تأثیر بازار‌گرایی، منابع مبتنی بر دانش و دارایی‌های شهرت بر عملکرد بانک‌ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

     امروزه خدمات مالی بانک‌ها تأثیر بسیار مهمی بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی دارد. بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد در صنعت بانکداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا در این پژوهش به پیوند مفاهیم مربوط در دو حوزه ادبیات راهبرد بازاریابی و مدیریت راهبردی به‌منظور دست‌یابی به عملکرد بالاتر (اولاواریتا و فریدمن، 2008) در صنعت بانکداری پرداخته ‌شده است و در واقع اهمیت فرهنگ بازارگرایی و منابع نامحسوسی همچون منابع مبتنی بر دانش و دارایی‌های شهرت به‌عنوان کلیدهایی برای بقا و موفقیت بانک‌ها موردبررسی قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نوع مقطعی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده‌شده است. همچنین اطلاعات مربوط به عملکرد مالی بانک‌ها علاوه بر روش ذهنی به روش عینی نیز جمع‌آوری شده است که همبستگی بالایی بین آن دو مشاهده شد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و معاونان در بخش‌های ستادی و عملیاتی 9 بانک پذیرفته‌شده در سازمان بورس است. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی طبقه‌بندی‌شده است و داده‌های به‌دست آمده با روش الگوی‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته­اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بازارگرایی در صنعت بانکداری جهت‌گیری فرهنگی است که نه‌تنها به‌صورت مستقیم، بلکه به‌صورت غیرمستقیم و از طریق ارتباط مثبت با منابع نامحسوسی همچون دارایی‌های شهرت و منابع مبتنی بر دانش موجب بهبود عملکرد می­شود. AbstractToday, financial services of banks have a significant impact on production and economic activities. Therefore, studying the factors affecting the performance of the banking industry is particularly important. This research investigates the relationship between marketing strategy and strategic management concepts in order to achieve higher performance (Olavarrieta & Friedmann, 2008) in the banking industry.In fact, the importance of market orientation, intangible resources such as knowledge related resources and reputational assets as the keys to survival and success of the bank's shares are discussed. This is a Cross-sectional research. In this study, a questionnaire has been used for collecting data; additionally, the information about the financial performance of banks has been gathered in objective measures and a high correlation was found between subjective and objective measures of financial performance. Statistical society of this survey is the staff and operational managers and vice presidents of 9 banks listed in the Stock Market. Sampling method was Assortment Random and the data obtained were analyzed by using Structural Equation Modeling. The results show that the market orientation of the banking industry is cultural orientation which not only improves performance directly, but also indirectly through positive relations with intangible resources such as reputational assets and knowledge related resources. Keywords: Market Orientation; Reputational Assets; Knowledge Related Resource; Performance

