تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

     بیش از سه دهه است که رقابت­ پذیری در فضاهای متفاوتی نظیر بنگاه­ ها، شرکت­ها، شهرها، مناطق و ملت­ ها مطرح شده است و این مفهوم در بررسی علل موفقیت یا ناکامی نهادهای فوق به­ ویژه در عرصه­ های اقتصادی از اهمیت به­ سزایی برخوردار گردیده است. رقابت­ پذیریِ شهری در سطح حکومت­ های ملی و تعاملات جهانی به یک جزء حیاتی در رقابت­ پذیری اقتصاد ملی تبدیل شده است.در این پژوهش، 107 کشور از سرتاسر دنیا با 481 شهر به منظور ارزیابی تأثیر رقابت­ پذیری شهری بر رقابت ­پذیری ملی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه به­ صورت کتابخانه ­ای بوده و از داده­ های برخی نهادهای معتبر دانشگاهی و بین­ المللی برای این منظور بهره گرفته شده است. گرچه در برخی متون به طور موردی بر رابطه بین رقابت­ پذیری شهری و ملی تأکید شده است، اما در آن­ها بر رویکردی جامع و فراتر از حدود یک شهر یا کشور یا منطقه ای خاص تمرکز نشده است. در این مقاله به­ صورت کمی نشان داده می­ شود که بین رقابت­ پذیری شهری و ملی ارتباط معناداری وجود دارد. بر مبنای تحلیل ارائه­ شده می­توان از شاخص رقابت­ پذیری شهری به عنوان یک راهنما برای متناسب­ ساختن سیاست‌های شهری بهره گرفت. این امر می­تواند در عرصه ملی یک بعد مهم از سیاست اقتصاد کلان و پی­گرفتن توسعه اقتصادی ملی را تشکیل دهد. Abstract     It is more than three decades that competitiveness has been raised in different subjects like, firms, companies, cities, regions and nations. This concept is important in surveying the reasons of success or defeat, especially in the economic areas. Urban/city competitiveness, also, is a crucial factor in the national or global economic interactions debates. There are 481 cities from all around the world in this study and study was performed librarian. The necessary data were retrieved from some reliable international agencies. Although in some papers it is partly noticed on relationship between urban/city competitiveness, but, the authors did not focused on a comprehensive approach beyond an especial city or country or region. In this paper, it is shown that there is a meaningful relationship between urban/city competitiveness and national economic competitiveness (in global level). On the basis of forgoing analysis city's competitiveness index can be used   by policy makers as a guide to obtain some of national urban policies. This, in the national arena, can be a negligible factor in macroeconomic and developmental policy making. Keywords: Competition; City Competitiveness; Urban Competitiveness; National Competitiveness; Territorial Competitiveness; Global Competitiveness.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. بروک، پ. (1389). از اریحا تا مکزیکو ( شهر و اقتصاد در تاریخ) (ترجمه جمشید برومند). تهران: انتشارات کندوکاو.
 3. دانایی‌فرد، حسن.، الوانی، سید مهدی.، آذر، عادل (1387). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار-اشراقی.
 4. ساسن، س. (1389). جامعه‌شناسی جهانی‌شدن (ترجمه مسعود کرباسیان). تهران: نشر چشمه.
 5. شورت، ج.ر..، کیم، ی. ه. (1384). جهانی شدن و شهر (ترجمه پانته‌آ لطفی کاظمی). تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
 6. صرافی، مظفر.، قورچی، مرتضی.، محمدی، علیرضا (1384). جهانی‌شدن، شهرهای جهانی و کلان‌شهر تهران. فصلنامه اقتصاد شهر، شماره اول، 89-97.
 7. کاکرین، آ. (1387). سیاست‌های شهری (ترجمه عارف اقوامی مقدم) تهران: انتشارات آذرخش.
 8. هاروی، د. (1387). شهری شدن سرمایه (ترجمه عارف اقوامی مقدم) تهران: نشر اختران.
 9. Beaverstock, J.V., Smith, R.G., & Taylor, P. J. (2000). World-City Network: A New Metageography?. Annals of Association of American Geography, 90(1), 123-134.
 10. Begg, I. (1999). Cities and Competitiveness, Urban Studies. 36(5/6), 795-809.
 11. Castells, M., (1989). The Informational City; Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process, Oxford/Malden, MA: Blackwell.
 12. Doel, M.A., & Hubbard, P.J. (2002). Taking World Cities Literally: Marketing the City in a Global Space of Flows. City, 6(3). 351-368. Retrieved from www.lboro.com/gawc/rb/rb81.html.
