شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی – دولتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).

2 ** استادیار، دانشگاه تربیت مدرس.

3 *** دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

     شتاب‌بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورها مستلزم کاهش سطح حضور دولت در فعالیت‌های غیر‌حاکمیتی است که ممکن است در چارچوب خصوصی­سازی تعریف شود؛ اما آنچه موضوع مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی را از مفهوم خصوصی­سازی متمایز می­سازد، این است که در بحث مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی، دولت­ها وظایف قانونی و مسئولیت­های حاکمیتی خود را حفظ می‌کنند و با تقبل بخشی از ریسک و ‌حداقل‌کردن آن، زمینه شراکت بخش خصوصی با بخش دولتی را فراهم می­آورند. یکی از راهبردها­های کاهش هجمه خصوصی‏سازی، طراحی پروژه‏های مشارکتی بین بخش‏های خصوصی و دولتی است. هدف از این پژوهش، بررسی موانع توسعه راهبرد مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی در پروژه‌های ملّی و اولویت‌بندی هر یک از موانع است. راهبرد پژوهشی این مطالعه، ترکیبی و مستلزم گرداوری و تحلیل هر دو نوع داده‌ کمّی و کیفی است که درنهایت 46 مانع شناسایی و در 9 دسته طبقه‏بندی شد. شناخت موانع مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی به مدیران دولتی کمک خواهد کرد تا با شناسایی موانع و رفع آن‌ها، ضمن کاهش هزینه­ها به‌ویژه پیشگیری از افزایش هزینه و تسریع عملیات اجرای پروژه در زمان تعیین‌شده، خدمات عمومی باکیفیت‌تری را به شهروندان ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. Creswell, J. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches. Translated by: Hasan DanaeeFard & Ali Salehi. Mehraban publication (In Persian).
 2. Demirag, I., Khadaroo, I., Stapleton, p., & Stevenson, C. (2011). Risks and the ï‌nancing of PPP: perspectives from the ï‌nanciers. The British Accounting Review, 43(4), 294–310.
 3. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), (2011). A guidebook on public-Private partnership in infrastructure. United Nations.
 4. European Investment Bank. (2011). The guide to guidance: how to prepare, procure and deliver PPP projects. Retrieved from http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance-en.pdf
 5. Grimsey, D., & Lewis, M.K. (2004). Public private partnerships: the worldwide Revolution in infrastructure provision and project finance. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
 6. HM Treasury. (2012). A new approach to public private partnerships. UK: HM Treasury. Retrieved from http://cdn.hmtreasury.gov.uk/infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf
 7. Hoppe, E. I., Kusterer, D. J & Schmitz, P. W. (2011). Public–private partnerships versus traditional procurement: an experimental investigation. Journal of Economic Behavior & Organization 89 (2013), 145–166.
 8. Jamali, D. (2004). Success and failure mechanisms of public private partnerships (PPPs) in developing countries: insights from the Lebanese context. The International Journal of Public Sector Management, 17(5), 414–430.
 9. Khanom, N. A. (2010). Conceptual issues in defining public private partnerships. International Review of Business Research Papers, 6(2), 150 -163.
 10. Klijn, E.H., Teisman, G.R. (2003). Institutional and strategic barriers to public–private partnership: an analysis of Dutch cases, Journal of Public Money & Management, 23, 137-146.
 11. Liu, T., & Wilkinson, S. (2011). Adopting innovative procurement techniques: Obstacles and drivers for adopting public private partnerships in New Zealand, Construction Innovation: Information, Process, and Management. 11(4), 452–469.
 12. Nisar, T.M. (2012). Implementation constraints in social enterprise and community Public Private Partnerships. International Journal of Project Management, 31(4), 638–651.
 13. Parliament of Australia. (2002). Public Private Partnerships: An Introduction. Published by the Department of the Parliamentary Library. Retrieved from www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/2002-03/03rp01.pdf
 14. Rakic, B., Radenovic, T. (2011). Public – private partnerships as an instrument of new public management. Economics and Organization. 8(2), 207 – 220.
 15. Silvestre, H.C. (2012). Public-private partnership and corporate public sector organizations: alternative ways to increase social performance in the Portuguese water sector. Utilities Policy, 22, 41-49.
 16. The Canadian Council for Public-Private Partnerships, Retrieved from http://www.pppcouncil.ca/resources/about-ppp/definitions.html
 17. Umar, A.A., Idrus, A., & Khamidi, M.F. (2011). Barriers to the use of public-private partnerships for provision of public infrastructure in developing countries: review. National Postgraduate Conference. IEEE Conference Publications.
 18. UN SCAP. (2008). Public-Private Partnerships in Infrastructure Development A Primer. Bangkok.
 19. UN SCAP. (2012). Features of Public-Private Partnerships. Retrieved from http://www.unescap.org/ttdw/ppp/pppIran2012/P‏presentations/2a-Overview-PPPs.pdf
 20. UN SCAP. (2012). Principal Barriers/constraints to Successful Public-Private Partnerships. Retrieved from http://www.unescap.org/ttdw/ppp/pppIran2012/Presentations/2b-Barriers-to-successful-PPPs.pdf‏
 21. Vining, A.R., Boardman, A. E. (2008). Public-private partnerships in Canada: theory and evidence. Canadian public administration, 51(1), 9 -44.