مطالعۀ آینده‌نگارانۀ پیشایندهای راهبرد کارآفرینی سازمانی؛ مورد مطالعه: شهرداری تهران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سازمان­ها برای ارتقای میزان خدمات­ رسانی به مشتریان و حفظ جایگاه خود می­ بایست به تدوین و اجرای برنامه­ های راهبردی و آینده­ نگرانه بپردازند. محور نظری پژوهشِ حاضر، بر راهبرد کارآفرینی سازمانی استوار است که در آن نقش توجهات آینده­ نگارانه­ پیشایندهای رخداد راهبرد کارآفرینی سازمانی مورد مداقّه ­قرار گرفته است؛ از این­ رو روش­ شناسی پژوهش بر اساس روش نظریه­ برخاسته از داده­ ها و تحلیل گزاره­ ها بر پایۀ داده­ های مستخرج از مشاهدات و مصاحبه با ۲۵ نفر از مطلعان کلیدی در سازمان شهرداری تهران صورت گرفته است. با عنایت به نو بودن موضوع و وجود نارسایی­ های نظری در فصل مشترک سازه­ های پژوهش، هدف اصلی مقاله پیشِ­رو، کنکاش در مفاهیم مشترک و تحلیل آینده ­نگارانه پیشایندهای راهبرد کارآفرینی سازمانی است که نوآوری پژوهش­ی حاضر نیز محسوب می­شود. مفهوم پردازی آینده‌نگارانه راهبردکارآفرینی سازمانی برپایۀ داده­ های واقعی پژوهش نشان می‌دهد پیشایندهای رخداد راهبرد کارآفرینی سازمانی شامل ۴۴ گزاره مفهومی اولیه در مرحله کدگذاری باز و ۱۴ گزاره مقوله­ای در مرحله کدگذاری محوری، در سه دسته موجبات علّی، شرایط محیطی و عوامل زمینه ­ای تشخیص داده شدند. در انتها بر اساس هریک از مقولات منبعث از پژوهش، نتایج مورد تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات کاربردی متناسب با قلمرو مکانی بر مبنای مقولات احصایی ارائه شده است.  Abstract      Organizations to improve customer service levels and maintain its position must be able to develop and implement forsighting and strategic plans. This research focuses on forsighting antecedents of corporate entrepreneurship strategy.The organization of Tehran municipality has been investigatedas a case study. The research based on grounded theory methodology andsystematic interviews with 25 key informants. The main purpose of the article is forsighting analyzing of Corporate Entrepreneurship Strategy antecedents. This forsighting conceptualizing of Corporate Entrepreneurship Strategy based on actual data shows the antecedents of this strategy in Tehran municipality consists of 44 categories in open coding and 14 categories in axial coding that categorize in 3 division: Causal Factors, environmental situations and contextual factors.Finally, based on each of the issues flowing from the research, the results were analyzed and practical recommendations commensurate with the spatial domain are presented. Keywords: Corporate Entrepreneurship Strategy, Forsighting, Antecedent, Municipality of Tehran

کلیدواژه‌ها


 1. بازرگان، عباس (1387). مقدمه ای بر روش‌های پژوهش کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
 2. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ عادل‌آذر. (1383). روش شناسی پژهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفا.
 3. ثقفی، فاطمه؛ عباسی شاهکوه، کلثوم و کاری دولت‌آبادی، اکبر (1389). چارچوب فرآیندی راهبردی نوآوری در سازمان‌ها با دیدگاه آینده‎نگاری. نشریه رشد فناوری،فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد. شماره ۲۲، صص ۱۹-۳۰.
 4. Antoncic, B. &Hisrich, R.D. (2001). Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation. Journal of Business Venturing, 16, 495-527.
 5. Antoncic B. &Prodan I. (2008). Alliances, corporate technological entrepreneurship and firm performance: Testing a model on manufacturing firms. Technovation, 28, 257-265.
 6. Bell, W, (2003), Foundation of Futures Studies: History, Purposes, and Knowledge, Transaction Publishers.
 7. Chadwick, P. (1996), Strategic Management of Educational Development, Quality Assurance in Education, 4(1), 5-21.
 8. Cooper, A.C., Markman, G.D., & Niss, G. (2000). The evolution of the field of entrepreneurship. In G.D. Meyer & K.A. Heppard (Eds.), Entrepreneurship as strategy (pp. 115–133). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 9. Cornish, E. (2004), Futuring: The Exploration of the Future, World Future Society, P. 8.
