تأثیر ریسک ادراک‌شده‌ بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

* استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

   با رشد روزافزون فناوری اطلاعات و بازار رقابتی موجود در حوزه بانکی ایران، موضوع پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان موردتوجه قرار گرفته­ است. یکی از مفاهیم کاربردی در ارائه خدمات الکترونیک بانکی، بانکداری اینترنتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تأثیر ادراک از ریسک خدمات بانکداری اینترنتی بر نگرش از بانکداری اینترنتی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، استفاده­کنندگان از خدمات بانکداری اینترنتی«بانک ملت» و نمونه موردبررسی، استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری اینترنتی «بانک ملت» در شهر تهران است. داده­های گردآوری‌شده به‌وسیله­ پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی و تحلیل شدند. در سطح آمار توصیفی، توصیف جمعیت­شناختی اعضای نمونه انجام شد و در سطح آمار استنباطی نتایج به‌کارگیری مدل­یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ادراک از ریسک استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بر نگرش افراد در‌خصوص بانکداری اینترنتی تأثیر دارد. انتظار می­رود نتایج این مطالعه و پیشنهادهای مدیریتی ارائه‌شده به بانک­ها بر کاهش تأثیر منفی این ریسک­ها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abdolvand, Mohammadali, & Baroovand, Pooneh. (2010). Factors affecting the development of consumer attitudes towards e-banking. Journal of Marketing management, 9, 103-104 (In Persian)
 2. Aldas-Manzano, J., Lassala-Navarre, C., Ruiz-Mafe, C. & Sanz- Blas, S. (2009). The role of consumer innovativeness and perceived risk in online banking usage. International Journal of Bank Marketing, 27(1), 53-75.
 3. Chen, Su-Jane, & Chang, Tung-Zong,(2003). A descriptive model of online shopping process: some empirical results. International Journal of Service Industry Management, 14(5), 556-569.
 4. Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2014). Http://www.cbi.ir
 5. Chen, Yu-Hui, & Barnes, S. (2007). Initial Trast and Online Buyer Behavier. Industrial Management & Data Systems, 107, 21-36.
 6. Chung-Hoon, P., & Young-Gul, K. (2003). Identifying key factors affecting consumer purchase behavior in an online shopping context. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(1), 16-29.
 7. Depallo, M. (2000). National Survey on Consumer Preparedness and E-Commerce: A Survey of computer Users Age 45 and Older. Washington DC: AARP.
 8. Didier G.R. Soopramanien, & Alastair Robertson. (2006). Adoption and usage of online shopping: an empirical analysis of the characteristics of “buyers” “browsers” and “non internet shoppers. Journal of Retailing and consumer services.
 9. Farzianpour, F., Pishdar, M., Danesh‌Shakib, M, & Seyed Hashemi‌ Tolon, M.R.. (2014). consumers’ perceived risk and its effect on adaption of online banking services. American Journal of Applied Sciences, 11(1), 47-56.
 10. Fathiyan, Mohammad. Shafia, Mohammadali, & Shahrestani, Maryam. (2009). Realization of electronic banking in customer satisfaction - case study of Bank Melli Iran. The first Executive Management Conference. (In Persian)
 11. Gerrard, P., et al. (2006). Why consumers are not using Internet Banking: a qualitative Study. Journal of Services Marketing, 20(3), 160-168.
 12. Hamidizade, Mohammadreza. (2015). Advanced managerial economic. Chapter13. P. 323. (In Persian)
 13. Hamidizade, Mohammadreza. (2015). Economic and social development: Knowledge base."chapter9". P. 226. (In Persian)
 14. Hosseini, Mirzahassan. Ahmadinezhad, Moatafa & Farsizadeh, Hossein. (2013). Consider online banking adoption by customers that using the modified technology acceptance model. Business Management, Tehran University Management School, 4(12), 36-19. (In Persian)
 15. Jarvenpaa, S.L & Todd, P.A. (1997). Consumer reactions to shopping on the world wide web. International Journal of Electronic Commerce, 20, 59-88.
 16. Karjaluoto, H, Mattila, M. & pento, T. (2002). Factors underlying attitude formation toward online banking in finland. International journal of bank marketing, 20(7), 72-261.
 17. Keline. Pel. (1380). Easy Guide to Factor Analysis, translated by Seyyed Jalal Sadrossadat and Asghar Minaee, Tehran: samt.
 18. Khedmatgozar, H.R., Hanafizadeh, P. & Kiyanpoor, R. (2010). Role of the perceived risk of banking customers at. the adoption of internet banking in Iran. Journal of Management Sciences in Iran, 20, 49 -6. (In Persian)
 19. Lee, M.C. (2009). Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. Electronic commerce research and applications, 8(3), 130-141.
 20. Lim, N. (2003). Consumers’ perceived risk: sources versus consequences. Electronic Commerce Research and Applications, 2(3), 216-228.
 21. Littler, D. & Melanthiou, D. (2006). Consumer perceptions of risk and uncertainty and the implications for behavior towards innovative retail services: the case of internet banking. Journal of Retailing and Consumer Services, 13, 431-443.
 22. Mandrik, C. A. & Bao, Y. (2005). Exploring the concept and measurement of general risk aversion. Advances in Consumer Research, 32, 531-539.
 23. Minijoon Jun, Shaohan Cal.) 2001(. The key determinants of Internet Banking service quality: a content analysis. International journal of bank marketing, 19(7), 276-291.
 24. Mehrvarzi, M., Mehrvarzi, M. & Dadgar, M. (2011). Check perceived risks of online banking customers. The first regional conference of information technology solutions and applications. (In Persian)
 25. Mohammad O. Al-Smadi,(2012). Factors affecting adoption of electronic banking: an analysis of the perspectives of banks’ customers. international journal of business and social science.
 26. Safdari, Nafiseh. (2008). The position of Mobile in E-banking. Administration of banking information and economic studies, No. 29 and 30. (In Persian)
 27. shwu-lng wu. (2003). The relationship between consumer characteristics and attitude toward online shopping, marketing Intelligence & planning, 21(1), 37-44
 28. Tonkenezhad, Mandani. (2006). Customer attitudes towards online shopping in the store chain citizen. Master's thesis, School of Accounting and Management Tabatabai University in Tehran. (In Persian)
 29. PikkarainenT et al. (2004). Consumer acceptance of online banking: anextension of thetechnology acceptancemodel, Internet Research, 14(3), 224–235.
 30. Wu, S.I. (2003). The relationship between consumer characteristics and attitude toward online shopping. Marketing Intelligence & Planning, 21(1), 37-44.