تاثیر مسئولیت اجتماعی بر طنین برند داخلی سازمان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     اثرهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانی بر توان رقابتی سازمان­ها و نقش آن در برندسازی، در دهه­های گذشته مورد توجه پژوهشگران سازمان و مدیریت بوده است. در پژوهش حاضر، نقش مسئولیت اجتماعی و اثر آن بر طنین (هم‌نوایی) برند در داخل سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و منظر گردآوری داده­ها از نوع توصیفی-موردی است. بدین ترتیب، یکی از شرکت­های گاز استانی زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران، به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه آماری که شامل کلیه کارکنان شرکت مورد مطالعه است، با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد 259 نفر از کارکنان رسمی این شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه­ای حاوی 43 سوال تدوین و توزیع شد. از روش نمونه­گیری احتمالی خوشه­بندی برای جمع­آوری داده­ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان از معنادار بودن رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمانی و طنین برند داخل سازمانی دارد. همچنین رابطه معنادار و مثبت بین مسئولیت­های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان­دوستانه سازمانی با مسئولیت­پذیری اجتماعی سازمانی، تایید شد.  Abstract     In recent decades, short and long term impact of implement the csr on competitive force of the organizations and its role in branding was favoured by organizational and manageral researchers. In this paper, the role of social responsibility and its influence on organization  resonance was investigated. This research is descriptive-casing in terms of practical aim and data gathering. Therefore, one of the province Gas corporations which is subset of the Iran National Gas Corporation, has been selected. given to the volume of population which include the whole of  employees through the province, with the Cochran sampling formula selected 259 people, distributed a questionary include 43 questions. clustering probability sampling was used to collecting data. Research results reveal significant relationship between social responsibility and internal organization resonance. Moreover, relationship between economic, legal, ethical and humanity corporation responsibilities with corporation  social responsibility was validated 

کلیدواژه‌ها


 1. جزنی، نسرین (1393). مسئولیت اجتماعی شرکت، نیاز هزاره جدید. تهران: نشر موسسه مطالعات بین المللی انرژی. ص 64-45
 2. چندلر، دیوید.، وردر، ویلیام بی (1969). مسئولیت اجتماعی استراتژیک شرکت. ترجمه جزنی، نرین.، کاوسی، احمد.، گودرزی، علی‌محمد (1393). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 3. رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت (چاپ چهاردهم). تهران: انتشارات سمت.
 4. زاهدی، شمس السادات.، نجفی، غلامعلی.(1385). بسط مفهومی توسعه پایدار، تهران:ویژه نامه مدیریت، نشریه جهاد دانشگاهی، 4،10،پیاپی 4، 43-76.
 5. عزیزی، شهریار؛ جمالی کاپک؛ شهرام.، رضایی، مرتضی (1391). بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 2، شماره 4، 155-172.
 6. عزیزی، شهریار.، جمالی، شهرام.، صناعی، ایمان. (1391). ارائه مدل عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری؛مطالعه موردی: بانک کشاورزی. نشریه مدیریت بازرگانی، 11، 89،1-104.
 7. فرامرز قراملکی، احد؛ سالاری، زینب (1388). اخلاق در سازمان های مردم نهاد(چاپ اول). تهران: نشر مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری.
 8. فرامرز قراملکی، احد ( 1387). سازمان‌های اخلاقی در کسب‌و‌کار (چاپ سوم). تهران: نشر مجنون.
 9. ماتسوشیتا، کونوسوکه. (1989). مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی. ترجمه سرکار آرانی، محمدرضا؛ داداش زاده، مریم. (1389). تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 10. گروه مترجمین (1389). مسئولیت اجتماعی سازمان ها. تهران: نشر جامعه شناسان.
 11. لین کلر،کوین.، مدیریت استراتژیک برند. (2002). ترجمه عطیه بطحایی. (1389). تهران:انتشارات سیته.
 12. مشبکی، اصغر.، خلیلی شجاعی، وهاب.(1389). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 21، 40، 4، 56-37
 13. مومنی،منصور.، دشتی،مجتبی.، بایرام‌زاده، سونا.، سلطان‌محمدی،ندا. (1392). مدل سازی معادلات ساختاری. تهران: انتشارات گنج شایگان.
 14. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (1999). Principles of Marketing. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 15. Aaker, J.L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.
 16. BehavioralApproach to Internal Brand Management” Journal of Brand
 17. Burmann, C. &Zeplin, S. (2005). “Building Brand Commitment: A
 18. Carroll, A. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of definitional Construct. Business and society 38(3), 268-295.
 19. Carroll,A.(1989) business and society:ethics and stakeholder, management, Cincinnati, OH: south. Western.
 20. Carroll, A. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Manegement Of Organizational Stakeholders. Business Horizons. July- August.
 21. Fleming, M. (2002). What is safety culture?. Rail way safety ever green House.Available at: www.google.com.
 22. Freeman, R. (1994). The politics of stakeholder theory: some future directions. business ethics quarterly 4(4): 409-429.
 23. Friedmam, m. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. new york times magazine. September 13: 32-33, 122, 126.
 24. Galbreath,J. (2009). Building Social Responsibility Into Strategy. Europan Business Reviwe, 21, 109-127.
 25. Heaton, C. &Guzzo, R. (2000). Making every employee a brand manager: Aligninghuman capitalstrategy with brand strategy. Mercer Management Journal, Merger ManagementConsulting, Inc.
 26. Keller, K.L. (2013). Strategic brand management:Building, measuring, and managing brand equity. Pearson Education Limited (2013), ISBN: 978-0-13-266425-7
 27. Kotler, P. (2003). Marketing Management, 11th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 28. MacLaverty, N., Goom, S., McQuillan, P., &Oddie H. (2008). Internal Branding – A Human Resources Perspective. Canadian Marketing Association.
 29. Management, 12,279-300.
 30. Punjaisri, K. (2007). The role of internal branding in the delivery of employee brand promise. Brand Management, 15(1), 57–70.
 31. Scott, Simeon. (2007). Corporate Social Responsibility and the Fetter of Profitability. Social Responsibility Journal, Vol. 3, Iss: 4, pp. 31 – 39.
 32. Wheeler. A,(2009), Designing Brand Identity, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultaneously in Canada, ISBN 978-0-470-40142-2 (cloth).
 33. Rundle-Thiele, S., Ball, K., & Gillespie, M. (2008). Raising the bar: from corporate social responsibility to corporate social performance. Journal of Consumer Marketing, 25 (4), 245–253