کلیدواژه‌ها


 1. تبرایی نظری، شبنم (1387). بررسی رابطه بین بازارگرایی با نوآوری و عملکرد سازمانی در بانک‌های منتخب، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 2. کلانتری، خلیل (1388). الگوی سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی - اقتصادی (با برنامه LISREL و SIMPLIS ). تهران: فرهنگ صبا.
 3. مغانی، محبوبه (1391). دلایل رونق کم سهام بانکی در بورس. دنیای اقتصاد، 5 دی. قابل‌دسترس در: http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=336664.
 4. Aaker David, A. )1991(. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: The Free Press.
 5. Atuahene-Gima, K. (1996). Market Orientation and Innovation. Journal of Business Research, 35, 93–103.
 6. Bain, J.S. (1956). Barriers to New Competition. Cambridge: Harvard University Press.
 7. Barney, J. B. (1997). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Reading, MA: Addison-Wesley.
 8. Bentler M. Peter. (1990). Comparative Fit Indexes in Structural Models. Psychol Bull, 107, 238–46.
 9. Bentler Peter M, Bonnett DG. (1980). Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures. Psychol Bull, 88,588–606.
 10. Cohen, W.M., & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35, 128–52.
 11. Cravens, K. S., & Guilding, C. (2000). Measuring Customer Focus: An Examination of the Relationship between Market Orientation and Brand Valuation. Journal of Strategic Marketing, 8, 27-45.
 12. Day, G.S., & Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. Journal of Marketing, 52, 1–20.
 13. Day, G.S. (1994a). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing, 58, 37–52.
 14. Day, G.S. (1994b). Continuous Learning about Markets. California Management Review, 9–31.
 15. Dawes, J. (1999). The Relationship Between Subjective and Objective Company Performance Measures in Market Orientation Research: Further Empirical Evidence. Marketing Bulletin, 10, 65-75.
 16. DeChernatony, L., & MacDonald, M. (1992). Creating Brands, Butherworth-Hein Emann, Oxford.
 17. Deshpande, R., Farley, J. U., & Webster, F. E., Jr. (1993). Corporate Culture Customer Orientation and Innovativeness in Japanese Firms: A quadrad analysis. Journal of Marketing, 57(1) , 23-37.
 18. Doyle, P. (2000). Value Based Marketing.Wiley, Chichester.
 19. Dess, G. G., & Robinson, R. B. (1984). Measuring Organizational Performance in the Absence of Objective Measures: The Case of the Privately-Held Firm and Conglomerate Business Unit. Strategic Management Journal, 5, 265-273.
 20. Dosi, G., & Malerba, F. (1996). Organizational Learning and Institutional Embeddeness. In G. Dosi and F. Malerba (eds) Organization and Strategy in the Evolution of the Enterprise. Houndmills, Hampshire: MacMillan Press Ltd.
 21. Drucker Peter F. (1954). The Practice of Management. New York: Harper and Row Publishers.
 22. Dickson Peter R. (1992). Toward a Theory of Competitive Rationality. J Mark, 56, 69–83.
 23. Fombrun Charles, Shanley Mark. (1980). What's in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy. Acad Manage J, 33, 233–58 [June].
 24. Joreskog K, Sorbom D. (1989). Lisrel 7: a Guide to the Program and Applications. Chicago, Illinois: SPSS.
 25. Greenley, G. E. (1995). Market Orientation and Company Performance, 1-13.
 26. Gonzalez-Benito, O., & Gonzalez-Benito, J. (2005). Cultural vs. Operational Market Orientation and Objective vs. Subjective Performance: Perspective of Production and Operations. Industrial Marketing Management, 34, 797-810.
 27. Grewal, R., & Tansuhaj, P. (2001). Building Organizational Capabilities for Managing Economic Crisis: The Role of Market Orientation and Strategic Flexibility. Journal of Marketing, 65(2), 67-80.
 28. Haugland, S. A., Myrtveit, I., & Nygaard, A. (2007). Market Orientation and Performance in the Service Industry: A Data Envelopment Analysis. Journal of Business Research, 60, 1191-1197.
 29. Han, J. K., Kim, N., & Srivastava, R. K. (1998). Market Orientation and Organizational Performance: Is Innovation a Missing Link? Journal of Marketing, 62(4), 30-45.
 30. Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A Multiple-Layer Model of Market-Oriented Organizational Culture: Measurement Issues and Performance Outcomes. Journal of Marketing Research, 37, 449-462.
 31. Jaworski, B.J., & Kohli, A.K. (1993). Market Orientation, Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57, 53–70.
 32. Keller Kevin L. (1993). Conceptualization, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. J Mark, 57, 1–22.
 33. Kohli A.K., & Jaworski, B.J. (1990). Marketing Orientation: The Construct, Research Propositions and Managerial Implication. Journal of marketing, No. 54.
 34. MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power Analysis and Determination of Sample Size for Covariance Structure Modeling. Psychological Methods, 1, 130-149.
 35. Mavondo, F., & Farrell, M. (2003). Cultural Orientation: It’s Relationship with Market Orientation, Innovation and Organizational Performance. Management Decision, 41(3), 241-249.
 36. Milfelner, B. Gabrijan, V. & Snoj, B. (2008). Can Marketing Resources Contribute to Company Performance? Organizacija, 41(1), pp. 3-13.
 37. Narver, J.C., & Slater, S. (1990). The Effect of Marketing Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54, 20–35.
 38. Olavarrieta, S. & Friedmann, R. (1999). Market-Oriented Culture, Knowledge Related Resources, Reputational Assets and Superior Performance: A Conceptual Framework. Journal of Strategic Marketing, 7, 215–228.
 39. Olavarrieta, S. & Friedmann, R. (2008). Market Orientation, Knowledge-Related Resources and Firm Performance. Journal of Business Research, 61, 623–630.
 40. Pelham, A. M., & Wilson, D. T. (1996). A Longitudinal Study of the Impact of Market Structure, Firm Structure, Strategy, and Market Orientation Culture on Dimensions of Small-Firm Performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 24, 27-43.
 41. Slater, S. F., & Narver, J. C. (1994). Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation - Performance Relationship? Journal of Marketing, 58(1), 46-55.
 42. Slater S.F., & Narver J.C. (1995(. Market Orientation and the Learning Organization. J Mark, 59, 63–74.
 43. Simon, CJ, & Sullivan, M. (1993). The Measurement and Antecedents of Brand Equity: a Financial Approach. Mark Sci, 12, 28–52.
 44. Sinkula, J.R. (1994). Market Information Processing and Organizational Learning. Journal of Marketing, 58, 35–45.
 45. Vytlacil, Linda L. (2010). Market Orientation and Business Performance: The Role of Positional Advantage, Capella University.
 46. Zander U, & Kogut B. (1995). Knowledge and the Speed of the Transfer of Organizational Capabilities: An Empirical Test. Organ Sci, 6(1), 76–92.