پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه شهید باهنرکرمان

4 دانشگاه ولی عصر(عج)

چکیده

     در پژوهش حاضر سعی شده است بر اساس نظریه رفتار برنامه­ ریزی‌شده، و سازه­ های خودکارآمدی رایانه ­ای و حمایت فناوری، با هدف توسعه الگوی مورد نظر، به مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان یکی از بانک­ های تجاری در شهر کرمان، پرداخته شود. طبق نظریه رفتار برنامه­ ریزی شده، رفتار استفاده از یک فناوری اطلاعاتی به وسیله قصد استفاده از آن سیستم خاص تعیین می­ شود و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله نگرش فرد نسبت به فناوری، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک‌شده تعیین می­شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جهت آزمون فرضیه­ های پژوهش و به‌دست آوردن نتایج از آزمون همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که هر سه سازه؛ نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک‌شده با قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی رابطه معناداری دارند. همچنین رابطه­ سازه‌های خودکارآمدی رایانه ­ای و حمایت فناوری با کنترل رفتاری درک‌شده معنادار می­باشد. Abstract     This Research is based on the theory of planned behavior plus computer self-efficacy and technology support, aiming to develop an intended model for studying the factors affecting the adoption of internet banking by customers of one the commercial banks in Kerman City. According to planned behavior, related behavior use of information technology is determined by intent of using special system which itself is determined by individual's attitude, subjective norm and perceived behavioral control. The results of the study shows that all three constructs: attitude, subjective norm and perceived behavioral control have significant relationship with the intent of using internet banking customers. Also the relationship of computer self-efficacy and technology support with perceived behavioral control is significant. Keywords: Internet Banking; Acceptance; Theory of Planned Behavior (TPB). 

