دوره و شماره: دوره 16، شماره 29، بهار 1396 
1. انعطاف‌پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی

صفحه 13-32

فردیس صمصامی؛ سیدحمید خداد اد حسینی؛ اسد الله کرد نائیج؛ عادل اذر


4. مفهوم‌پردازی آمیزه بازاریابی در کسب‌وکارهای فرهنگی - هنری

صفحه 73-91

مهران رضوانی؛ محمد تقی طغرائی؛ محمد حسن مبارکی؛ جهانگیر یدالهی فارسی


7. پاسخ رفتاری مصرف‌کننده به راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه در چارچوب SOR

صفحه 125-142

علی حمیدی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ نیما سلطا نی نژاد؛ علی اصغر رشید