تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

     می ­توان سرمایه اجتماعی مدیر را به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم کرد که هر دو می ­تواند نقش مهمی در ارتقا اجرایی سازمان داشته باشند. مقاله حاضر با هدف تحلیل میزان تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی شرکت با توجه به متغیرهای تعدیل­گر می­باشد. پرسشنامه پژوهش از ترکیب مقالات مختلف و با بررسی روایی و پایایی و اثبات مناسب­ بودن آن تدوین گردید. نتایج حاصل از 352 پرسشنامه که در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان توزیع گردید، به تاثیر 25/0 روابط بیرونی مدیران بر مزیت رقابتی اشاره دارد. شرکت­های بزرگ یا با عمر بالا پیش­بین‌پذیری بالاتری در مولفه­ های پژوهش دارا می­باشند. شرکت­ها با افزایش اندازه و عمر خود بیشتر تحت تاثیر روابط مدیران خود قرار می­گیرند. شدت تعدیل­ گری محیط نهادی و بازار بسیار بالا بوده و محیط بازار تعدیل­گر قوی­ تری نسبت به محیط نهادی محسوب می­گردد. با این­ حال عدم اطمینان در تقاضا دارای میزان تعدیل­ گری معنادار نمی­ باشد. شرکت ­های خدمات و مشتری محور در بسیاری از مولفه های مورد بررسی، متفاوت تر از شرکت‌های تولید کالا و شرکت محور هستند. در مجموع پیشنهاد می­گردد، شرکت­ها به محیط بازار و متغیرهای کنترل و خروجی ­های آن در فضای روابط مدیریتی بیشتر توجه کنند. Abstract     The social capital of management can be divided into two parts, internal and external, and both of them could have an important role in improving executive function of company. This paper aims to analyze the impact of the external ties of top managers on company's competitive advantages, with considering the moderator variables. The survey’s questionnaire was developed with combining various articles and its validity and reliability was proved. The results of 352 questionnaires were distributed at the 13th international exhibition of construction industry showed the impact of external ties managers on the competitive advantage is 0/25. Also larger or older companies have greater predictability in the research components in contrast with other control variables and they are more influenced by their ties managers. The moderator intensity of the institutional environment and the market is very high and the market environment is stronger than the institutional environment. However, a degree of uncertainly in demand is not a significant moderator. B2C and service companies are many different with B2B and product companies in the case of control variables. In sum, it is offered to pay more attention to market environment and outcomes' control variables in the management ties situation. Keywords: External Management Ties; Competitive Advantage; Institutional Environment; Market Environment.