کلیدواژه‌ها


 1. آذر، عادل؛ و مؤمنی، منصور (1383). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
 2. حسن‌زاده، علی؛ و پورفرد، فروغ (1382). بانکداری الکترونیک. تازه‌های اقتصاد، شماره 100.
 3. حسن‌زاده، علیرضا؛ و الهی، شعبان (1387). بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در تسهیل صادرات. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 47، 235-265.
 4. سید جوادین، سید‌رضا؛ و یزدانی، شمسی (1384). بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی. دانش مدیریت، شماره 70، 45-61.
 5. صنایعی، علی (1380). بازاریابی و تجارت الکترونیکی (چاپ دوم). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 6. لاجوردی، سید جلیل؛ و حاجی عسگری نوش آبادی، سمانه (1390). مدل پذیرش بانکداری اینترنتی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 7، 95-109.
 7. هومن، حیدرعلی (1391). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 8. یعقوبی، نورمحمد؛ یزدانی، بدرالدین اورعی؛ و شاکری، رویا (1390). شناسایی و تحلیل عوامل تاثیر‌گذار بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 5، 41-55.
 9. Ajzen, L. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 10. Akinci, S., Aksoy, S., & Atilgan, E. (2004). Adoption of Internet banking among sophisticated consumer segments in an advanced developing country. The International Journal of Bank Marketing, 22(3), 212-232.
 11. Cheng, T., Lama, D., & Yeung, A. (2006). Adoption of internet banking: An empirical study in Hong Kong. Decision Support Systems, 42(3), 1558-1572.
 12. Compeau, D., Higgins, C., & Huff, S. (1999). Social Cognitive Technology and Individual Reactions to omputing Technology: A Longitudinal Study. MIS Quarterly, 23(2), 145-158.
 13. Conner, M., & Armitage, C.J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology, 28(15), 1429-1464.
 14. Dandapani, K. (2008). Internet banking services and credit union performance. Managerial Financ, 34(6), 437-446.
 15. Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of tow theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
 16. Doll, W., Hendrickson, A., & Xiandong, D. (1998). Using Davis Perceived Usefulness and Ease-of-Use Instruments for Decision Making: A Confirmatory and Multi-Group Invariance Analysis. Decision Sciences, 29(4), 75-92.
 17. Edwin Cheng, T.C., Lam, D.Y.C., & Yeung, A.C.L. (2006). Adoption of internet banking: an empirical study in Hong Kong. Decision Support Systems, 42(3).
 18. Ernst & Young. (1999). E-Commerce: Customer Relationship Management. Special Report Technology in Financial Services, WWW.e&y.com/Reports.
 19. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitudes, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.
 20. Fishbein, M. & Ajzen, I. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. First Edition, Prentice-Hall Inc, New Jersy.
 21. Goh, H. P. (1995). The diffusion of internet in Singapor, academic exercise, faculty of business administration. : National University of Singapore.
 22. Han, Sh. (2003). Individual Adoption of information systems in organizations: A literature review of the intention-based theories. Abo Akademi University, institute of advanced management systems research (IAMSR) ,Turku, Finland.
 23. Jaruwachirathanakul, B., & Fink, D. (2005). Internet banking adoption strategies for development country: the case of Thailand. Internet Research, 15(3), 295-311.
 24. Joseph, M., & Stone, g. (2003). An Empirical Evaluation of US Bank Customer Perceptions: the Impact of New Technology on Service Delivery in the Banking Sector. International Journal of Retail and Distribution Management, 31(4),190-202.
 25. Karjaluoto, H., Koivumaki, T., & Salo, J. (2003). Individual differences in private banking:empirical evidence from Finland. Proceedings of 36th Hawaii International Conference System Sciences, 131-140.
 26. Ko, K. H. (1990). Promotion of IT applications in Singapore: Policy issues and strategic thrusts. In C. Y. Kuo, C. M. Loh, & K. S. Raman (Eds.), Information technology and Singapore society: Trends, policies and applications, Singapore: Singapore University Press.
 27. Laukkanen, P., Sinkkonen, S., & Laukkanen, T. (2008). Consumer resistance to Internet banking: postponers, opponents and rejectors. International Journal of Bank Marketing, 26(6), 440-455.
 28. Leong, Y. L. (1997). ECH programme hits its Stride. Computer World, 3(13).
 29. Limayem, M., Khalifa, M., & Frini, A. (2000). What makes consumers buy from internet? A longitudinal study of online shopping. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-part A: Systems and Humans, 30(4), 421-432.
 30. Lu. J., Yu, C.S., Liu, C.E., & Yao, J. (2003). Technology Acceptance Model for Wireless Internet. Electronic Networking Application and Policy, 13(3).
 31. Madden, T. J., Ellen, P. S. Ajzen, I. (1992). A Comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. Personality and Social Psychology Bulletin, 18(3).
 32. Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. Information Systems Research, 2(3), 173-191.
 33. Miller, K. (2005). Communications theories: Perspectives, processes, and contexts. New York: McGraw-Hill.
 34. Moon J. W., & Kim, Y. G. (2001). Extending the TAM for a world Wide Web context. Information & Management, 38(4). 217-230.
 35. Naimi, S. ( 2007). factors influencing the adoption of internet banking. Master thesis of Lulea university.
 36. Ravi, V., Carr, M., & Sagar, N. V.(2007). Profilng of internet banking users in India using intelligent techniques. Journal of Services Research, 6(2), 61-73.
 37. Sathye, M. (1999). Adoption of Internet banking by Australian consumers: an empirical investigation. International Journal of Bank Marketing, 17(7), 324-334.
 38. Shih, Y. Y., & Fang, K. (2004). The use of decomposed theory of planned behaviour to study internet banking in Taiwan. Internet Research, 14(3), 213-223.
 39. Taylor, S., & Todd, P.A. (1995). Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Model. Information Systems Research, 6(2), 144-176.
 40. Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Deshaies, P., Cuerrier, J. P., & Mongeau, C. (1992). Ajzen and fishbein’s Theoey of reasoned action as applied to moral behavior: A confirmatory analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 62(1), 98-109.
 41. Wan, W.W.N., Luk, C. L., & Chow, C.W.C. (2005). Customers adoption of banking channels in Hong Kong, International Journal of Bank Marketing, 23(3), 255-272.
 42. Wu, I. L., & Chen, J. L. (2005). An extension of trust and TAM model with TPB in the initial adoption of on-line tax: An empirical study. International Journal of Human Computer Studies, 62, 748-808.