راهبردهای توسعه گردشگری سالمندی رهیافت بخش بندی بازار با استفاده از شبکه های عصبی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

*** دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان )نویسنده مسئول(.

چکیده

یکی از اهداف اولیه مدیران در صنعت گردشگری ایجاد و حفظ رضایت در گردشگران است. عدم اطلاع از خواسته ها و نیازهای گردشگران سالمند، راضی کردن آنها را مشکل خواهد نمود. شناخت ویژگی های افراد سالمند، نیازهای ویژه ، علایق و انگیزه های سفر یکی از راههای کمک به تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران در درک جامع تر رفتار و نیازهای فعلی و آتی است. از آنجا که سالمندان بازار هدف جذابی برای صنعت گردشگری هستند و گردشگری می تواند تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی و میزان لذت زندگی داشته باشد، در این تحقیق به دنبال شناخت و بخش بندی بازار گردشگران سالمند بوده تا با ارائه راهبردهایی، زمینه رشد و توسعه گردشگری داخلی برای آنان فراهم گردد. جامعه آماری، گردشگران سالمند ساکن اصفهان بوده و داده ها در تابستان و پاییز سال 1393 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد سالمندان جوان، سالمندان مرفه و سالمندان جمع گرا، بخش های مختلف این جامعه می باشند. توسعه خطوط ریلی، ارائه تخفیفات ویژه حمل و نقل و اقامت، برنامه ریزی برای سفر در فصل های خلوت، ارائه تورهای متنوع تر از نظر زمانی، فراهم کردن خدمات ویژه متناسب با نیازهایشان از راهبردهای توسعه گردشگری داخلی برای سالمندان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

strategies for developing senior tourism; approaches toward market segmentation using neural network

چکیده [English]

in tourism industry, managers are in direct connection with most of customers daily. One of the main goal is make and save tourists` satisfaction. It is hard to satisfy senior tourists without acknowledge of desires and needs of them. Recognition of senior traits, special needs, experiences, interests and trip impetus are one of the ways to help managers to make decision and programing for future needs. As seniors are target market for tourism industry and tourism can make positive effect on quality and satisfaction of life for them, in this research we want to recognize and divide senior tourism market to present new strategies to develop and increase rate of trips for seniors. This research conducted in Isfahanian senior tourists and data are collected in summer and fall 2014.Results show younger seniors, rich seniors and pluralist seniors are different parts of the market. Development of railroads , discounts , deals and promotion on transportation, trip in low season time, various tours , provide different special services such as lift, wheelchair, doctors, camps in accordance with their needs are some of the strategies for developing senior tourism inside the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategies- senior tourism-market segmentation-neural network
 1. احمدی، وکیل؛ بهشتی، سید صمد. ) 3107 (. بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و رفاهی سالمندان
 2. - .0 1 ،)9( در ایران. نشریه جمعیت. شماره 70
 3. داس ویل، راجرز. ) 3107 (. مدیریت جهانگردی مبانی، راهبردها و آثار. ترجمه سید محمد اعرابی و
 4. داود ایزدی. چاپ چهارم. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 5. رفیع زاده، ندا.، نوزری، شعله.، هاشم نژاد، هاشم. ) 3103 (. مبانی طراحی معماری مراکز خدماتی روزانه
 6. سالمندان. اتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 7. رنجبریان، بهرام.، زاهدی، محمد. ) 3106 (. شناخت گردشگری. چاپ دوم. اصفهان: چهارباغ.
 8. روستا، احمد.، ونوس، داور.، ابراهیمی، عبدالحمید. ) 3101 (. مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات
 9. سمت.
 10. زنگی آبادی، علی.، محمدی، جمال.، زیرک باش، دیبا. ) 3101 (. تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر
 11. - .317 313 .)3( اصفهان. مجله جغرافیا و توسعه. 9
 12. کاتلر، فیلیپ.، آرمسترانگ، گری. ) 3103 (. اصول بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده. چاپ چهارم.
 13. تهران: نشر آتروپات.
 14. کوپر، کریس.، فلچر، جان.، گیلبرت، دیوید.، ون هیل، استفان. ) 3102 (. اصول و مبانی جهانگردی.
 15. ترجمه اکبر غمخوار. تهران: انتشارات فرآماد.
 16. گیلانی، سیدرضا موسوی و همکاران. ) 3132 (. بخش بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای
 17. - .309 326 .)0( گردشگران خارجی. مطالعات مدیریت ورزشی. 39
 18. . مشایخی، مهرنوش. ) 3166 (. بررسی ساخت جمعیت سالمندان کشور در سال 3161 . فصلنامه
 19. - .03 63 . جمعیت، شماره 01 و 07
 20. . معینی، حسن. ) 3133 (. طراحی الگو برای ارزیابی و بخش بندی بازار خارجی به منظور شناسایی
 21. فرصت های ایران. پایان نامه دکتری. دانشگاه اصفهان.
 22. . نادریان، موژان. ) 3100 (. زمینه یابی و طراحی برنامه نمونه برای توسعه گردشگری ورودی با
 23. محوریت گردشگران سالمند. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه شیخ بهایی.
 24. Chen ,S.,& Shoemaker, S.(2014) . Age and cohort effects: The American senior tourism market. Annals of Tourism Research, Vol 48,58-75.
 25. Fleischer, A., & Pizam, A. (2002). Tourism constraints among Israeli seniors. Annals of Tourism Research, 29(1), 106-123.
 26. Fuller, D., Hanlan, J., & Wilde, S. J. (2005). Market segmentation approaches: do they benefit destination marketers?. School of Commerce and Management Papers, 149.
 27. Glover, P., & Prideaux, B. (2009). Implications of population ageing for the development of tourism products and destinations. Journal of Vacation Marketing, 15(1), 25-37.
 28. Kolb, B. (2006). Tourism marketing for cities and towns (Vol. 10). Routledge.
 29. Patterson, I. R. (2006). Growing older [electronic resource]: tourism and leisure behavior of older adults. CABI.
 30. راهبردهای توسعه گردشگری سالمندی رهیافت ... 55
 31. Roberson, D. N. (1999). The Impact of Travel on Older Adults: An Exploratory Investigation.
 32. Schmidt, R.C. (1997). Managing Delphi Surveys Using Non Parametric Statistical Techniques, Design Sciences, 28(3): 763-774.
 33. Siegel, S., Castellan, N.J .(1988). Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, New York: McGraw-Hill.
 34. United Nations, Division for Social Policy and Development, Department of Economic and Social Affairs. (2000). The Sex and Age Distribution of the World Populations, 1998 revision. Available at: http://www.un.org/esa/population/ publications/ageing/Graph.pdf.
 35. United Nation. ( 2012). World population data sheet, available in www.prb.org. 24. Ward, A.,(2014). Segmenting the senior tourism market in Ireland based on travel motivations. Journal of Vacation Marketing . vol. 20 no. 3. 267-277
 • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399