کلیدواژه‌ها


 1. آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی (1391). مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت، کاربرد نرم افزار Smart PLS. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 2. الوانی، مهدی؛ ناطق، تهمینه و فراحی، محمد مهدی (1386). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 5، 35-70.
 3. اداره آمار اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1391). سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر‌حسب ساختمان‌های شروع شده، نیمه‌تمام و تکمیل‌شده در نقاط شهری، برگرفته از http://salnameh.sci.org.ir
 4. ایرنا (1392). صنعت ساختمان نقشی موثر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد، برگرفته از http://www.irna.ir/fa/News/81058539
 5. زالی، محمدرضا؛ شات، توماس؛ کردنائیج، اسداله و نجفیان، مینا (1391). تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب‌وکار: اثر تعدیل‌‌کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک). پژوهش های مدیریت در ایران، شماره 16، 91-111.
 6. Acquaah, M. (2007). Managerial social capital, strategic orientation, and organizational performance in an emerging economy. Strategic Management Journal, 28(12), 1235- 1255.
 7. Adams, R. B., B. E., Hermalin, M. S., & Weisbach,(2009). The Role of Boards of Directors in Corporate Governance: A Conceptual Framework and Survey, Journal of Economic Perspectives. 48(1), 58-107.
 8. Adler, P. S., & Kwon, S.-W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27(1), 17-40.
 9. Armstrong, S. J., & Overton, T. S. (1977). Estimating nonresponsive bias in mail surveys. Journal of Marketing Research, 14(3), 396–402.
 10. Atuahene, G. K., & Murray, J. (2007). Exploratory and Exploitative Learning in New Product Development: A Social Capital Perspective on New Technology Ventures in China. Journal of International Marketing, 15(2), 1-29.
 11. Chai, K.H., Yap C.M. & Wang, X. (2011). Network closure’s impact on firms’ competitive advantage: The mediating roles of knowledge processes, Journal of Engineering and Technology Management, 28, 2–22.
 12. Chang, H.H., & Chen, S. W.(2008). The impact of customer interface quality, satisfaction and switching costs on e-loyalty: Internet experience as a moderator, Computers in Human Behavior, 24, 2927–2944.
 13. Dyer, J. & Singh, H. (1998). The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academic Management Review, 23(4), 660–79.
 14. Francis, J., Mukherji, A., & Mukherji, J. (2009). Examining relational and resource influences on the performance of border region SMEs. International Business Review, 18, 331–343.
 15. Freeman, S. Young, L. Louise, C. Business-to-Business Relationships in Chinese Contexts: Conceptualising the Interconnections and Outcomes of Key Guanxi Constructs, working paper, Monash University.
 16. Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: the problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481–510.
 17. Gu, F. F., Hung, K& Tse, D. K. (2008). When Does Guanxi Matter? Issues of Capitalization and Its Dark Sides. Journal of Marketing, 72(4), 12-28.
 18. Heide, J. B & Wathne, K. H. (2006). Friends, Businesspeople, and Relationship Roles: A Conceptual Framework and a Research Agenda, Journal of Marketing, 70, 90–103.
 19. Hillman, A J., Zardkoohi A, & Bierman, L. (1999). Corporate Political Strategies and Firm Performance: Indicationsof Firm-Specific Benefits from Personal Service in the U.S. Government, Strategic Management Journal, 20 (1), 67–81.
 20. Huang, C, H., ChiLai, M. & WeiLo Do, K. (2012). founders’ownres our cesmatter, The influence of business networks on start-up innovation and performance. Technovation. 32, 316–327.
 21. Jaworski, B J. & Kohli A K. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences, Journal of Marketing, 57, 53–70.
 22. Kemper, J., Engelen, A., & Brettel, M. (2011). How Top Management’s Social Capital Fosters the Development of Specialized Marketing Capabilities: A Cross-Cultural Comparison. Journal of International Marketing. Article Postprint, 19, 1-52.
 23. Lee, C., Lee, K., & Pennings, J. (2001). Internal Capabilities, External Networks, and Performance: A Study on Technology-Based Ventures. Strategic Management Journal, 22(6/7), 599-615.
 24. Leenders, R.T.A & Gabbay, S.M. (1999). An agenda for the future, In Corporate Social Capital and Liability, Kluwer: New York; 483–494.
 25. Li, J. J., Poppo, L. & Zhou, K. Z. (2008). Do managerial ties in China always produce value? Competition, uncertainty, and domestic vs. foreign firms. Strategic Management Journal, 29(4), 383-400.
 26. Manolova, T. S., Manev, I.M., Gyoshev, B. S.(2010). In good company: The role of personal and inter-firm networks for new-venture internationalization in a transition economy, Journal of World Business, 45, 257–265.
 27. Mesquita, L. F., Anand, J. & Brush, T. H. (2008). Comparing the resource-based and relational views: Knowledge transfer and spillover in vertical alliances. Strategic Management Journal, 29(9), 913–941.
 28. Meyer, K F., Saul Kumar Bhaumik E, S& Peng, M W. (2009). Institutions, Resources, and Entry Strategies in Emerging Economies, Strategic Management Journal, 30 (1), 61–80.
 29. Nahapiet,J.& Ghoshal ,S.(1998). Social capital ,intellectual capital and the organizational advantage, Academy of Management Review ,23(2), 242-266.
 30. North, C. D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 31. Peng, M W. (2003). Institutional Transitions and Strategic Choices, Academy of Management Review, 28 (2), 275–96.
 32. Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revivial of American Community. New York: Simon and Schuster.
 33. Sheng, S., Zheng Zhou, K., & Li, J. J. (2011). The Effects of Business and Political Ties on Firm Performance: Evidence from China, Journal of Marketing, 75, 1–15.
 34. Sullivan B.N. Tang, Y. (2012). Small-world networks, absorptive capacity and firm performance: evidence from the US venture capital industry, International. Journal of Strategic Change Management, 4(2), 149 – 175.
 35. Tsai, W. & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks. Academy of Management Journal, 41, 464-476.