 13. Esko Lange, F. (2009). Urban Governance, An Essential Determinant of City Development. World Vision Institute for Research and Development, Bonn: University of Bonn.
 14. Giddens, A. (2009). Sociology, Cambridge, Polity.
 15. Hall, P. (2003). Growing the European Urban System. London: Institute of Community Studies. Working Paper. No. 3. Retrieved from http://youngfoundation. org/wp-content/uploads./2013/04/Growing-the-EuropeanUrban-System-July-2003. pdf.
 16. Harris, N. (2007). City Competitiveness, World Bank study of competitiveness in four Latin American cities. Retrieved from http://meta-interlab.org/open-pdf/publications/Nigel%20Harris_ City_Competitiveness_2007.pdf.
 17. Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 71(1).3-17.
 18. Kapitsinis, N., & Metaxas, T. (2013). Territorial Competition: Theories, arguments, policies and lessons of the last 25 years. Retrieved from http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa12/ e120821aFinal00949.pdf.
 19. Kratke, S. (2014). How Manufacturing Industries Connect Cities across the World Extending Research on 'Multiple Globalization'. Global Networks. 13(2). 121-147. DOI: 10.1111/glob.12036. Retrieved from www.lboro.com/gawc/ rb/rb391.html.
 20. Kresl, P. (1995). The determinants of urban competitiveness a survey. In P. Kresl, & G. Gappert (Eds.). North American cities and the global economy. (pp. 45-68). Beverly Hills: Sage.
 21. Kresl, P. K., & Singh, B. (1994). The Competitiveness of Cities: the United States. In OECD (Ed.). Cities and the New Global Economy. (pp. 424-446). Melbourne: The Government of Australia and the OECD.
 22. Kresl, P., & Singh, B. (2012). Urban Competitiveness and US Metropolitan Centers. Urban Studies, 49(2), 239-254.
 23. Krugman, P. (1996). Making Sense of the Competitiveness Debate. Oxford Review of Economic Policy, 12(3), 17-25.
 24. Monti, D. (2005). City, In R. W. Caves (Ed.). Encyclopedia of City ( pp. 66-69). London: Routledge.
 25. Ni, P. (2012). Global Urban Competitiveness Report-2012, Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing.
 26. Ni, P., & Hou, Q., (2006). Comparative Research on the Global Urban Competitiveness. Retrieved from www.stats.gov.cn/english/specialtopics/.../ Concurrent _Session _30b.p.
 27. Ni, P., & Kresl, P. K. (2011). Global Urban Competitiveness Report-2011, Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing.
 28. Organisation for Economic Co-operation and Development (2006). Competitive Cities in the Global Economy. Paris: OECD Publishing.
 29. Parkinson, M., & Boddy, M. (2004). Introduction. In M. Boddy, and M. Parkinson (Eds.). City Matters: Competitiveness, Cohesion and Urban Governance. (pp. 1-12). Bristol: Policy Press.
 30. Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, 68(2), 73-93.
 31. Porter, M. (1995). The competitive Advantage of the Inner Cities. Harvard Business Review, 73(3). 55-71.
 32. Porter, M. (1996). What is strategy?. Harvard Business Review, 74(6), 61-78.
 33. President's Commission on Competitiveness (1984). The Report of the President's Commission on Competitiveness. Written for the Reagan administration.
 34. Scott, A., J., Agnew, J., Soja, E. W., & Storper, M. (1999). Global City-Regions: An Overview. Retrieved from http://www.lse.ac.uk/ geographyAndEnvironment/ whosWho/profiles/Michael%20Storper/pdf/GlobalCityRegions.pdf.
 35. Serrano, F.A. (2003). City Competitiveness and Attractiveness: A New Approach to Evaluate Economic Development in Mexican Cities. (Doctoral dissertation). University of Glasgow, United Kingdom. Retrieved from http://theses.gla.ac.uk/982/1/2003 serranophd.pdf
 36. Simmie, J., Carpenter, J., Chadwick, A., Martin, R., & Wood, P. (2006). State of the English Cities. London, Department for Communities and Local Government.
 37. Sinkiene, J. (2009). Competitiveness Factors of Cities in Lithuania. VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS, 29, 47-53.
 38. Storper, M. (1997). The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. New York: Guilford Press.
 39. Webster, D., & Muller, L. (2000). Urban Competitiveness Assessment in Developing Country Urban Regions: the Road Forward. Paper prepared for Urban Group, Washington DC, USA, 17 July (47 pp).
 40. World Economic Forum (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014. Geneva: world Economic Forum.