود رابطه بین متغیرهای شخصیت­ برند و رابطه مشتری-برند و تعهد عاطفی؛ صفات­ اخلاقی نقش تعدیل­ گر داشته و از شدت­ معناداری برخوردار می­ باشد؛ و نوع متغیر تعدیل­ گر، شبه تعدیل­ گر است.  Abstract     Today, the banks should make more effort to maintain and build a long term relationship with their customers. Because the evidence shows that satisfied customers may abandon the business and join a rival business. Its cause could be a lack of attention of the business to the value-oriented customers' demands and it is derived from personality characters and ethical attributes of customers. Hence, this study has two aims: First, it examines relationship between brand personality and customer-brand relationship and affective commitment; and then, it analysis role, intention and type of moderator of ethical attributes on relationship between them. The study population consisted of all the bank's customers are in the range of Gorgan city. They managed to collect 389 questionnaires and they were used. In order to analyze Questionnaire data and test hypotheses, were used descriptive tests, test for R2 change using hierarchical regression and structural equation modeling. The results show that the ethical attributes is moderator; and it has a significant intensity. The relationship between brand personality and customer-brand relationships, and customer-brand relationships and affective commitment are positive significant effect. The results show that moderator variable type is semi-moderator. Keywords: Affective Commitment; Customer-Brand Relationship; Brand Personality; Ethical Attributes 

کلیدواژه‌ها


 1. امیر شاهی، میر احمد؛ و سفیانیان، معصومه (1386). شناسایی موانع و محدودیت های اجرای بازاریابی رابطه مند در شرکت های بیمه دولتی در ایران. مجله مدیریت بازاریابی، شماره 2، 1-16.
 2. امینی، محمدتقی؛ و سهرابی، شهاب (1389). بررسی تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند. مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 4، 73-83.
 3. حمیدی زاده، محمدرضا؛ کریمی علویجه، محمدرضا؛ و رضایی، مرتضی (1391). بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 2، شماره 3، 35-50.
 4. دادگر، یداله. (1385). اخلاق بازرگانی (و کسب وکار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 38، 94-100.
 5. رضایی، مرتضی (1391). بررسی اثر صفات‌اخلاقی بر ابعاد شخصیت و خلق ارزش‌ویژه برند. (پایان نامه ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 6. رﻧﺠﺒﺮﯾﺎن، بهرام؛ و براری، مجتبی (1388). ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻣﻨﺪ، روﯾﮑﺮدی برای بهبود رضایت مشتریان. ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ، دوره 9، شماره2، 63-82.
 7. عزیزی، شهریار (1392). متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 3، شماره 2، 157-176.
 8. عزیزی، شهریار؛ جمالی کاپک، شهرام؛ و رضایی، مرتضی (1391). بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 2، شماره 4، 155-172.
 9. Aaker, J., Fournier, S., & Brasel, S.A. (2004). When Good Brands do Bad. Journal of Consumer Research, 31, 1-16.
 10. Aaker, J. L., Benet-Martinez, V., & Garolera, J. (2001). Consumption of Symbols as Carriers of Culture: A Study of Japanese and Spanish Brand Personality Constructs. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 492−508.
 11. Aaker, J.L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
 12. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuous, and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
 13. ArunKumar, S. (2014). An Empirical Study: Relationship between Employee Motivation, Satisfaction and Organizational Commitment. Int. J. Manag. Bus. Res., 4(2), 81-93.
 14. Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16, 74-94.
 15. Barnes, J. G., & Howlett, D. M. (1998). Predictors of Equity in Relationships between Financial Services Providers and Retail Customers. International Journal of Bank Marketing, 16(1), 15-23.
 16. Bartels, R. (1967). A Model for Ethics in Marketing. Journal of Marketing, 31, 20-26.
 17. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16, 297-334.
 18. Dennis, I. (2007). Halo effects in grading student projects. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1169–1176.
 19. Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18, 39-50.
 20. Fullerton, G. (2003). When does Commitment Lead to Loyalty?. Journal of Service Research, 5(4), 333-344
 21. Geuens, M., Weijters, B., & Wulf, K. D. (2009). A New Measure of Brand Personality. Intern. J. of Research in Marketing, 26, 97–107.
 22. Gruen, T., Summers, J., & Acito, F. (2000). Relationship Marketing Activities, Commitment, and Membership Behavior in Professional Associations. Journal of Marketing, 64(3), 34-49.
 23. Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P., & Gremler, D.D. (2002). Understanding Relationship Marketing outcomes. Journal of Service Research, 4(3), 230-247.
 24. Huang, M.H. (2008). The Influence of Selling Behaviors on Customer Relationships in Financial Services. International Journal of Service Industry Management, 19(4), 458–473.
 25. Jacoby, A., & Kyner, D. (1973). Brand Loyalty vs Repeat Purchasing Behavior. Journal of Marketing Research, 10, 1-9.
 26. Jean-Ruel, E. (2008). The Effect of Ethical Attributes on Brand Personality and Consumer-Brand Relationships (Master dissertation). Retrieved October 20, 2012 from http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/MR 45302.PDF
 27. Jones, M., & Reynolds, K. (2005). The Role of Retailer Interest on Shopping Behavior. Journal of Retailing, XXX (XXX), 1-13.
 28. Joyner, B. E., & Payne, D. (2002). Evolution and Implementation: A Study of Values, Business Ethics and Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 41(4), 297–311.
 29. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (1999). Principles of Marketing. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 30. Kotler, P., Setiawan, I., & Kartajaya, H. (2010). Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, Danesh Ofogh Publication, translated by: Ebrahimi, A., AAli, S., zende, A.B., & Ashrafi, E.A., Industrial Management Organization in Tabriz city of Iran (2011), pp. 22-24.
 31. Lee, H., & Kang, M. S. (2010). The Impact of Brand Transgressions on Relationship Strength: Moderating Roles Of Brand Personality And Consumer Loss Type. Proceedings of the Academy of Marketing Studies, 15(1), 29-35.
 32. Leonidas, C. L., Kvasova, O., Leonidou, C. N., & Chari, S. (2012). Business Unethicality as an Impediment to Consumer Trust: The Moderating Role of Demographic and Cultural Characteristics. Journal of Business Ethics. Retrieved October 20, 2012 from http://link.Springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs105 51-012-1267-9.
 33. Leonidou, L.C., Leonidou, C.N., & Kvasova, O. (2012). Cultural Drivers and Trust Outcomes of Consumer Perceptions of Organizational Unethical Marketing Practices. European Journal of Marketing, 46(x), xx-xx.
 34. Nobre, H. M., Becker, k., & Brito, C. (2010). Brand Relationships: A Personality-Based Approach. J. Service Science & Management, 3, 206-217.
 35. Porter, L., Steers, R., Mowday, R., & Boulian, P. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology, 59, 603-609.
 36. Reichheld, F., & Sasser, W. E. (1990). Zero Defections: Quality Comes to Services. Harvard Business Review, 68, 301-307.
 37. Slack, F.J., Orife, J.N., & Anderson, F.P. (2010). Effects of Commitment to Corporate Vision on Employee Satisfaction with their Organization: An Empirical Study in the United States. International Journal of Management, 27(3), 421-579.
 38. Sung, Y., & Campbell, W. K. (2009). Brand Commitment in Consumer– Brand Relationships: An Investment Model Approach. Journal of Brand Management, 17, 97–113.
 39. Yoon, C. (2010). The Significance of Relationship Equity and Its Impact on Affective Commitment and Behavior Loyalty in the Professional Spectator Sport Setting (Doctoral dissertation). Available from Proquest database.