 10. Eisenhardt, K.M., Brown, S.L., & Neck, H.M. (2000). Competing on the entrepreneurial edge. In G.D. Meyer& K.A. Heppard (Eds.), Entrepreneurship as strategy (pp. 49–62). Thousand aks, CA: Sage Publications.
 11. Fonseca R, (2005). Unido Technology Foresightprogram, Technology Foresight TrainingProgram Seminar on TechnologyForesight Practices & Methods, Tehran.
 12. Georghiou L., (2003). Evaluating Foresight and Lessons for Its Future Impact, PREST, University of Manchester1, UK, http://www.nistep.go.jp/IC/ic030227/pdf/p 6-1.pdf
 13. Hagen, R. (2002), Globalisation, University Transformation and Economic Regeneration, International Journal of Public Sector Management, 15(3), 204-218.
 14. Hornsby, J. S., Nafziger, D. W., Kuratko, D., Montagno, R. V., (1993). An Interactive Model of Corporate Entrepreneurship Process, Entrepreneurship Theory and Action, 17(2), 29-37.
 15. Hornsby, J. S., Kuratko, D., Zahra, S.A., (2002). Middle Manager's Perception of the Internal Environment for Corporate Enterpreneurship: Assessing a Measuement Scale. Journal of Business Venturing, 17, 253-273.
 16. Ireland, R.D., Covin, J.G. &Kuratko, D.F. (2009). Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy. Enterpreneurship Theory and Practice, 33(1), 19-46.
 17. Ireland, R.D., Hitt, M.A., & Sirmon, D.G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of Management, 29(6), 963–989.
 18. Ireland, R.D. & Webb, J.W. (2007). Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation. Business Horizons, 50(1), 49–59.
 19. Jennings, D. F., Young, D. M., (1990). An Empirical Comparison between objective and subjective measure of the product innovation domain of corporate Entrepreneurship: Action and Theory, pp. 53-66.
 20. Knight, G. A., (1997).Cross-Cultural Reliability and Validity of a Scale to Measure Firm Entrepreneurial Orientation. Journal of Business Venturing, 12(3), 213-225.
 21. Kuratko, D.F., Hornsby, J.S., Naffziger, D.W., & Montagno, R.V. (1993). Implement entrepreneurial thinking in established organizations. SAM Advanced Management Journal, 58(1), 28–39.
 22. Kuratko, D.F., Ireland, R.D., & Hornsby, J.S. (2001). The power of entrepreneurial actions: Insights from Acordia Inc. Academy of Management Executive, 16(4), 1–12.
 23. Martin, B.R., (1995). "Foresight in Science and Technology”, Technology Analysis & Strategic Management, 7(2), 139-168.
 24. Meyer, G.D. & Heppard, K.A. (2000).Entrepreneurship as strategy. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. P. 10.
 25. Morris, M.H. & Kuratko, D.F. (2002).Corporate entrepreneurship. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers. P. 134
 26. Pinchot, G. (1985), Intrapreneuring: why you don't have to leave the corporation to become an entrepreneur, New York: Harper and Row.
 27. Prodan, I. (2007).A model of technological entrepreneurship.In: Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, edited by Francois Therin, Edward Elgar.
 28. Reger,G., (2001). Technology Foresight in Companies: From an Indicator to a Network and Process Perspective. Technology Analysis & StrategicManagement, 13(4), 16-22.
 29. Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The promise of Entrepreneurship as a field of research. Research Policy, 25(1), 217-236.
 30. Strauss, A. and J. Corbin (1998). Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage.
 31. UNIDO, (1995). UNIDO Technology Foresight Manual: Organization and Methods. Volume1, Vienna, Available at: http://www.unido.org/filestorage/ download/,file_id=45322
 32. Vesper, K. H., (1984).Frontiers of Entrepreneurial Research. Wellesly: Babson College.
 33. VonderGracht, H.A.; Vennemann, Ch. R. and Darkow, I.L., (2009). Corporate foresight and innovation management: A portfolioapproach in evaluating organizational development. Futures, www.elsevier.com/locate/futures.
 34. Voros, J.,(2003). A generic foresight process framework. Foresight, 5(3), 10-21.