دوره و شماره: دوره 13، شماره 20، آذر 1393 
تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان

صفحه 31-48

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج


الگوی یکپارچه پذیرش تغییرات با روش ترکیبی-اکتشافی

صفحه 67-86

هانیه آرزمجو؛ حسین رحمان سرشت؛ وحید ناصحی فر


پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

صفحه 107-122

علی ملاحسینی؛ پرویز احمدی؛ آمنه راهنما؛ علیرضا ابراهیمی