بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتریان و شهرت شرکت-مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

     هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتری و شهرت شرکت در صنعت خودرو می­باشد. در این پژوهش، پژوهشگر در پی آن است که با بررسی تمامی جوانب مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان بخشی از اقدامات بازاریابی اجتماعی با توجه به شرایط و بحران اقتصادی کنونی مهم­ترین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی را که اهمیت و ضرورت بیشتری از سایر ابعاد دارند را تعیین نماید. به همین دلیل در این پژوهش شرکت ایران خوردو مطابق با آمار ارائه شده در سال 1391 توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران، جزو 100 شرکت برتر از نظر میزان فروش و درآمد اعلام شد، به عنوان یکی از شرکت­های سودآور در صنعت خودرو مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین با استفاده از روش توصیفی-موردی و با توزیع تعداد 245 پرسشنامه با استفاده از سرشماری میان تمامی مدیران واحدهای عضو در کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از تکنیک­های تحلیل عاملی اکتشافی، تائیدی و مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفت. براساس نتایج بدست آمده مسئولیت داوطلبانه-اجتماعی شرکتی با لحاظ کردن ابعاد جامعه-بازار و  مسئولیت اخلاقی-اجتماعی شرکتی با لحاظ کردن بعد محیط کار به مراتب تاثیر به­سزایی نسبت به سایر اقدامات مسئولانه اجتماعی بر رضایت مشتری و شهرت شرکت خواهند داشت. Kambiz Heidarzadeh Hanzaee*, Mona Sadeghian**[1] Abstract     The aim of this study is to evaluate the impact of different dimensions of corporate social responsibility on customer satisfaction and the company's reputation in this area that presented by incorporating models. In this research, the researcher is seeking to survey all aspects of corporate social responsibility as a part of social marketing in the current economic crisis. Therefore, in this study we used descriptive statistics and distributing of the questionnaire survey of 245 executives across all units were distributed to members of the Corporate Social Responsibility Committee. Data analysis techniques using exploratory factor analysis, structural equation modeling was performed to confirm. Based on results, corporate social-volunteer responsibility with regarding to the aspects of society-market, and corporate social -moral responsibility with regarding to workplace far more effective than other measures of social responsibility on customer satisfaction and company reputation. Keywords: Corporate Social Responsibility; Customer Satisfaction; Corporate Reputation* Associate Professor, Science and research Branch, Islamic Azad University.** M.A. Student, Islamic Azad University, Qazvin, (Corresponding Author).E-mail: Sadeghian.mona@yahoo.com

کلیدواژه‌ها


 1. حمیدی‌‌زاده، محمدرضا؛ جزنی، نسرین؛ حاجی کریمی، عباسعلی؛ و ابراهیمی، ابوالقاسم (1391). طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران. نشریه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 9، 99- 116.
 2. رویایی، رمضانعلی؛ و مهردوست، حسین (1388). بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقاء مسئولیت اجتماعی- بررسی موردی مدیران تک پست سازمان صدا و سیما. پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، 43-52.
 3. کاتلر، فیلیپ (1379). کاتلر در مدیریت بازار (ترجمه عبدالرضا‌ رضایی‌نژاد). ع. تهران: انتشارات فرا، 209- 211.
 4. همایش شرکت‌های برتر ایران. (1391). خلاصه نتایج پانزدهمین سال رتبه‌بندی IMI-100. سازمان مدیریت صنعتی. سال پانزدهم، 8-10.
 5. Ararat, M. (2008). A Development Perspective for "Corporate Social Responsibility. Corporate Governance, 8(3), 271-285.
 6. Barney, J. B., & Griffin, R.W. (1992). The Management of Organizations: Strategy, Structure, and Behavior. Boston: Houghton Mifflin.
 7. Carroll, A.B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.
 8. Certo, S. C. (1993). Modern Management; Quality, Ethics, and the Global Environment. Allyn and Bacon, U.S.A.
 9. Galbreath, J. (2010). How does Corporate Social Responsibility Benefit Firms? Evidence from Australia. European Business Review, 22(4), 411-431.
 10. Gyves, Sh., & O'Higgins, E. (2008). Corporate Social Responsibility: An Avenue for Sustainable Benefit for Society and the Firm?. Society and Business Review, 3(3), 207-223.
 11. Homburg, C., Koschate, N. & Hoyer, W.D. (2005). Do Satisfied Customers Really Pay More? A Study of the Relationship between Customer Satisfaction and Willingness to Pay. Journal of Marketing, 69.
 12. Lamandi, I. (2007). Corporate Social Responsibility and Social Responsiveness in a Global Business Environment- A Comparative Theoretical Approach. Romanian Economic Journal, 23.
 13. Lewis, S. (2003). Reputation and corporate responsibility. Journal of Communication Management, 7(4), 356 – 366.
 14. Lindgreen, A., Swaen, V. & Johnston, W. (2009). Corporate Social Responsibility: An Empirical Investigation of U.S. Organizations. Journal of Business Ethics, 85, 303–323.
 15. Mahon, J. F. (2002). Corporate Reputation: A Research Agenda Using Strategy and Stakeholder Literature. Business and Society, 41(4), 415-445.
 16. Mattila, M. (2009). Corporate Social Responsibility and Image in Organizations: For the Insiders or the Outsiders? Social Responsibility Journal, 5(4), 540-549.
 17. McWilliams, A., Siegel, D.S. & Wright, P.M. (2006). Corporate Social Responsibility: Strategic Implications. Journal of Management Studies, 43, 1-18.
 18. Mehalu, K. (2011). Social Responsibility and Managerial Ethics- A Focus on MNCs. The 2nd Peter Drucker’s Challenge, Vienna.
 19. Milton, J., Soares, L., Pasa, C., & Farache, F. (2010). Strategic Corporate Social Responsibility Management for Competitive Advantage. Brazilian Administration Review, 294-309.
 20. Potluri, R., & Temesgen, Z. (2008). Corporate Social Responsibility: An Attitude of Ethiopian Corporates. Social Responsibility Journal, 4(4), 456 – 463.
 21. Samy, M., Odemilin, G., & Bampton, R. (2010). Corporate Social Responsibility: a Strategy for Sustainable Business Success. An Analysis of 20 Selected British Companies. Corporate Governance, 10(2), 203-217.
 22. Shum, P.K., & Yam, Sh.L. (2010). Ethics and Law: Guiding the Invisible Hand to Correct Corporate Social Responsibility Externalities. Journal of Business Ethics, 98, 549-571.
 23. Solomon, M. R., & Elenara, W. (1997). Marketing (Real People, Real Choice). Prentice-Hall International Inc., 83-84.